Hopp til innhold

Oddvar Nes

Oddvar Sigmund Nes, professor i nordisk språkvitskap. Han er ein nestor i norsk namnegransking og har arbeidd med etymologi, leksikografi, dialektforsking og fonetikk.

Oddvar Nes er fødd i Volda 27. desember 1938. Han gjekk realskule og gymnas i heimbygda, og tok magistergraden i germansk språkvitskap ved Universitetet i Bergen i 1968. Avhandlinga hadde tittelen Studiar i dei eldste nordvestlandske fjordnamna, støttefaga var historie og fonetikk. Han studerte òg tysk.
Nes vart i 1969 amanuensis, seinare førsteamanuensis, ved stadnamnsamlinga ved Nordisk institutt ved Universitetet i Bergen, og var i åra 1987–2008 professor i nordisk språkvitskap, særleg nynorsk. Mykje av arbeidet hans har lege innanfor namnegransking, særleg etymologiske spørsmål på dette feltet, men han har òg arbeidd med leksikografi, dialektforsking og fonetikk.
Han har skrive rundt 170 av artiklane i Norsk stadnamnleksikon (1976 og seinare utgåver), har gitt ut kommenterte utgåver av eldre ordsamlingar og har skrive Norsk dialektbibliografi (1986), som omfattar 2600 arbeid. Han har òg gitt ut Storms norske lydskrift (1982). Sidan 1979–80 har han arbeidd på eit stort manuskript, Norsk etymologisk ordbok, som omfattar både bokmål og nynorsk. Han har skrive mange artiklar i fagtidsskrift og har redigert tidsskriftet Namn og nemne.
Nes var namnekonsulent for kartkontora i Sogn og Fjordane og Hordaland. Etter at den nye stadnamnlova kom i 1990, har han vore nynorsk namnekonsulent for Vestlandet. Saman med Jarle Bondevik og Terje Aarset skipa han i 1991 Ivar Aasen-selskapet, som stått for vitskaplege utgåver av etterlatne manuskript av Ivar Aasen.
I 2009 vart Nes heidra med Kongens fortenestemedalje i sølv.
Kjelder
Gunnstein Akselberg og Jarle Bondevik (red.): Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes. Bergen 1998
«Heider til Oddvar Nes». Universitetet i Bergen 16.3.2009
«Oddvar Nes 70 år». Universitetet i Bergen 9.2.2009
Oddvar Nes: Nes om namn. Heidersskrift til Oddvar Nes på 70-årsdagen 27. desember 2008. Red. Jarle Bondevik og Ole-Jørgen Johannesen. Bergen 2008
Hilde Kristin Strand: «Nes vert heidra for namn». Askøyværingen 13.3.2009
Peikarar

Først publisert: 12.04.2012
Sist oppdatert: 05.01.2015