Hopp til innhold
X
Innhald

Statlege institusjonar i Sogn og Fjordane

Statens Hus på Hermansverk, der Fylkesmannen har kontora sine. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Statens Hus på Hermansverk, der Fylkesmannen har kontora sine. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Amtmenn og fylkesmenn i Sogn og Fjordane

Amtmenn og fylkesmenn i Sogn og Fjordane

Frå Joachim de Knagenhielm i 1763 til i dag.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane i dag

Staten sin øvste representant i fylket.

Fylkeslegen i Sogn og Fjordane

skal føre kontroll og tilsyn med alle helsetenester og helsepersonell i fylket.

Fylkestannlegen i Sogn og Fjordane

I 1950 kom lova om folketannrøkt som gav born og unge opp til 18 år rett til fri tannpleie. Lova påla norske bykommunar å byggje ut fullverdig folketannrøkt straks, medan landkommunar vart stilte noko friare dei første åra.

Pasientrom på Førde Sentralsjukehus. Foto: NRK.

Pasientrom på Førde Sentralsjukehus. Foto: NRK.

Helse Vest

I 2002 overtok Staten ansvaret for sjukehusdrifta, og dei fylkeskommunale sjukehusa i Sogn og Fjordane gjekk inn i Helse Vest helseføretak, med Helse Førde som regionalt helseføretak i Sogn og Fjordane.

Fylkestrygdekontoret

i Sogn og Fjordane - og rekneskapssentral for heile den norske trygdeetaten.

Hjelpemiddelsentralen

- sjå Fylkestrygdekontoret.

Overgrepssenter

Eit senter mot incest og seksuelle overgrep i Sogn og Fjordane blir opna i Førde innan 1. juni 2012. Sogn og Fjordane var det siste fylket i landet som fekk slikt senter.

Aetat - Arbeidsformidlinga

hadde fram til årsskiftet 2002/2003 hovudadministrasjon i Statens Hus på Leikanger.

NAV – Ny Arbeids og Velferdsforvaltning

Frå 1. juli 2006 vart dei statlege tenestene Arbeidsformidlinga – tidlegare kalla AETAT - og trygdeetaten slegne saman til Ny Arbeids og Velferdsforvaltning – forkorta til NAV.

Arbeidstilsynet

Det første tilsynet på norske arbeidsplassar for å sikre betre arbeidsvilkår og tryggleik for dei tilsette kom i 1892.

Ei av oppgåvene til Statens Vegvesen er å gjere vegane sikrare. Her har Kong Harald opna Støylsnestunnelen på den rasfarlege strekninga på riksveg 5 langs Kjøsnesfjorden. Det er ikkje uvanleg at prominente personar er med på vegopningar, men det er sjeldan at ein konge og to statsrådar er til stades ved opninga av ein tunnel. I midten samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa og til høgre kommunalminister Liv Signe Navarsete. Foto: Brit Jorunn Svanes, NRK.

Ei av oppgåvene til Statens Vegvesen er å gjere vegane sikrare. Her har Kong Harald opna Støylsnestunnelen på den rasfarlege strekninga på riksveg 5 langs Kjøsnesfjorden. Det er ikkje uvanleg at prominente personar er med på vegopningar, men det er sjeldan at ein konge og to statsrådar er til stades ved opninga av ein tunnel. I midten samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa og til høgre kommunalminister Liv Signe Navarsete. Foto: Brit Jorunn Svanes, NRK.

Statens Vegvesen i Sogn og Fjordane

har ansvaret for riks- og fylkesvegnettet og tilsyn med køyretøy og trafikantar. Etaten har også ansvar for å oppretthalde tilbodet om riksvegferjer.

Fiskeridirektoratet - Region Vest

Sogn og Fjordane fekk eigen fiskerisjef i 1972 med kontor i Måløy.

Forbrukarkontoret for Sogn og Fjordane

vart skipa i 1974 med Leif Rygg som første leiar og plassert i Førde.

Høgskulen i Sogn og Fjordane

- Sjå elles Ingeniørhøgskulen i Førde og Sjukepleiarhøgskulen i Førde.

Landbruksavdelinga

hjå Fylkesmannen. Opphaveleg Sogn og Fjordane fylkeslandbrukskontor vart skipa i Førde 1955 med Rasmus Nordbø som første leiar. Christian Rekkedal er noverande landbruksdirektør.

Jordskifteverket

Fylkesjordskiftesjefen er plassert i Førde, og fungerer som administrativ overbygning for jordskifterettane i fylket.

Gulating jordskifteoverrett

- sjå Jordskifteverket.

Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Lotteritilsynet

Statens Lotteritilsyn vart skipa i 2001 i Førde med Atle Hamar som leiar. Det skal ha oppsynet med all speleverksemd i lotteri, automatar m.m. i heile landet. Seinare fekk tilsynet utvida oppgåver og heiter Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet

- sjå Lotteritilsynet.

Difi

- Direktoratet for forvaltning og IKT var5t oppretta i 2005.

Internett-portalen noreg.no

- sjå Difi.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat

NVE Region Vest held til i Førde og er eitt av dei største, statlege kontora med Sogn og Fjordane med 33 tilsette.

Skuleadministrasjonen i Sogn og Fjordane

har tilsynsansvaret for grunnskulen i heile fylket, og er samarbeidspart for alle andre utdanningsinstitusjonar til og med høgskulenivået.

Skuledirektøren i Sogn og Fjordane

- sjå Skuleadministrasjonen i Sogn og Fjordane.

Statens utdanningskontor i Sogn og Fjordane

- sjå Skuleadministrasjonen i Sogn og Fjordane.

Lærdalsøyri skule er mellom skulane Statens utdanningskontor har tilsynet med. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Lærdalsøyri skule er mellom skulane Statens utdanningskontor har tilsynet med. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Sogn og Fjordane fylkesskattekontor

Før omlegginga av skatteetaten i 2008 til Skatt Vest, hadde Sogn og Fjordane sitt eige fylkesskattekontor plassert i Leikanger.

Sogn og Fjordane skattefutkontor

Dei viktigaste oppgåvene er innkrevjing av statlege avgifter, og å vere løns- og rekneskapssentral for statlege institusjonar i fylket.

Sogn og Fjordane politidistrikt

Hovudkontoret for politidistrikt Sogn og Fjordane ligg i Florø.

Rettssal i Fjordane Tingrett. Foto: Oddleif Løset, NRK.

Rettssal i Fjordane Tingrett. Foto: Oddleif Løset, NRK.

Sorenskrivarar og domstolar i Sogn og Fjordane

Sorenskrivaren med Tingretten (tidlegare kalla Heradsretten) er første domsinstans i det norske rettssystemet.

Konfliktrådet i Sogn og Fjordane

vart skipa i 1993 og har kontor i Førde.

Fjordane Tingrett

- sjå artikkelen Sorenskrivarar og domstolar over.

Sogn Tingrett

– sjå artikkelen Sorenskrivarar og domstolar over. – sjå Førde kommune.

Mattilsynet har til oppgåve å sjå til at husdyra har det godt. Desse kyrne i Langedalen ikkje langt frå Tungestølen på Veitastrondi ser iallfall ikkje ut til å li naud. I bakgrunnen ser vi Nystølen og Langedalsbreen. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Mattilsynet har til oppgåve å sjå til at husdyra har det godt. Desse kyrne i Langedalen ikkje langt frå Tungestølen på Veitastrondi ser iallfall ikkje ut til å li naud. I bakgrunnen ser vi Nystølen og Langedalsbreen. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Sogn og Fjordane Politidistrikt

- sjå Flora kommune.

Statens Dyrehelsetilsyn og veterinærtenesta

Sogn og Fjordane er frå og med 2003 delt i tre veterinærdistrikt: Nordfjord, Sunnfjord og ytre Sogn, og midtre og indre Sogn.

Mattilsynet

- sjå og Statens Dyrehelsetilsyn og veterinærtenesta.

Næringsmiddel-tilsynet

- sjå Mattilsynet.

Statens Kartverk i Sogn og Fjordane

Det starta som såkalla «fylkeskartkontor» i 1977, med kontorstad Leikanger.

Statens forskingsstasjonar for frukt og plantar

Forsøksgarden på Njøs Forsøksgarden på Fureneset

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)

Staten sitt viktigaste organ for næringsfinansiering vart skipa i 1993. Før det hadde Distriktenes Utbyggingsfond (DU) hjelpt nye bedrifter i gang.

Distriktenes Utbyggingsfond

- sjå Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND).

Innovasjon Norge

- sjå Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND).

Tollvesenet

Den første tollstasjonen i Sogn og Fjordane vart skipa i Florø i 1862. I 1960 vart Måløy utskilt som eigen tollstad.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 09.02.2015