Hopp til innhold
X
Innhald

Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep er fysisk eller psykisk utnytting av barn eller vaksne gjennom seksualitet.

I straffelova kapittel 19 skil ein mellom seksuelt krenkande eller annan uanstendig åtferd, seksuell handling og seksuell omgang. Den seksuelle lågalderen i Noreg er 16 år, og all seksuell omgang med barn under 16 år er straffbart, uavhengig om barnet samtykkjer eller sjølv tok initiativet. 

Seksuelle overgrep omfattar alt frå blotting til  framvising av pornografi,  incest og valdtekt. Strafferamma for grove seksuelle overgrep er 21 år, men i praksis er det sjeldan av straffa vert 21 år.

Forsking viser at  omlag sju prosent av kvinnene og tre prosent av mennene er utsett for seksuelle overgrep i oppveksten, men det er grunn til å tru at det er store mørketal.


Kjelder
Lovdata: Straffelova § 196: http://lovdata.no/lov/1902-05-22-10/§196 [lesedato 8.1.2014]
Nasjonalt kunnskapssenter mot vold og traumatisk stress: «Seksuelle overgrep - Barn og unge - Definisjoner og omfang», publisert 2007: http://www.nkvts.no/tema/Sider/BarnogUnge_Definisjonerogomfang-seksuelleovergrep.aspx [lesedato 8.1.2014]
Regjeringa.no, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, brosjyre: «Mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot barn»: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2002/mistanke-om-ansattes-seksuelle-overgrep-/7.html?id=275377 [lesedato 8.1.2014]
Senteret mot seksuelle overgrep i Telemark: «Hva er seksuelle overgrep?»: http://www.smstelemark.no/index.php?id=452 [lesedato 8.1.2014]
Odd Arne Tjersland: «Seksuelle overgrep mot barn: Opprørende, krevende, viktig og meningsfullt arbeid for terapeuter» i Tidsskrift for Norsk Psykologforening nr 10/2006: http://www.psykologtidsskriftet.no/?seks_id=10&a=2 [lesedato 8.1.2014]
Inger Helene Vandvik: «Seksuelle overgrep», Store Medisinske Leksikon: http://sml.snl.no/seksuelle_overgrep [lesedato 8.1.2014]

Først publisert: 08.01.2014
Sist oppdatert: 25.10.2017