Hopp til innhold

Alf Holmelid

Alf Holmelid

Alf Egil Holmelid, sivilingeniør, forskingsdirektør ved Universitet i Agder. Stortingsrepresentant 2009—13, som den første stortingsrepresentanten for Sosialistisk Venstreparti frå Sørlandet nokon gong.

Les meir om Alf Holmelid

Andreas Haavoll

Andreas Johannes Haavoll, bankmann og redaktør. I til saman over førti år var han redaktør i den viktigaste nynorskavisa for vaksne og det einaste nynorskbladet for barn.

Les meir om Andreas Haavoll

Brage Høyem

Brage Høyem var lærar og prest fleire stader i Noreg. Han var oppteken av utdanning og norskdomsarbeid, og han gjorde ein stor innsats for opprettinga av landsgymnaset i Orkdal.

Les meir om Brage Høyem

Bård Hoksrud

Bård Hoksrud

Bård Hoksrud, handelsmann og politikar frå Framstegspartiet. I 2018 blei han den tredje landbruksministeren for Framstegspartiet, som er det partiet som har styrt landbruksdepartementet lengst i åra etter 2010.

Les meir om Bård Hoksrud

Daniel Helset

Daniel Matias Helset, journalist og redaktør i avisa Morgenposten og fleire fagblad. Helset starta og dreiv det første nynorske pressebyrået gjennom meir enn ein mannsalder.

Les meir om Daniel Helset

Gerd Høst

Gerd Høst Heyerdal, professor, forfattar og skodespelar med inngåande kjennskap til tysk kultur og ein sentral brubyggjar mellom Noreg og Tyskland etter krigen.

Les meir om Gerd Høst

Hallgrímur Helgason

Hallgrímur Helgason er ein landsk forfattar, journalist og biletkunstnar. Han har mellom anna skrive 101 Reykjavík (1996), som var nominert til Nordisk Råds litteraturpris og filmatisert.
Les meir om Hallgrímur Helgason

Hallvard Heggtveit

Hallvard Gunleikson Heggtveit, lærar, klokkar og kyrkjehistorisk forfattar, var særleg oppteken av haugianismen si rolle i norsk kyrkjehistorie. Han var òg folkeminnesamlar.

Les meir om Hallvard Heggtveit

Hans Hylen

Hans Andreas Jonsson Hylen, skulemann, folkeopplysar, organisasjonsmann og forfattar. Han var særleg oppteken av det norske, noko som prega heile hans virke.

Les meir om Hans Hylen

Hans Jakob Horst

Hans Jakob Horst, skulemann og Venstre-politikar. Han var med og avlatiniserte den høgre skulen og var i 1872 medredaktør for det radikale landsmålsbladet Fram.

Les meir om Hans Jakob Horst

Hans Nielsen Hauge

Hans Nielsen Hauge

Hans Nielsen Hauge, vekkingsleiar og lekforkynnar, skapte den første norske religiøse vekkingsrørsla og blei med det ein av grunnleggjarane av den lekmannskristendomen som har prega kristne miljø i Noreg like til i dag.

Les meir om Hans Nielsen Hauge

Harald 5.

Harald 5.

Harald 5. er konge i Noreg og den første norske kongen som er fødd her i landet sidan 1380. Kong Harald har vore konge sidan 1991. Saman med dronning Sonja har kong Harald vidareført og modernisert det norske kongedømet, og han nyt stor respekt som ein inkluderande konge.

Les meir om Harald 5.

Harald Hårfagre

Harald Hårfagre

Harald Hårfagre er ein norsk sogekonge som skal ha samla Noreg til eitt rike etter slaget ved Hafrsfjord. Omstenda kring Hårfagre sitt liv og slektskapen til seinare kongar er likevel usikre. Mest truleg var Harald Hårfagre ein vestlandskonge, som i Hafrsfjord nedkjempa andre småkongar.

Les meir om Harald Hårfagre

Helga Hjetland

Helga Kjellaug Hjetland, adjunkt og i mange år markant leiar av Utdanningsforbundet, som er Noregs tredje største arbeidstakarorganisasjon, med omlag 170 000 medlemer.

Les meir om Helga Hjetland

Haakon Magnus

Haakon Magnus

Haakon Magnus er kronprins i Noreg. Han er gift med kronprinsesse Mette-Marit. Kronprins Haakon har engasjert seg i internasjonale utfordringar og har vore oppteken av å tilpasse den kongelege rolla til si tid.

Les meir om Haakon Magnus

Idar Handagard

Idar Antonius Handagard var ein særdeles allsidig forfattar, som engasjerte seg på mange felt, og som skreiv alt frå lyrikk til medisinsk faglitteratur.

Les meir om Idar Handagard

Ingjald Haaland

Ingjald Haaland, skodespelar og teatersjef ved Det Norske Teatret i elleve år. Haaland etablerte den tradisjonen som har prega teatret sidan, med lette folkekomediar og avantgardistisk teater side om side.

Les meir om Ingjald Haaland

Ivar Hjellvik

Ivar Hjellvik var sokneprest og skulemann. Han tok initiativ til å opprette lærarutdanning på Nesna i 1918 og var den første rektoren ved Nesna lærarskule.

Les meir om Ivar Hjellvik

Jakob Haraldseid

Jakob Haraldseid var lærar, skribent og organisator. Gjennom godt informasjonsarbeid knytte han målrørsla saman og etterlét seg viktig kunnskap for ettertida.

Les meir om Jakob Haraldseid

Jens Haugland

Jens Haugland

Jens Haugland, jurist, dommar og tidlegare statsråd for Arbeidarpartiet. Haugland var ein av få sentrale Ap-politikarar som markerte seg både mot norsk medlemskap i NATO og EEC, men som vart verande i partiet.

Les meir om Jens Haugland

Jens Hundseid

Jens Hundseid

Jens Hundseid, landsbrukslærar og politikar. Han tok over som statsminister då sitjande statsminister Peder Kolstad døydde. Han var medlem i Nasjonal Samling og vart under rettsoppgjeret etter krigen dømd til 10 års fengsel.

Les meir om Jens Hundseid

Johannes Helleland

Johannes Helleland, ordførar og stortingsmann for Venstre. Han starta den første folkehøgskulen på Vestlandet og var ei drivkraft i opplysningsarbeidet i 1870- og 80-åra, trass i mykje motgang.

Les meir om Johannes Helleland

Jon Hustad

Jon Hustad

Jon Ottar Hustad, forfattar, journalist og debattant som særleg har markert seg i norsk samfunnsdebatt med synspunkt på den norske skulen , norsk kultur og den norske velferdsstaten.

Les meir om Jon Hustad

Klaus Høyem

Klaus Høyem, lærar og hospitalforstandar i Trondheim. Han var tidleg ute med å gjendikte salmar og andre dikt til ein nynorsk som delvis var prega av trønderdialekten.

Les meir om Klaus Høyem

Kristian Halse

Kristian Halse

Kristian Halse, lærar og politikar, var ei drivande kraft i kulturlivet i Vefsn kommune. Han gav ut bøker og skreiv artiklar om historie og kultur i Mosjøen og Vefsn. Han skreiv òg artiklar om Helgelands kulturhistorie.

Les meir om Kristian Halse

Lars Holst

Lars Kristian Holst, pressemann og Venstre-politikar. Han skreiv i dei tidlege målblada og var ein sterk redaktør i Dagbladet.

Les meir om Lars Holst

Leiv Heggstad

Leiv Heggstad, rektor, nynorskgrammatikar og ordboksmann. Han var med og skipa det første studentmållaget, la planar for ei mållov og gav ut fleire debattskrifter om nynorsk.
Les meir om Leiv Heggstad

Lisbeth Berg-Hansen

Lisbeth Berg-Hansen, stortingsrepresentant og tidlegare fiskeri- og kystminister. Ho var statssekretær ved Statsministerens kontor i den første Stoltenberg-regjeringa og har vore visepresident i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Les meir om Lisbeth Berg-Hansen

Liv Holtskog

Liv Holtskog

Liv Holtskog, lyrikar og bonde. Ho skreiv kristen-humanistisk modernistisk poesi med røter i natursansing, telemarkskultur og mytologi. Liv Holtskog voks opp i eit konservativt og haugiansk bondemiljø. Ho lærte bokmål på skulen, men sa at ho måtte lære seg nynorsk for å kunne uttrykkje seg i dikt.

Les meir om Liv Holtskog

Mary Hegge

Mary Braa Hegge var lærar og forfattar, busett på Inderøy. Ho skreiv barnebøker, noveller og andre forteljingar og var ein mykje brukt kåsør og prologskrivar i bygda.

Les meir om Mary Hegge

Morten Høglund

Morten Høglund, rådgivar og stortingsrepresentant for Framstegspartiet frå Akershus 2001—13 og statssekretær i Utanriksdepartementet frå 2013.

Les meir om Morten Høglund

Nils Hidle

Nils Hidle, journalist og sosialantropolog som har gjort ein monaleg innsats for det frivillige barne- og ungdomsarbeidet i Noreg.

Les meir om Nils Hidle

Nils Hjelmtveit

Nils Hjelmtveit, lærar og politikar for Arbeidarpartiet, som kyrkje- og undervisningsminister innførte han framhaldsskule, og han kjempa mot obligatorisk teoretisk ungdomsskule for alle elevar.

Les meir om Nils Hjelmtveit

Olaf Huseby

Olaf Huseby

Olaf Huseby, sogning og stridsmann, kremmar og idealist, radikal bokhandlar og forleggjar, først i Kristiania, så i Amerika. Han var impulsiv og initiativrik, men ikkje heilt enkel å samarbeide med.

Les meir om Olaf Huseby

Olav den heilage

Olav den heilage

Olav Haraldsson var norsk konge frå 1015 til 1028 og spela ei avgjerande rolle i rikssamlinga og grunnlegginga av kyrkja i Noreg. Han fall i slaget ved Stiklestad i 1030, etter å ha prøvd å vinna att riket. Seinare vart han ein viktig nordisk helgen.

Les meir om Olav den heilage

Oscar Handeland

Oscar Handeland, misjonshistorikar og redaktør knytt til Norsk Luthersk Misjonssamband. Gjennom mange år underviste han i kyrkje- og misjonshistorie ved Fjellhaug misjonsskole i Oslo.

Les meir om Oscar Handeland

Otto Bahr Halvorsen

Otto Bahr Halvorsen, politikar. Statsminister og formann i Høgre, som med fast hand styrte landet gjennom dei store streikane på tjuetalet. Halvorsen arbeidde for å betre vilkåra for sjuke og fattige.

Les meir om Otto Bahr Halvorsen

Otto Hahn

Otto Hahn

Otto Hahn, tysk professor i kjemi, blant dei første til å forske på radioaktivitet og den første til å spalte uran, ei oppdaging som gjorde det mogleg å utvikle atombomber.

Les meir om Otto Hahn

Peder Hovdan

Peder Elenus Hovdan, lærar og kulturhistorikar. Han dokumenterte utbreiinga av nynorsk skriftkultur på mest alle område i eit halvt hundreår.

Les meir om Peder Hovdan

Per Halse

Per Halse, førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda. Halse er teolog og har arbeidd mykje med språkhistorie innanfor den norske kyrkja.

Les meir om Per Halse

Per Håland

Per Håland, journalist og redaktør. Med den store teaterinteressa si melde han truleg fleire premierar på Det Norske Teatret enn nokon annan kritikar.

Les meir om Per Håland

Peter Hallaråker

Peter Hallaråker, namnegranskar som med utgivinga av handbok om namneinnsamling har hjelpt historielag og andre namneinteresserte i gang med innsamling av stadnamn.

Les meir om Peter Hallaråker

Reidar Hauge

Reidar Hauge, organist og kordirigent, som gjennom skipinga av Glogerakademiet i 2001 og Glogerfestspillene i 2002 har gitt tyngde til musikklivet i Kongsberg.

Les meir om Reidar Hauge

Sverre Hatle

Sverre Hatle var med i nybrotsarbeid for samisk som skulespråk frå 1960-åra. Seinare vart han ei drivande kraft i arbeidet for dialekt og nynorsk på Nordmøre.

Les meir om Sverre Hatle

Tom Hetland

Tom Magnar Hetland, journalist og redaktør. I Stavanger Aftenblad har han markert seg som ein nynorskskrivande redaktør i ei språkblanda avis.

Les meir om Tom Hetland

Tone Hansen

Tone Hansen

Tone Hansen, kunstnar, kunstskribent og direktør ved Henie Onstad Kunstsenter i Bærum, ein av dei viktigaste institusjonane for samtidskunst vi har i Noreg. Frå 2016 er ho òg leiar for Kulturrådet.

Les meir om Tone Hansen

Tone Hulbækmo

Tone Hulbækmo, songar, komponist og arrangør, som har vore ein pioner i å formidle tradisjonsstoff i utradisjonelle og sjangerkryssande utformingar.

Les meir om Tone Hulbækmo

Torolv Hesthamar

Torolv Hesthamar, lokalpolitikar, eldsjel i mål- og kulturarbeid, stilsikker skribent og god talar, ofte med snert. Han var ei drivkraft bak skipinga av Landssamanslutninga for nynorskkommunar (LNK).

Les meir om Torolv Hesthamar

Trygve Hoff

Trygve Henrik Hoff, artist, komponist og tekstforfattar som gjennom ei mengd songar framførte på dialekt har gjort nordnorsk visekunst til allemannseige.

Les meir om Trygve Hoff

Vidar Høviskeland

Vidar Høviskeland har frå 1998 vore dagleg leiar i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. Han er også styreleiar i stiftingane Magasinett og Pirion, og han sit i styret i Det Norske Teatret (vara) og i Hordaland Teater.

Les meir om Vidar Høviskeland

Vigdis Hjorth

Vigdis Hjorth

Vigdis Hjorth, forfattar. Hjorth sine romanar er humoristiske, men også eksistensielle og politiske. Gjennom romanpersonane skildrar Hjorth kjønnsroller og kvinner sine vilkår og det moderne mennesket sine evige utfordringar.

Les meir om Vigdis Hjorth

Aasta Hansteen

Aasta Hansteen

Aasta Hansteen, føregangskvinne for målsak og kvinnesak, Noregs første kvinnelege profesjonelle kunstmalar, ein av dei første nynorskbrukarane i landet og saman med Camilla Collett grunnleggjar av norsk kvinnerørsle.
Les meir om Aasta Hansteen