Hopp til innhold

Danegjeld

Danegjeld

Danegjeld, namnet på den tributten som dei engelske og franske kongane måtte betale for å inngå fred og sleppe herjingar frå skandinaviske krigarar som var leidde av danekongen.

Les meir om Danegjeld

Gilde

Gilde, nemning på ulike samanslutningar. Gilda hadde opphav i drikkelag som utvikla seg til fastare foreiningar i høgmellomalderen.

Les meir om Gilde

Gropkeramikk

Gropkeramikk, buplassfunn som er kjende frå ei rekkje lokale kulturar frå den yngre steinalderen, spreidd over Danmark, Sør-Sverige og Sør-Noreg.

Les meir om Gropkeramikk

Jomsvikingane

Jomsvikingane er namnet som vert brukt om ei mytisk gruppe av leigesoldatar og sjørøvarar søraust i Austersjøen, som skal ha vore verksame frå 960 til 1043. Denne gruppa var tidvis skadeleg for handelen i området og skal difor ha vorte nedkjempa av Magnus den gode. Størst innverknad på norsk historie hadde dei då dei tapte for Håkon jarl i slaget ved Hjørungavåg.

Les meir om Jomsvikingane

Miklagard

Miklagard

Miklagard var det norrøne namnet på Konstantinopel, seinare Istanbul. Fleire vikingar vitja Miklagard, og byen er derfor omtalt fleire stader i dei norrøne sogene. Namnet finn ein òg att på runesteinar.

Les meir om Miklagard

Schoutbynacht

Schoutbynacht [skautbeinakt] (frå nederlandsk), den lågaste admiralsgraden i Danmark-Noreg og Sverige før 1771, då han vart erstatta av konteadmiral.

Les meir om Schoutbynacht

Sysle

Sysle (dansk syssel, av norrønt sýsla, ’gjeremål’), styringsområde i Danmark, Island og Noreg i mellomalderen. 

Les meir om Sysle

Væringar

Væringar

​Væringar (av norrønt væringjar, avleidd av vár, ’løfte’), namn på skandinaviske krigarar, særleg svenske, i Kiev-Rus og Bysants i Austromarriket i vikingtida og høgmellomalderen.
Les meir om Væringar