Hopp til innhold

Informasjon om avvikling av Allkunne og samarbeid med SNL

Styra i Store norske leksikon og Nynorsk kultursentrum har samrøystes vedteke at Store norske leksikon tek over delar av Allkunne, og har gjort avtale om vidare samarbeid for meir nynorsk kunnskapsformidling på nettet frå 1. januar 2021. Allkunne blir avvikla frå same dato.

Allkunne-innhald til Store norske leksikon

Nynorsk kultursentrum og Store norske leksikon har, i tillegg til overtakingsavtalen, signert ein samarbeidsavtale som skal sikre meir nynorsk på internett. Nynorsk kultursentrum er frå 1. august 2020 medlem i foreininga Store norske leksikon. Nynorsk kultursentrum kjem til å bruke same tal årsverk og midlar.

SNL skal overta artiklane som er originalskrivne for Allkunne, noko som utgjer opptil om lag 3 000 artiklar. I løpet av 2021 blir artiklane flytta over frå allkunne.no til snl.no.

Les pressemeldinga om samarbeidet mellom Nynorsk kultursentrum og Store norske leksikon.

Forretningsovertaking av forlagsrettar

Overtakinga av Allkunne blir gjort som ei forretningsovertaking, jamfør punkt 10 i forfattaravtalen.

10 Overdraging av forlagsretten

Utgivaren kan ikkje overdra rettane sine etter denne avtalen utan samtykke frå Forfattaren, med mindre rettane er del av ei forretning eller ei forretningsavdeling og blir overdregen saman med denne. Overdragaren blir verande ansvarleg for at avtalen med Forfattaren blir oppfylt.

Dette betyr at SNL tek over avtalane Allkunne har med forfattarane, og innhaldet som er del av forretningsovertakinga. Som forfattar i Allkunne får du meir informasjon om dette frå Store norske leksikon. Du finn også meir informasjon om overføringa på snl.no.  

Kva skjer med resten av artiklane på Allkunne?

Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane

Nynorsk kultursentrum har inngått avtale med Vestland fylkeskommune om overtaking av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (om lag 7 000 artiklar). Innhaldet vil bli overført til Fylkesarkivet, som er ein del av verksemda i seksjon arkiv i avdeling for kultur, idrett og inkludering i Vestland fylkeskommune. Med avviklinga av Allkunne sikrar dette at innhaldet i Fylkesleksikonet blir tilgjengeleg for allmenta også i framtida. 

Les pressemeldinga om overtakinga: Fylkesleksikonet i Sogn og Fjordane kjem heim.

Les meir om Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane.

Nynorsk.no

Noko innhald frå allkunne.no vil bli overført til Nynorsk kultursentrum sin nettstad nynorsk.no.

Artiklar med opphav frå Caplex

Artiklar som baserer seg på oppdatering av Caplex-innhald, blir på sikt truleg fjerna (om lag 15 000 artiklar). 

Les meir om Caplex-innhaldet.

Kva skjer med allkunne.no?

Allkunne.no vil vere tilgjengeleg med dagens innhald i ein periode i 2021 medan innhaldet blir flytta. SNL skal ikkje drive vidare nettstaden etter dette.

Takk!

Vi ønskjer å nytte høvet til å takke alle som har bidrege til å byggje opp Allkunne – redaksjonen, forfattarar, fagkonsulentar og språkfolk. Utan Allkunne og dykkar bidrag hadde det vore mindre nynorsk faktainnhald på internett. No er tida ei anna, og Nynorsk kultursentrum skal saman med Store norske leksikon arbeide for meir nynorsk kvalitetsinnhald til fleire. Artiklane som forfattarar har skrive for Allkunne vil leve vidare på snl.no og framleis vere fritt tilgjengelege for lesarane. Nynorsk kultursentrum vil halde fram med å jobbe for og med digital kunnskapsformidling.

 

Først publisert: 02.11.2020
Sist oppdatert: 05.02.2021