Hopp til innhold

Aage Engesæter

Aage Engesæter, historikar og museumsdirektør i Sogndal. Han har hatt ei sentral rolle i historieforsking og formidling ved Sogn og Fjordane distriktshøgskule og Sogn Folkemuseum sidan 1970-åra.

Les meir om Aage Engesæter

Aina Basso

Aina Basso

Aina Irene Basso, historikar med kvensk bakgrunn på farssida og forfattar av historiske romanar der unge kvinner er hovudpersonar, med handling frå 1600- og 1700-talet.

Les meir om Aina Basso

Brynjulv Gjerdåker

Brynjulv Gjerdåker er historikar og har særleg arbeidd med norsk jordbrukshistorie. Han var historieprofessor ved Høgskulen i Volda frå 2002 til 2013.

Les meir om Brynjulv Gjerdåker

Hallgrim Berg

Hallgrim Berg

Hallgrim Berg, politikar, har vore stortingsrepresentant for Høgre frå Buskerud. Han er òg kjend som folkemusikar. Det årelange arbeidet hans for å verne den norske kulturarven har i dei seinare åra dreia i retning av motstand mot islam og dei framande.

Les meir om Hallgrim Berg

Halvard Bjørkvik

Halvard Bjørkvik, historikar, forskar og museumsmann. Han har lagt ned ein stor innsats for norsk lokalhistorisk forsking, formidling og kulturvern.
Les meir om Halvard Bjørkvik

Ivar Grøvik

Ivar Grøvik var målmann, folketalar og lokalhistorikar. Grøvik gjorde kultursoga om Sunnmøre til livsoppgåve og brukte store delar av livet sitt på ungdomslagsrørsla.

Les meir om Ivar Grøvik

Jakob Aaland

Jakob Aaland, historikar, lærar og forfattar. Gjennom heile livet dreiv han lokalhistorisk gransking, særleg i Nordfjorddistriktet.

Les meir om Jakob Aaland

Johannes Heggland

Johannes Andreas Martin Heggland, forfattar, historikar og kulturarbeidar. På 67 år skreiv han over 70 bøker, samstundes som han var bonde og hadde tunge verv i lokalpolitikken og kulturlivet.

Les meir om Johannes Heggland

Jørgen Norheim

Jørgen Norheim, forfattar og historikar som har vorte nominert til viktige litterære prisar for gjennomarbeidde romanar skrivne med stort historisk medvit.
Les meir om Jørgen Norheim

Jostein Nerbøvik

Jostein Kjell Nerbøvik, historikar. Han lærte ein heil generasjon studentar historia om demokratiseringa av Noreg på 1800-talet og viste kva historisk innsikt kan brukast til i praktisk arbeid.

Les meir om Jostein Nerbøvik

Kåre Lunden

Kåre Lunden, historikar og forskar. Som uredd debattant med kvasse synspunkt og klar til å stille spørsmål ved etablerte sanningar var han blant dei mest markante norske historikarane i etterkrigstida.

Les meir om Kåre Lunden

Knut Liestøl

Knut Olavsson Liestøl, folkeminneprofessor som hadde folkeviser som spesialfelt, organisasjonsmann og politikar med sterk påverknad i kultur- og målpolitikken i mellomkrigstida og opphavsmann til fornorskingsordet «rikskringkasting».

Les meir om Knut Liestøl

Kolbjørn Aune

Kolbjørn Aune, forfattar, historikar og bonde. Aune har skrive bøker og artiklar innanfor historie, språk og kultur. I tjue år var han tilsett som museumsstyrar ved Hemne bygdemuseum.

Les meir om Kolbjørn Aune

Lars Reinton

Lars Reinton, historikar og lektor. Gjennom fleire tiår var han ein av dei fremste innanfor norsk lokalhistorisk forsking og organisasjonsarbeid.
Les meir om Lars Reinton

Lars S. Vikør

Lars Sigurdsson Vikør, nynorsk leksikograf, samnorskmann, språkhistorikar og indonesiakjennar. Han har uvanleg omfattande kunnskap om norsk rettskriving og grammatikk.

Les meir om Lars S. Vikør

Leiv Mjeldheim

Leiv Mjeldheim, historikar ved Universitetet i Bergen. Han arbeidde særleg med norsk politisk historie og publiserte det meste av arbeida sine på nynorsk.

Les meir om Leiv Mjeldheim

Mary Bente Bringslid

Mary Bente Bringslid, sosialantropolog og barnebokforfattar som har studert den moderne norske bygdekulturen og vore ein representant for den nye forskinga på eige samfunn innanfor sosialantropologien.
Les meir om Mary Bente Bringslid

Narve Bjørgo

Narve Bjørgo, historikar og forskar. Han har gitt viktige bidrag til norsk mellomalderhistorie og var ein sentral person i oppbygginga av Universitetet i Tromsø i 1970-åra.

Les meir om Narve Bjørgo

Ola Svein Stugu

Ola Svein Stugu, professor i historie ved NTNU i Trondheim. Han er ein profilert historieformildar og har gitt ut ei rekkje bøker om byhistorie og kulturhistorie.

Les meir om Ola Svein Stugu

Olav Bø

Olav Bø, professor i folkeminnevitskap, var ein mykje brukt popularisator av faget sitt. Folkekjær som han var, formidla han kunnskapen sin gjennom ulike medium også langt utanfor akademiske sirklar.

Les meir om Olav Bø

Olav Riste

Olav Riste var historikar og professor emeritus ved Institutt for forsvarsstudier (IFS). Gjennom arbeidet viste han samanhengen mellom maktforholda i internasjonal politikk og utforminga av norsk tryggings- og utanrikspolitikk.

Les meir om Olav Riste

Øystein Orten

Øystein Orten

Øystein Orten er lyrikar og romanforfattar, med eit førebels hovudverk i den laust samanbundne romantrilogien Livingstones Retrett, Vegen til Neverland og Rabarbrakrigen. I seinare utgivingar har Orten skrive seg inn i nye sjangrar, og i både noveller og dokumentarbok understrekar forfattaren sitt litterære rotfeste på Nordvestlandet.

Les meir om Øystein Orten

Per Sandal

Per Sandal, historikar, forskar og forfattar. Han har gitt viktige bidrag til å utvikle lokalhistorie som fag i Noreg i 1980- og 90-åra.

Les meir om Per Sandal

Rikard Berge

Rikard Berge, folkeminnesamlar og -granskar. Berge var ein produktiv og original granskar, og etterlét seg om lag 40 000 handskrivne A5-sider.

Les meir om Rikard Berge

Ståle Dyrvik

Ståle Dyrvik, historikar og forskar ved Universitetet i Bergen og ein av pionerane i norsk historisk demografi. Han har dessutan lokalhistorie, økonomisk historie og tidleg moderne historie som spesialfelt.

Les meir om Ståle Dyrvik

Tord Lien

Tord Lien

Tord André Lien, historikar, stortingsrepresentant for Framstegspartiet frå Sør-Trøndelag og olje- og energiminister i Solberg-regjeringa frå oktober 2013.

Les meir om Tord Lien