Hopp til innhold
X
Innhald

Fylkestingsmedlemer frå Sogn og Fjordane 1975–2019

Det første direkte fylkestingsvalet var i 1975, og det siste i Sogn og Fjordane var i 2015. Frå 1.1.2020 er Sogn og Fjordane slått saman med Hordaland til Vestland fylkeskommune.

Fylkestinget i 2006. Framme fylkesordførar Nils R. Sandal (t.h.) og fylkesvaraordførar Tor Bremer. Foto:  NRK.

Fylkestinget i 2006. Framme fylkesordførar Nils R. Sandal (t.h.) og fylkesvaraordførar Tor Bremer. Foto: NRK.

Hausten 1975 vart det for første gong gjennomført direkte val til fylkesting. Frå 1976 og fram til 1995 fylgde funksjonsperioden for det nyvalde fylkestinget kalenderåret, med byte ved fylgjande årsskifte. Etter 1995 har ordninga både for fylkesting og kommunestyre vore at dei nyvalde har avløyst dei tidlegare folkevalde straks etter at dei har konstituert seg same hausten som valet vert halde. Fylkestingsmedlemane er førde opp etter det røystetalet dei fekk, og utjamningsmandat er merka med *.

Fylkestinget 1976-1979

Arbeidarpartiet: Stasjonsformann Martin Widme, Aurland, skoarbeidar Arne Barsnes, Fjaler, sosialsekretær Bjørg Dybevold, Stryn, gardbrukar Einar Lavik, Høyanger, skulestyrar Jostein Midtbø, Flora, sekretær Alf Vee Haugen, Årdal, bygningssnikkar Anders Lunden, Lærdal, driftsstyrar Peder Jonstad, Naustdal.

Høgre: Advokat Bjarte Eikeset, Førde, skogeigar Nils. J. Knagenhjelm, Sogndal, likningssjef Leif Iversen, Vågsøy, skulestyrar Egil Støle, Stryn, lensmann Håkon Steine, Balestrand, disponent Sigurd Aarseth, Jølster.

Anders Bjørk, Senterpartiet.

Anders Bjørk, Senterpartiet.

Senterpartiet: Gardbrukar Anders Bjørk, Luster, gardbrukar Ola M. Hestenes, Gloppen, husmor/gardbrukar Magny Bell Fossen, Gaular, gardbrukar/fiskar Ola E. Byrknes, Gulen, gardbrukar Per Roti, Eid, banksjef Kåre Ness, Askvoll, kjøpmann Henrik Tungodden, Solund.

Kristeleg Folkeparti: Skulerådgjevar John Lillestøl, Vågsøy, husmor/adjunkt Alvhild Tveit, Balestrand, småbrukar/reisesekretær Kristian Lien, Gaular, faglærar/gardbrukar Nils Nydal, Flora, fiskematprodusent Leif Hatlem, Hyllestad.

Venstre: Fiskar Odd Færøyvik, Flora, gardbrukar Erlend Ylvisåker, Sogndal.

Sosialistisk Venstreparti: Lensmann Mons Monsen, Flora, husmor Kjellaug Bøtun, Leikanger.

Det Nye Folkepartiet: Fylkestannlege Reidar Tveit, Førde, kjøpmann Leif Wåge, Vågsøy.

Valliste for desentralisert utbygging i Sogn og Fjordane: Kjøpmann Julius Fure, Selje, distriktstannlege Gunvor Grov Sørdal, Vik, husmor Kjellaug Igland, Bremanger, innkjøpssjef Einar Stavrum, Høyanger, fiskar Ingvald Ødegård, Bremanger.

Fylkestinget 1980-1983

Arbeidarpartiet:

Jakob Flæte, Arbeidarpartiet.

Jakob Flæte, Arbeidarpartiet.

Lensmann Jakob Flæte, Årdal, adjunkt Olaug Kirkebø, Førde, mekanikar Audun Åsebø, Eid, amanuensis Johs. B. Thue, Balestrand, heradsagronom Jakob Sterri, Høyanger, gardbrukar Abraham Øvrebotten, Bremanger, adjunkt Malvin Moen, Luster, lagerformann Oddvar Lundheim, Leikanger*, avdelingsstyrar Rune Hetle, Fjaler*.

Høgre: Høgsterettsadvokat Bjarte Eikeset, Førde, husmor Kristin Sønnerheim, Aurland, skulestyrar Egil Støle, Stryn, kjøpmann Julius Fure, Selje, student Noralv Distad, Balestrand, Kontorsjef Vidar Strømsøy, Flora sjukepleiar/husmor Elin Hvidsten, Naustdal*, gardbrukar Svein Synnevåg, Gulen*.

Senterpartiet: Gardbrukar Ola M. Hestenes, Gloppen, husmor Magny Bell Fossen, Gaular, gardbrukar Per Hjermann, Lærdal, gardbrukar Sjur Hopperstad, Vik, lastebileigar Per Ytrehus, Bremanger, rektor Leiv Blakset, Stryn, banksjef Kåre Ness, Askvoll*, bondekone/sjukepleiar Helga Kirkhorn, Hornindal*.

Kristeleg Folkeparti: Skulesjef John Lillestøl, Vågsøy, husmor/adjunkt Alvhild Tveit, Balestrand, faglærar og bonde Nils Nydal, Flora, journalist Johannes Morken, Luster, heradsagronom Leif O. Holsen, Førde, gardbrukar Steinar Høyvik, Jølster*.

Venstre: Lektor Ragnar Eimhjellen, Gloppen, gardbrukar Erlend Ylvisåker, Sogndal, husmor Astrid Stegane, Flora.

Det nye Folkepartiet: Distriktsarbeidssjef Otto Hoddevik, Vågsøy.

Sosialistisk Venstreparti: Elektrikar Anton Langøen, Høyanger.

Fylkestinget 1984-1987

Arbeidarpartiet: Undervisningsinspektør Malvin Moen, Luster, formannskapssekretær Astrid Nistad, Gaular, mekanikar Audun Åsebø, Eid, lektor Johs. B. Thue, Balestrand, faglærar Sigmund Luggenes, Årdal, husmor Magna Kvalheim, Vågsøy, telemontør Olav Solheim, Gulen, gardbrukar Abraham Øvrebotten, Bremanger, lektor Reidar Sandal, Flora, ekspeditør Margot Henden, Gloppen, økonomisjef Knut O. Aarethun, Lærdal*, gardbrukar Ottar Befring, Jølster*, Lærar Olav K. Strand, Fjaler*.

Høgre: Forretningsdrivande/husmor Kristin Sønnerheim, Aurland, kjøpmann Julius Fure, Selje, trygdeavdelingsleiar Mathias Råheim, Gaular, student Noralv Distad, Balestrand, sjukepleiar/husmor Elin Hvidsten, Naustdal, advokat Odd Sefland, Eid, fiskebåtreiar Jostein Sandøy, Askvoll*, ekspeditør/gardbrukar Steinar Krakhellen, Solund*.

Anton Langøen, Sosialistisk Venstreparti.

Anton Langøen, Sosialistisk Venstreparti.

Kristeleg Folkeparti: Gardbrukar Alv O. Bergset, Stryn, heradsagronom Leif O. Holsen, Førde, husmor Margit Bødal, Sogndal, fiskeoppdrettar Leif Hartlem, Hyllestad, husmor Ingebjørg Viken, Leikanger.

Senterpartiet: Gardbrukar Ola M. Hestenes, Gloppen, lærar Laila Steindal, Flora, gardbrukar Sjur Hopperstad, Vik, rektor Leiv Blakset, Stryn, fysioterapeut Bjørg Eikum Tang, Luster, jordskiftedomar Sverre Øygard, Førde, gardbrukar/sjukepleiar Helga Kirkhorn, Hornindal*.

Venstre: Lektor Ragnar Eimhjellen, Gloppen, gardbrukar Erlend Ylvisåker, Sogndal, lærar Liv Henjum, Vågsøy.

Sosialistisk Venstreparti: Elektrikar Anton Langøen, Høyanger, reseptar Herdis Holvik, Vågsøy.

Framstegspartiet: Brannvernkonsulent Alf Kollseter, Sogndal.

Fylkestinget 1988-1991

Arbeidarpartiet: Rektor Malvin Moen, Luster, sekretær Anne Lise Haugen, Bremanger, avdelingsleiar Astrid Nistad, Luster, fullmektig Marit Lefdal, Eid, faglærar Sigmund Luggenes, Årdal, lektor Reidar Sandal, Flora, gardbrukar Hans Støyva, Stryn, rektor Kjartan Longva, Høyanger, ekspeditør Margot Henden, Gloppen, barnehagestyrar Kari Brekken, Gulen*, økonomisjef Knut O. Aarethun, Lærdal*, adjunkt Øystein Helle, Fjaler*.

Julius Fure, Høgre.

Julius Fure, Høgre.

Høgre: Kjøpmann Julius Fure, Selje, sekretær Ingrid Astor, Høyanger, konsulent/gardbrukar Mathias Råheim, Gaular, tiltakskonsulent Noralv Distad, Aurland, spesialsjukepleiar Anne Margrethe Øvsthus, Førde, tannlege Rolf Frøysa, Vågsøy, kokk offshore Aud Våge Johannessen, Hyllestad

  • banksjef Oddbjørn Schei, Naustdal*.
Senterpartiet: Gardbrukar Sjur Hopperstad, Vik, avdelingsleiar Per Ytrehus, Bremanger, kontorfullmektig Kari Laila Skrede, Eid, fysioterapeut Bjørg Eikum Tang, Luster, sjåfør Nils R. Sandal, Gloppen, gardbrukar Lars Tomasgård, Hornindal*.

Kristeleg Folkeparti: Gardbrukar Alv O. Bergset, Stryn, butikkfunksjonær Dagny Øyen, Flora, gardbrukar Erland Fagermoen, Balestrand, hjelpepleiar Jorunn Sunde, Førde, direktør Reidar Engevik, Solund*.

Venstre: Adjunkt Liv Henjum, Vågsøy, amanuensis Kjell Bjarne Henden, Sogndal, lærar/husmor Kirsten Grane, Askvoll.

Sosialistisk Venstreparti: Telemontør Atle Kirkebø, Jølster, lektor Helga Viken, Leikanger.

Framstegspartiet: Gardbr./brannvernkonsulent Alf Kollseter, Sogndal, lektor Magne Sægrov, Førde.

Raud Valallianse: Fiskeindustriarbeidar Geir Oldeide, Vågsøy, til juni 1988. Avløyst av industriarbeidar Einar Rysjedal, Høyanger, som møtte frå oktober 1988.

Fylkestinget 1992 til hausten 1995

Arbeidarpartiet: Økonomisjef Knut O. Aarethun, Lærdal, avdelingsleiar Marit Lefdal, Eid, undervisningsinspektør Svein Kåre Senneset, Bremanger, sekretær Åshild Kjelsnes, Flora, rektor Kjartan Longva, Høyanger, instruktør Arne Talsæte, Årdal, barnehagestyrar Kari Brekken, Høyanger, gardbrukar Hans Støyva, Stryn, skulesjef Arne Kyrkjebø, Fjaler*, distriktsleiar Kristoffer Skjolden, Luster*.

Alv O. Bergset, Kristeleg Folkeparti.

Alv O. Bergset, Kristeleg Folkeparti.

Høgre: Kjøpmann Julius Fure, Selje, sekretær Ingrid Astor, Høyanger, trygdekonsulent/gardbrukar Mathias Råheim, Gaular, spesialsjukepleiar Anne Margrethe Øvsthus, Førde, overlege Odd Husebø, Flora, lensmann Sveinung Kråkås, Solund.

Kristeleg Folkeparti: Gardbrukar Alv O. Bergset, Stryn, hjelpepleiar Jorunn Sunde, Førde, gardbrukar Erland Fagermoen, Balestrand, lensmannsbetjent Arnt Johny Langeland, Askvoll.

Senterpartiet: Gardbrukar Sjur Hopperstad, Vik, kontorfullmektig Kari Laila Skrede, Eid, avdelingsleiar Per Ytrehus, Bremanger, gartnar Per Rune Vereide, Naustdal, fysioterapeut Anny Felde, Gloppen, gardbrukar Jarle Skartun, Sogndal, skulesjef Olav Horn, Vågsøy, førstesekretær Ida Årdalsbakke Nedrebø, Jølster, gardbrukar Lars Tomasgård, Hornindal*, gardbrukar Jørgen Øen, Hyllestad*.

Venstre: Kommunekasserar Johan Kroken, Selje, pedagogisk konsulent Velaug Veum, Aurland, administrasjonssjef Harald Lindvik, Flora, skuleelev Alfred Bjørlo, Eid.

Sosialistisk Venstreparti: Telemontør Atle Kirkebø, Flora, hjelpepleiar Brit Olin Styve, Leikanger, sveisar Håkon Loftheim, Askvoll, førskulelærar Kirsti Eklund, Årdal.

Framstegspartiet: Tannlege Magne Dvergsdal, Jølster.

Fylkestinget 1995-1999

Arbeidarpartiet: Rådgjevar Knut O. Aarethun, Lærdal, avdelingsleiar Marit Lefdal Botn, Eid, rektor Svein Kåre Senneset, Bremanger, fullmektig Åshild Kjelsnes, Flora, oppl. koordinator Arne Talsæte, Årdal, rektor Kjartan Longva, Høyanger, spesialpedagog Laila Schult, Vågsøy, gardbrukar Tor Bremer, Luster, lektor Ivar Svensøy, Førde, sveisar Jan Olav Gjerde, Hyllestad*, konsulent Elsa Raftevold, Hornindal*.

Velaug Veum, Venstre.

Velaug Veum, Venstre.

Høgre: Sjukepleiar Anne Margrethe Øvsthus, Førde, sekretær Ingrid Astor, Høyanger, konsulent/gardbrukar Mathias Råheim, Gaular, driftsingeniør Jostein Kvalsvik, Vågsøy, skuleassistent Liv Stave, Selje*.

Kristeleg Folkeparti: Gardbrukar Erland Fagermoen, Balestrand, kyrkjeverje Trude Brosvik, Gulen, næringssjef Svein Ottar Sandal, Gloppen, gardbrukar Steinar Høyvik, Jølster.

Senterpartiet: Pensjonist Sjur Hopperstad, Vik, fysioterapeut Anny Felde, Gloppen, førstesekretær Kari Laila Skrede, Eid, veterinær Rasmus Felde, Fjaler, omsorgsarbeidar Ingrid Elisabeth Grøneng, Balestrand, skulesjef Olav Horn, Vågsøy, gardbrukar Knut M. Olsen, Jølster, sjølvstendig næringsdrivande Anne Grethe Furrevik, Solund, konsulent Liv Signe Navarsete, Sogndal*, student Sigbjørn Gjelsvik, Naustdal*.

Venstre: Administrasjonssjef Harald Lindvik, Flora, skulesjef Velaug Veum, Aurland, førstesekretær Oddlaug Osmundsvåg, Vågsøy, lektor Bernt Kr. Holtan, Gloppen, apotekar Berit Hilde Drageset, Leikanger*.

Sosialistisk Venstreparti: Styrar Kirsti Eklund, Årdal, sosialarbeidar Håkon Loftheim, Askvoll.

Framstegspartiet: Pensjonist Audun Muri, Stryn, førstepostbetjent John Kåre Larsen, Høyanger.

Fylkestinget 1999-2003

Arbeidarpartiet: Ordførar Knut O. Aarethun, Lærdal, sekretær Åshild Kjelsnes, Flora, gardbrukar Tor Bremer, Luster, spesialpedagog Laila Schult, Vågsøy, rektor Kjartan Longva, Høyanger, rektor Svein Kåre Senneset, Bremanger, vaktmeister Arne Hovland, Årdal, lærar Aud Kari Steinsland, Askvoll, industriarbeidar Jan Olav Gjerde, Hyllestad*, lærar Dagmar Færøy Odeen, Solund*.

Høgre: Gardbrukar/trygdekonsulent Mathias Råheim, Gaular, skuleassistent Liv Stave, Selje, lærar Ove Grimstad, Sogndal, legesekretær Ingrid Astor, Høyanger, direktør Eivind Grov, Stryn, næringssjef Solfrid Fossberg, Leikanger*.

Jostein Kvalsvik, Framstegspartiet.

Jostein Kvalsvik, Framstegspartiet.

Senterpartiet: Yrkessjåfør Nils R. Sandal, Gloppen, rådgjevar Liv Signe Navarsete, Sogndal, gardbrukar Knut M. Olsen, Jølster, student Erling Sande, Bremanger, veterinær Rasmus Felde, Fjaler, dagleg leiar Rita Thunes Stadheim, Vik, gardbrukar Margrete Navelsaker, Eid, gardbrukar Asbjørn Lihaug, Gulen, student May Britt Martinsen, Gloppen, lærar Eldbjørg S. Engebø, Naustdal*.

Kristeleg Folkeparti: Gardbrukar Erland Fagermoen, Balestrand, sosionom Gunn Steinhovden, Flora, statssekretær Svein Ottar Sandal, Gloppen, adjunkt Tryggve Lillestøl, Vågsøy, pensjonist Petter Lødemel, Hornindal*.

Venstre: Økonomisjef Harald Lindvik, Flora, skulesjef Velaug Veum, Aurland, lektor Bernt Kristian Holtan, Gloppen, førstekonsulent Marta Hove, Vågsøy.

Sosialistisk Venstreparti: Barnehagestyrar Kirsti Eklund, Årdal, lærar Norvall Nøringset, Førde.

Framstegspartiet: Tannlege Henning Lem, Sogndal, driftssjef Jostein Kvalsvik, Førde.

Fylkestinget 2003-2007

Arbeidarpartiet: Tor Bremer, Luster, Åshild Kjelsnes, Flora, Cecilie Thaule Løvlid, Hornindal, Harry Mowatt, Hyllestad, Arne Hovland, Årdal, Kjartan Longva, Høyanger, Tord Dale, Sogndal, Jorunn Eide Kirketeig, Førde, Gunnvor A. Sunde, Gloppen, Roger B. Silden, Vågsøy.

Liv Signe Navarsete, Senterpartiet.

Liv Signe Navarsete, Senterpartiet.

Høgre: Mathias Råheim, Gaular, Edith Aarebrot Madsen, Flora, Liv Stave, Selje, Ove Grimstad, Sogndal (flytta), Sissel Loen - vara som vart fast medlem.

Senterpartiet: Liv Signe Navarsete, Lærdal, Nils R. Sandal, Gloppen, Erling Sande, Bremanger, Knut M. Olsen, Jølster, Margreta Navelsaker, Eid, Laila Melkevoll, Stryn, Kjellaug Veivåg Høyvik, Askvoll, Asbjørn Lihaug, Gulen, Nils Gjerland, Førde, Jarle Skartun, Sogndal, Jenny Følling, Gaular, Per Kjøllesdal, Stryn.

Kristeleg Folkeparti: Svein Ottar Sandal, Gloppen, Johanna Nygjerd, Stryn, Norunn Lunde Furnes, Gaular.

Venstre: Harald Lindvik, Flora, Liv Henjum, Vågsøy, Rolf Nesheim, Leikanger, Siv Langøen Rotevatn, Eid.

Sosialistisk Venstreparti: Norvall Nøringset, Førde, Signe-Andrea Henden, Sogndal, Hilde Kvamsås Aa, Flora.

Framstegspartiet: Jostein Kvalsvik, Førde, Åge Starheim, Selje, Elin-Merete Førde.

Fylkestinget 2007-2011

Mathias Råheim, Høgre.

Mathias Råheim, Høgre.

Arbeidarpartiet: Gardbrukar Tor Bremer, Luster, fagarbeidar Åshild Kjelsnes, Flora, kjøkkensjef Gunnvor Sunde, Gloppen, rådgjevar NAV Harry Mowatt, Hyllestad, idrettskonsulent Arne Hovland, Årdal, kokk Karianne Torvanger, Flora, ordførar Kjartan Longva, Høyanger, dagleg leiar Jorunn Eide Kirketeig, Førde, ordførar Nils Støyva, Stryn, tenesteleiar Clara Øberg, Sogndal, lærar Aud Karin Steinsland, Askvoll.

Senterpartiet: Sjåfør/fylkesordførar Nils R. Sandal, Gloppen, ordførar Jenny Følling, Gaular, rådgjevar Jarle Skartun, Sogndal, daglegf leiar Knut M. Olsen, Jølster, førskulelærar Mari Andra Ness, Gaular, administrasjonssekretær Laila Melkevoll, lærar/ordførar Gunn Åmdal Mongstad, Solund, Paul Jakob Helgesen, Arnstein Menes, Balestrand, Margreta Navelsaker, Eid, bonde og ordførar Nils Gjerland, Førde.

Høgre: Trygdesjef Mathias Råheim, Gaular, sjukepleiar Edith Aarebrot Madsen, Flora, personalsjef Sissel Loen, Stryn, student Ole Gunnar Krakhellen, Solund, pensjonist Claus Kvamme, Sogndal.

Framstegspartiet: Driftssjef Jostein Kvalsvik, Førde entreprenør Svein Hansen, Selje hjelpepleiar Siri-Bente Fuhr, Luster spesialarbeidar Elin-Merete Førde, Bremanger

Venstre: Advokat Klaus Iversen, Vågsøy, lærar Marit Barsnes Krogsæter, Flora, sjølstendig næringsdrivane Rolf Nesheim, Leikanger.

Kristeleg Folkeparti: Kyrkjeverje Trude Brosvik, Gulen, Dagleg leiar Svein-Ottar Sandal, Gloppen, Lærar Norunn Lunde Furnes, Gaular.

Sosialistisk Venstreparti: Lærar Norvall Nøringset, Førde, sivilarkitekt Heidi-Kathrin Osland, Sogndal.

Åshild Kjelsnes, Arbeidarpartiet , vart fylkesordførar i 2011.

Åshild Kjelsnes, Arbeidarpartiet , vart fylkesordførar i 2011.

Fylkestinget 2011-2015:

Arbeidarpartiet: Åshild Kjelsnes, Flora, Hilmar Høl, Årdal, Nils P. Støyva, Stryn, Karianne Torvanger, Flora, Torbjørn Vereide, Gloppen/AUF, Jorunn Eide Kirketeig, Førde, Odd Atle Stegegjerdet, Luster, Eva Hage Solstad, Lærdal, Henrik Oppen, Høyanger, Helen Hjertaas, Vågsøy, Arve Helle, Fjaler.

Senterpartiet: Jenny Følling, Gaular, Anders Ryssdal, Gloppen, Karen Marie Hjelmeseter, Sogndal, Anita Nybø, Bremanger/Senterungdommen, Arnstein Menes, Balestrand, Gunn Åmdal Mongstad, Solund, Nils Gjerland, Førde, Per Atle Kjøllesdal, Stryn, Bjørg Bergheim, Jølster, Aleksander Øren Heen, Årdal/Senterungdommen.

Høgre: Noralv Distad, Aurland, Bjørn Hollevik, Flora, Olin Johanne Henden, Gloppen, Ole Gunnar Krakhellen, Solund, Frida Melvær, Askvoll, Arve H. Mjømen, Gulen, Liv Stave, Selje.

Kristeleg Folkeparti: Trude Brosvik, Gulen, Olav Klungre, Gloppen, Norunn Lunde Furnes, Gaular.

Venstre: Alfred Bjørlo, Eid, Klaus Iversen, Vågsøy, Marit Barsnes Krogsæter, Flora.

Framstegspartiet: Frank Willy Djuvik, Flora, Svein Hansen, Selje, Rita Navarsete, Sogndal. .

Sosialistisk Venstreparti Norvall Nøringset, Førde, Jan Olav Fretland, Lærdal.

Fylkestinget 2015-2019:

Senterpartiet: Fylkesordførar Jenny Følling, gruppeleiar Sigurd Reksnes, Aleksander Øren Heen, Karen Marie Hjelmeseter, Gunn Åmdal Mongstad, Anders Ryssdal, Arnstein Menes, Ole Johnny Stubhaug, Gunn Sande, Erlend Haugen Herstad

Arbeidarpartiet: Fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes, Hilmar Høl, Helen Hjertaas, Torbjørn Vereide, Harald Bjarte Reite, Karianne Torvanger, Henrik Oppen, Odd Atle Stegegjerdet, Senea Sabanovic

Høgre: Noralv Distad, Sonja Øvre-Flo, Bjørn Hollevik, Anne K. Lilleaasen

Kristeleg Folkeparti: Trude Brosvik, Jon Olav Kvamme

Venstre: Gunnhild Berge Stang, Alfred Bjørlo

Fra,stegsåartoet_ Framl Willy Djuvik, Marita Aarvik

Sosialistisk Venstreparti: Jakob André Sandal

Miljøpartiet Dei Grøne: Stein Malkenes

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 30.10.2019