Hopp til innhold
X
Innhald

Lag og organisasjonar i Vik

Vik har hatt og har framleis eit rikt lags- og organisasjonsliv. Dette er Vikørens guttekorps med 12 munnspel, eit triangel og ei skarptromme i 1914. Foto: O. P. Fosse. Eigar: Vik lokalhistoriske arkiv.

Vik har hatt og har framleis eit rikt lags- og organisasjonsliv. Dette er Vikørens guttekorps med 12 munnspel, eit triangel og ei skarptromme i 1914. Foto: O. P. Fosse. Eigar: Vik lokalhistoriske arkiv.

Skipingsår og hendingar i dette oversynet er sett opp årstalskronologisk.

Viig Præstegjelds Landboeselskab

vart skipa i 1858 av Chr. Christensen (sjå denne) , som seinare også var formann i Sogn og Fjordane Landbruksselskap.

Forening til Sædelighedens Fremme

I 1860 vart det skipa ei "Forening til Sædelighedens Fremme" i Vik. Den skulle først og fremst føre ein nådelaus kamp mot "Natteløberiet" - d.v.s. få gutane bort frå den usedelege skikken med å oppsøkje jentene om natta.

Vik Songlag i 1936, truleg det eldste songlaget i Sogn og Fjordane. Foto: Ole P. Fosse. Eigar: Vik lokalhistoriske arkiv

Vik Songlag i 1936, truleg det eldste songlaget i Sogn og Fjordane. Foto: Ole P. Fosse. Eigar: Vik lokalhistoriske arkiv

Vik Songlag

vart skipa i 1867 og er truleg det eldste songlaget i Sogn og Fjordane.

Vik Bondevensforening

vart skipa i 1870.

Frilynde ungdomslag i Vik

Vangsnes fekk det første ungdomslaget i Sogn i 1871.

Fotballaget til Vik som i 2008 vann 4. divisjon og rykte opp til 3. divisjon. Foto: Vik idrettslag.

Fotballaget til Vik som i 2008 vann 4. divisjon og rykte opp til 3. divisjon. Foto: Vik idrettslag.

Idretten i Vik

Fresvik skyttarlag, skipa i 1875, er det eldste idrettslaget i kommunen.

Det norske Misjonsselskap

skipa kvinneforening i Flatbygdi i 1873, men i 1848 vert det omtala at det alt då skal vere skipa eit misjonslag i Vik. På same tid skal det også ha vore skipa misjonslag i Lavik, Leikanger, Mundal, Hafslo, Solvorn, Lærdal og Sogndal. Alle desse foreningane låg under Bergens Missionskreds. I Arnafjord vart misjonsforeninga skipa i 1864. Foreninga var i drift til 1990.

Det norske Misjonsselskap si foreining i Vik på 1920-talet. Ukjend fotograf. Eigar: Anna Holstad/Vik lokalhistoriske arkiv.

Det norske Misjonsselskap si foreining i Vik på 1920-talet. Ukjend fotograf. Eigar: Anna Holstad/Vik lokalhistoriske arkiv.

Gamlemisjonen

skipa forening i Ovrisdalen i 1882. Gamlemisjonen var den folkelege namnet på Det Norske Misjonsselskap. Laget var i aktivitet til 1982.

Vik Totalafholdsforening

vart skipa i Vik i 1885. Laget vart grunnstammen i eit svært sterkt og aktivt fråhaldsmiljø i bygdene på sørsida av Sognefjorden. I dei mest ihuga arbeidsåra vart det drive ein beinhard medlemstukt der til og med angiveri var tillate.

Sjømannsmisjonen i Vik samla framfor prestebustaden 29. mai 1953. Foto frå Pridlao. Eigar: Anna Hove Vange/Vik lokalhistoriske arkiv.

Sjømannsmisjonen i Vik samla framfor prestebustaden 29. mai 1953. Foto frå Pridlao. Eigar: Anna Hove Vange/Vik lokalhistoriske arkiv.

Sjømannsmisjonen

fekk lokalforening i Vik i 1887. Misjonsforeninga vart lagd ned i 1990.

Den bitre målstriden i Vik

I åra frå 1890 til 1920 skapte kampen om undervisningsmålet i skulen og nynorsk i kyrkja mykje fiendskap i bygdene i fylket. I Vik spissa konfliktene mellom boksmålsfolk og nynorskfolk seg til i 1889.

Bedehusa i Vik

Vik bedehus vart bygt i 1891.

Arnefjord Sogneselskab

vart skipa i 1891. Sokneselskapa var nemninga på lag som skulle fremje jordbruket i bygdene. Laget i Arnafjord kjøpte inn avlsdyr, og fremja også krav om telefonsamband og rutebåtsamband til bygda.

Vik Sokneselskap

var skipa 1891, og endra seinare namn til Vik Jordbrukslag. Laget arbeidde m.a. med å odle fram gode avlsdyr, og Vik vart på dette feltet ei føregangsbygd.

Juniorsoldatar i Frelsesarmeen rundt 1950. Framme frå venstre: Hjørdis Svendsen, Kristin Svendsen, Gunvor Johnsen, Edith Lilleøren og Tordis Vårland. Bak: Gjertrud Grov, Reidar Fedje, Guttorm Christensen, Magnar Svendsen og Margit Atterås. Bak til venstre står kaptein Gerda Terjesen og til høgre løytnant Fredhøy. Foto frå Pridlao. Ukjend fotograf. Eigar: Marie Christensen/Vik lokalhistoriske arkiv.

Juniorsoldatar i Frelsesarmeen rundt 1950. Framme frå venstre: Hjørdis Svendsen, Kristin Svendsen, Gunvor Johnsen, Edith Lilleøren og Tordis Vårland. Bak: Gjertrud Grov, Reidar Fedje, Guttorm Christensen, Magnar Svendsen og Margit Atterås. Bak til venstre står kaptein Gerda Terjesen og til høgre løytnant Fredhøy. Foto frå Pridlao. Ukjend fotograf. Eigar: Marie Christensen/Vik lokalhistoriske arkiv.

Frikyrkje og Frelsesarmé

Den første kjende frikyrkjelyden i Sogn og Fjordane vart skipa i Vik av metodistpresten Sivert V. Ulness. Han kom frå Sogndal, hadde vore ein tur i Amerika, og skreiv difor om etternamnet til "Ulness

Seljedalen misjonsforening

av Det Norske Misjonsselskap vart skipa ein gong mellom 1890 og 1895.

Kinamisjonen

skipa lokalforening i Ovrisdalen i byrjinga av 1900-talet.

Vik mållag

vart skipa i 1902.

Ungdomslaget ”Liv”

på Sylvarnes vart skipa i 1902 av lærar Arne Austrheim. Laget vart lagt ned i 1908 då Austrheim reiste frå bygda, men vart teke opp att i 1920.

Sylvarnæs Landboforening

vart skipa på Sylvarnes i 1904. Føremålet var å organisere feavl og drive opplysningsarbeid og modernisering i landbruket i bygda.

Vik Riksmålsforening

vart skipa i 1908.

Vik Sykepleieforening

vart skipa i 1910 av distriktslege O. Thesen. Laget fekk like etter starten tilsett eiga helsesyster, Johanns Hønsi, og laget bygde gamleheim i 1920. Seinare bytte laget namn til Vik Helselag.

Vik Helselag

– sjå Vik Sykepleieforening.

Feios Sjømannsforening

vart skipa i 1910.

Fresvik sjømannsmisjonslag

vart skipa i 1910.

Sylvarnes fråhaldslag

vart skipa i 1911 og var i drift til 1924.

I.O.G.T.-losje Verneheim

var ein barnelosje som vart skipa i Vik før 1913, for frå det året finst det protokollar. I Vik kommune er er det dessutan registrert ein ”Losje Vikingskjold” i Vik og ”Losje Frøysvik” i Fresvik, men skipingsår og andre detaljar vantar.

I.O.G.T.-losje Vikingskjold

– sjå I.O.G.T.-losje Verneheim.

I.O.G.T.-losje Frøysvik

– sjå I.O.G.T.-losje Verneheim.

I.O.G.T.-losje Frøysvik. Foto: Sørå. © Vik lokalhistoriske arkiv.

I.O.G.T.-losje Frøysvik. Foto: Sørå. © Vik lokalhistoriske arkiv.

Finnemisjonen

skipa lokallag i Ovrisdalen i 1918. Laget fekk namnet ”Dalrosa” var i drift til 1948.

Fresvik jentelag

vart skipa i 1919. Det var organisert under Det Norske Misjonsselskap.

Dalens Santalmisjonsforening

vart skipa i Fresvik i 1921.

Vangsnes kristelege ungdomslag

av NKUF vart skipa i 1923. Laget hadde eiga lagsavis som heitte ”Vårsol”.

Kinamisjonen

fekk lokalforening i Seljedalen ein gong på 1920-talet.

Fresvik Misjonsbarnelag

vart skipa i 1926. Laget vart lagt ned i 1943.

Song Songarlag

skipa til det første songarstemnet i Vik i 1926.

Fresvik Helselag

vart skipa i 1930 med 18 medlemer frå starten. Laget vart innmeldt i Nasjonalforeningen for Folkehelsen i 1932. Laget fekk i gang skuletannrøkta i bygda i 1932, og spebarnskontroll i 1948. Helselaget samla inn 120.000 kroner til bygdaheimen som stod ferdig i 1987.

Fresvik Arbeidar- og Småbrukarlag

vart skipa i 1931. Erling Breilid var medskipar og leia laget i mange år. Laget stilte fleire gonger eiga liste ved kommunevala i Leikanger kommune.

Framfjord kristelege ungdomslag

vart skipa i 1932 etter ei vekkjing i bygda.

Vik Musikklag i 17. maitoget på Vikøyri på 1950-talet. Foto: Andreas Hove. Eigar: Olaf Hove/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Vik Musikklag i 17. maitoget på Vikøyri på 1950-talet. Foto: Andreas Hove. Eigar: Olaf Hove/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Vik Musikklag

vart skipa i 1933. Vik hadde før det hatt militærmusikk sidan 1893 og så lenge Vikjamoen var i drift som eksersisplass. Det var tidlegare militærmusikarar som gjorde opptaket til skiping av Vik Musikklag. Musikklaget talde ved 75-årsjubiléet i 2008 33 medlemer.

Dale kvinnelag

av Santalmisjonen vart skipa i Arnafjord i 1936. Laget bytte seinare namn til Framfjord Santallag. Ein kort periode var det også eit lag i bygda som arbeidde for Israelsmisjonen.

Framfjord Santallag

– sjå Dale kvinnelag.

Sylvarnes Kvinnelag

vart skipa i 1936. Inntekter frå basarar og lignende har gått til Den Norske Sjømannsmisjon.

Arnafjord Fråhaldsungdomslag

vart skipa på Nese i 1936 og var i drift til like etter 2. verdskrig.

Sylvarnes Kvinnelag

vart skipa i 1936. Inntekter frå basarar o.l har gått til Den Norske Sjømannsmisjon.

Vik Husmorlag

vart skipa i 1937. Seinare bytte laget namn til Vik Kvinne og Familielag.

Vik Kvinne og Familelag

– sjå Vik Husmorlag.

Seljedalen sjømannsforening

vart skipa i 1941 av Gyrid Turvoll. Laget var knytt til Den indre sjømannsmisjonen. I 1991 vart sjømannsforeninga slegen saman med den lokale misjonsforeninga i Seljedalen.

Fresvik 4H

vart skipa i 1959 med 36 medlemer frå starten.

Vik Skulekorps på slutten av 1960-talet, med dirigent Arne Sandvoll til høgre for musikantane. Foto: Olaf Hove. Eigar: Olaf Hove/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Vik Skulekorps på slutten av 1960-talet, med dirigent Arne Sandvoll til høgre for musikantane. Foto: Olaf Hove. Eigar: Olaf Hove/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Vik Skulekorps

vart skipa i 1964. Berre gutar var med i korpset fram til 1970, då jentene også kom med. Tidleg på 1970-talet fekk skulekorpset drillgruppe.

Vik pensjonistlag

vart skipa i 1972.

Arnafjord pensjonistlag

vart skipa i 1978.

Fresvik pensjonistlag

vart skipa i 1979.

Vik Husflidslag

vart skipa i 1983. Ved 20-årsjubiléet i 2003 hadde laget 42 medlemer.

Bondekvinnelaget i Vik på tur til Arnafjord i 1983. Frå venstre Agnes Seim, Magnhild Hønsi, Aslaug Refsdal og Lussi Aase. Ukjend fotograf. Eigar: Vik lokalhistoriske arkiv/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Bondekvinnelaget i Vik på tur til Arnafjord i 1983. Frå venstre Agnes Seim, Magnhild Hønsi, Aslaug Refsdal og Lussi Aase. Ukjend fotograf. Eigar: Vik lokalhistoriske arkiv/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Vik Bonde og småbrukarlag

vart skipa i 1990.

Kommunekorpset

er eit musikklag som vart skipa i Vik kommune i samband med kommuneutvidinga i 1992 då Feios og Fresvik kom med i Vik kommune. Kommunekorpset er samansett av musikantar frå Vik Musikklag, Vik Skulekorps, Feios skule og ungdomskorps og Fresvik skulekorps.

Vik Turlag

vart skipa i 2001.

Turisthytta på Målsete

- sjå Vik Turlag.

Vik Utferdslag

- sjå Vik Turlag.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 20.07.2011