Hopp til innhold
X
Innhald

Litteraturliste til Berge Furre: Norsk historie 1914–2000

Litteraturlista er henta frå Berge Furre: Norsk historie 1914–2000 (Det Norske Samlaget 2000) og inneheld kjeldene som er relevante for dei to publiserte kapitla om Noreg under første og andre verdskrig.

Oslo er utgivarstaden dersom ikkje anna er oppgitt. (For bøker frå Universitetsforlaget: Oslo – Bergen – Trondheim – Tromsø.)

Allmenne oversynsverk for heile eller delar av hundreåret

Arbeiderbevegelsens historie, b. 1–6. 1990–91.

Benum, Edgeir: «Byråkratienes by 1948–1986» i Oslo bys historie, b. 5. 1994.

Bjørgum, Jorunn: Norsk kjemisk industriarbeiderforbund gjennom 50 år 1923–73. 1973.

Bjørnson, Øyvind og Haavet, Elisabeth: Langsomt ble landet et velferdssamfunn.

Trygdehistorien 1894–1995. 1994.

Dahl, Svein: Høyre og staten. 1985.

Gjerdåker, Brynjulf: Bygdesamfunn i omvelting 1945–96 – hundre år for bygd og bonde. Norges Bondelag, b. 2. 1995.

Grepstad, Ottar, og Jostein Nerbøvik: Venstre hundre år. 1984.

Høyres historie, b. 1–4. 1984.

Klassekamp og fellesskap 1920–45 av Edvard Bull. 1979. B. 14: Norge i den rike verden. Tiden etter 1945 av Edvard Bull. 1979.

Kaartvedt, Alf, Rolf Danielsen, Tim Greve ofl.: Det norske Storting gjennom 150 år, b. 1–3. 1964.

Mykland, Knut (red.): Norges historie. B. 14. 1978–79.

Olstad, Finn, og Stein Tønnesson: Norsk idretts historie, b. 1 og 2. 1986–87.

Rovde, Olav: I kamp for jamstelling – hundre år for bygd og bonde. Norges Bondelag 1896–1945, b.1. 1995.

Rovde, Olav: Jordbruksnæring og jordbrukspolitikk – nokre utviklingstrekk etter siste verdskrig. 1992.

Sejersted, Francis: Demokratisk kapitalisme. 1993.

Sæter, Odd Jostein (red.): Kristelig Folkepartis historie 1933–83. Samling om verdier. 1985.

Søtrøen, Jofred, Oddbjørn Eikestøl og Jan H. Brotnov (red.): Rotfeste og framtid. Senterpartiet i medgang og motgang. 1980.

Thue, Lars: Statens kraft 1890–1947 – kraftutbygging og samfunnsutvikling. 1994.

Ustvedt, Yngvar: Det skjedde i Norge, b. 1–3. 1978–81.

Litteratur etter tema

Offentleg politikk, velferd o.a.

Kuhnle, Stein: Velferdsstaten. 1983.

Nordby, Trond (red.): Korporatisme på norsk. 1994.

Næss, Hans Eyvind m.fl.: Folkestyre i by og bygd. Norske kommuner gjennom 150 år. 1987.

Rokkan, Stein: Stat, nasjon, klasse. 1987.

Seip, Jens Arup: Fra embetsmannsstat til ettpartistat, og andre essays. 1963. Tønnesson, Kåre D.: Sentraladministrasjonens historie 1914–40, b. 4. 1979.

Kultur og utdanning

Almenningen, Olaf, Arve Elvik, Botolv Helleland, Åsmund Lien og Lars S. Vikør:

Målreising i 75 år. Noregs Mållag 1906–1981. 1981.

Drivenes, Einar Arne: Nord-norsk kulturhistorie, b. 1–2. 1994.

Høigaard, Einar, og Herman Ruge: Den norske skoles historie. 1971.

Semmingsen, Ingrid, Nina Karin Monsen, Stephan Tschudi-Madsen og Yngvar Ustvedt (red.): Norges kulturhistorie, b. 1–6. 1979–80, b. 7. 1981.

Økonomi og næringsliv

Berggreen, Brit, Ame Emil Christensen og Bård Kolltveit: Norsk sjøfart, b. 1 og 2. 1989.

Bergh, Trond, Tore Hanisch, Even Lange og Helge Pharo: Norge fra u-land til i-land. 1983.

Borgedal, Paul: Norges jordbruk i nyere tid, b. 1–3. 1968. Egeland, John O.: Vi skal videre. 1971.

Egeland, John O.: Kongeveien, b. 1 og 2. 1973.

Erichsen, Eivind, festskrift til. Full sysselsetting og økonomisk vekst. 1987.

Espeli, Harald: Fra hest til hestekrefter. Studier i politiske og økonomiske ramme- betingelser for mekaniseringen av norsk jordbruk 1910–1960. Ås NLH 1990.

Feiring, Trond, Olav Rovde og Sigvart Tøsse: Den norske småbrukeren 1913– 1988. 1988.

Gerhardsen, Gerhard M.: Våre fiskerier, b. 1 og 2. 1945–46.

Hallenstevedt, Abraham: «Reorganisert fiskerinæring» i Årbok for norsk kystnæring 1994/95.

Hodne, Fritz: Norges økonomiske historie 1815–1970. 1981.

Hodne, Fritz og Ola Grytten Honningdal: Norsk økonomi 1900–1990. 1992.

Hovland, Edvard, Even Lange og Sigurd Rysstad: Det som svarte seg best. Festskrift til Svein Tveite. 1990.

Jahn, Gunnar, Alf Eriksen og Preben Munthe: Norges Bank gjennom 150 år. 1966. Keilhau, Wilhelm: Den norske pengehistorie. 1952.

Lange, Even, og Tore Hanisch: Veien til velstand. Industriens utvikling i Norge gjennom femti år. 1986.

Lange, Even: Teknologi i virksomhet. Verkstedindustrien i Norge etter 1840. 1989.

Lie, Einar: Ambisjon og tradisjon. Finansdepartementet 1945–1965. 1995.

Sejersted, Francis: En storbank i blandingsøkonomien. DnC 1857–1982. 1982.

Sejersted, Francis: Historisk introduksjon til økonomien. 1972.

Stoltz, Gerhard: Økonomisk utsyn 1900–1950. SØS 3, 1955.

Tveite, Stein: Jord og gjerning. 1959.

Sosialhistorie, demografi, familie og samfunn

Annaniassen, Erling: Nå bygger vi den nye tid. Boligsamvirkets historie i Norge, b. 2.

1996.

Blom, Ida: Barnebegrensning – synd eller sunn fornuft? Bergen 1980. Dyrvik, Ståle og C.J. O’Neill: Norges befolkning. 1975.

Halvorsen, Knut: Innføring i sosialpolitikk. 1989.

Luihn, Hans: Arbeid og samfunn. Arbeidsmarkedspolitikk i Norge gjennom 100 år. 1986.

Niemi, Einar ofl. (red.): Trekk fra Nord-Norges historie. 1978.

Reiersen, Elsa og Elisabeth Thue: De tusen hjem: Den norske stats husbank 1946–96. 1996.

Sogner, Sølvi, Hege Brit Randsborg og Eli Fure: Fra stua full til tobarnskull. Om nedgangen i barnetall i norske familier de siste to hundre år, med særlig vekt på perioden 1890–1930. 1984.

Strøm, Axel: Velferdssamfunn og helse. Et sekstiårig tilbakeblikk. 1980.

Kvinnehistorie

Agerholt, Anna Caspari: Den norske kvinnebevegelses historie. 1973.

Avdem, Anna Jorunn og Kari Melby: Oppe først og sist i seng. Husarbeid i Norge fra 1950 til i dag. 1985.

Blom, Ida og Gro Hagemann: Kvinner selv. Sju bidrag til norsk kvinnehistorie. 1982.

Blom, Ida og Sølvi Sogner (red.): Med kjønnsperspektiv på norsk historie: fra viking- tid til 2000-årsskiftet. 1999.

Haukaa, Runa: Bak slagordene. Den nye kvinnebevegelsen i Norge. 1982.

Moum, Sidsel Vogt: Kvinnfolkarbeid. 1981.

Noack, Turid og Lars Østby: Fruktbarhet blant norske kvinner. 1981.

Rødseth, Tor og Kristin Dale Titlstad (red.): Kvinner i arbeid. 1984.

Skrede, Kari og Kristin Tornes (red.): Studier i kvinners livsløp. 1983.

Vogt, Kari m.fl. (red.): Kvinnenes kulturhistorie, b. l og 2. 1985.

Wiig, Birgit: Kvinner selv. Den skjulte Norgeshistorien i vår nære fortid. 1984.

Litteratur etter periodar

1914–1920

Bjørgum, Jorunn: Martin Tranmæl og radikaliseringen av norsk arbeiderbevegelse 1906–1918. 1998.

Bull, Edvard: Arbeidermiljø under det industrielle gjennombrudd. 1958.

Fuglum, Per: En skute – en skipper. Gunnar Knudsen som statsminister. Trondheim 1988.

Keilhau, Wilhelm: Norge og verdenskrigen. 1927.

Kjeldstadli, Knut: «Arbeider, bonde, vore hære … Arbeiderpartiet og bøndene 1930–39.» I Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie 2/1978.

Kjeldstadli, Knut: Jerntid. Fabrikksystem og arbeidere ved Christiania Spigerverk og Kværner Brug fra om lag 1890 til 1940. 1989.

Langfeldt, Knut: Moskvatesene i norsk politikk. 1961. Maurseth, Per: Fra Moskvateser til Kristianiaforslag. 1972.

Mjeldheim, Leiv: Ministeriet Konow 1910–1912. 1955.

Mjeldheim, Leiv: Parti og rørsle. Ein studie i Venstre i landkrinsane 1906–18. Bergen 1978.

Nerbøvik, Jostein: Antiparlamentariske straumdrag i Noreg 1905–14. 1969.

Nordby, Trond: Venstre og samlingspolitikken 1906–08. En studie i partioppløsning og gjenreisning. 1983.

Nordby, Trond: Det moderne gjennombrudd i bondesamfunnet. 1991.

Riste, Olav: The Neutral Ally. 1965.

Seip, Anne-Lise: Sosialhjelpstaten blir til. 1984.

Strand, Odd: En regjeringskrise i perspektiv. 1955.

Sverdrup, Jakob: Et statsmonopol blir til. 1972.

Aasland, Tertit: Fra arbeiderorganisasjon til mellomparti. 1961.

Aasland, Tertit: Fra landsmannsorganisasjon til bondeparti. 1974.

1920–1935

Bjørgum, Jorunn: Venstre og kriseforliket. 1970.

Bjørgum, Jorunn: «Norsk arbeidsgiverforening og voldgiftsloven av 1927.» Historisk tidsskrift 2/1986.

Bjørgum, Jorunn: «Da Høire parerte ordre. Høyre og voldgiftsloven av 1927.» Historisk tidsskrift 1/1987.

Blom, Ida: Kampen om Eirik Raudes land. Bergen 1971.

Brevig, Hans Olav: NS – fra parti til sekt. 1970.

Bull, Trygve: Mot Dag og Erling Falk. 1955.

Dahl, Hans Fredrik: Fra klassekamp til nasjonal samling. Arbeiderpartiet og det nasjonale spørsmål i tredveårene. 1969.

Dahl, Hans Fredrik: Norge mellom krigene. 1971.

Egge, Åsmund: «Næringslivet og paripolitikken.» Historisk tidsskrift 1/1974.

Fostervoll, Kåre: Norges sosialdemokratiske arbeiderparti 1921–27. 1969.

Frøland, Kåre: Bygdefolkets krisehjelp. 1962.

Fure, Oddbjørn: Mellomkrigstid 1920–1940. Norsk utenrikspolitisk historie, b. 3. 1996

Furre, Berge: Mjølk, bønder og tingmenn. 1971.

Gabrielsen, Bjørn Vidar: Menn og politikk (Senterpartiet 1920–1970). 1970.

Hanisch, Tore Jørgen: «Om virkningen av paripolitikken.» Historisk tidsskrift 3/1979.

Hveding, Øistein: «Opposisjonen mot paripolitikken.» Historisk tidsskrift 3/1973.

Hveding, Øistein: Landbrukets gjeldskrise i mellomkrigstiden. 1982.

Kjeldstadli, Knut: Oslo bys historie 4. Den delte byen. 1990.

Knutsen, Paul: «Norsk Arbeidsgiverforening i 1920-åra. Problemer og perspektiver.» Historisk tidsskrift 1/1984.

Lie, Einar: «Hva førte Norge ut av krisen i 1930-årene.» Historisk tidsskrift 1996.

Lomeland, Arne K.: Kristelig Folkeparti blir til. 1971.

Longum, Leif: Drømmen om det frie menneske. Norsk kulturradikalisme og mellom-krigstidens radikale trekløver: Hoel – Krog – Øverland. 1986.

Montgomery, Ingun og Stein Ugelvik Larsen: Kirken, krisen og krigen. 1982.

Myhren, Kjell: Gjeldstrykk og skattetrykk. Den statlige politikk overfor kommunene i tiden 1920–36. 1977.

Nordiska historikermötet i Uppsala 1974. Kriser och krispolitik i Norden under mellankrigstiden. Uppsala 1974.

Norland, Andreas: Hårde tider. Fedrelandslaget i norsk politikk. 1973.

Riste, Olav: «Ideal, interesser og parlamentarisk kontroll: Utforminga av norsk utanrikspolitikk 1905–1945». Festskrift til Jacob Sverdrup: Historie og veileder. 1989.

Roset, Ivar Arne: Det Norske Arbeiderparti og Hornsruds regjeringsdannelse i 1928.

1962.

Seim, Jardar: Hvordan hovedavtalen av 1935 ble til. 1971.

Sejersted, Francis: Ideal, teori og virkelighet. Nicolai Rygg og pengepolitikken i 1920-

årene. 1973.

Sejersted, Francis: «Paripolitikken på ny.» Historisk tidsskrift 1/1974.

Stai, Arne: Norsk kultur og moraldebatt i 1930-årene. 1954.

Ørvik, Nils: Sikkerhetspolitikken 1920–39, b. 1 og 2. 1960.

1935–1940

Christensen, Pål og Abraham Hallenstvedt: På første hånd. Norges Råfisklag gjennom femti år. Tromsø 1990.

Dahl, Hans Fredrik: Hallo – hallo! Kringkastingen i Norge 1920–40. 1975.

Kjøde, Lars og Sverre Måseidvåg: Industriunderet på Sunnmøre. 1975.

Seip, Anne Lise: Om velferdsstatens framvekst. 1981.

Sejersted, Francis (red.): Vekst gjennom krise. 1982.

Tuveng, Morten: Arbeidsløshet og beskjeftigelse i Norge før og under krigen. Utg. i skriftserien «Sak og samfunn» av Chr. Michelsens institutt, Bergen 1946.

1940–1945

Aukrust, Odd og Petter Jakob Bjerve: Hva krigen kostet Norge. 1945. Austad, Torleiv: Kirkens grunn. 1974.

Blindheim, Svein: Nordmenn under Hitlers fane. 1977. Christie, Hartvig C.: Den norske kirke i kamp. 1945. Dahl, Hans Fredrik (red.): Krigen i Norge. 1974.

Dahl, Hans Fredrik: Vidkun Quisling. En fører blir til. 1991. Dahl, Hans Fredrik: Vidkun Quisling. En fører for fall. 1992. Didriksen, Jan: Industrien under hakekorset. 1987.

Grimnes, Ole Kristian: Et flyktningesamfunn vokser frem. 1969. Grimnes, Ole Kristian: Hjemmefrontens ledelse. 1979.

Grimnes, Ole Kristian: Veien inn i krigen. 1987. Hjeltnes, Guri: Avisoppgjøret etter 1945. 1990. Høidal, Oddvar: Quisling – en studie i landssvik. 1988.

Innstilling fra undersøkelseskommisjonen. B. 1 og 2. 1945–46. Loock, Hans-Dietrich: Quisling, Rosenberg og Terboven. 1972. Meyer, Haakon: Et annet syn. 1952.

Melsom, Odd: På nasjonal uriaspost. Supplement til okkupasjonshistorie. 1975. Melsom, Odd: Nasjonal Samling og fagorganisasjonen. 1977.

Milward, Alan S.: The Fascist Economy in Norway. 1972.

Norge i krig, b. 1–8. 1984–87.

Regjeringen og hjemmefronten under krigen. Aktstykker utgitt av Stortinget. 1948. Ringdal, Nils Johan: Mellom barken og veden. Politiet under okkupasjonen. 1987. Riste, Olav: Londonregjeringa I og II. 1972.

Skodvin, Magne: Striden om okkupasjonsstyret i Norge. 1956. Skodvin, Magne: Samtid og historie. 1975.

Skodvin, Magne: Som seilene fylles av stormen. 1982.

Skodvin, Magne: «Trondheimsavtalen 1940.» I Historiker og veileder. Festskrift til Jakob Sverdrup. 1989.

Skodvin, Magne: Krig og okkupasjon 1939–45. 1990.

Statistisk sentralbyrå: Statistisk økonomisk utsyn over krigsårene. 1945.

Strøm, Aksel: Krig og helse. 1974.

Strømme, Ottar (psevdonym for Lars Borgersrud): Stille mobilisering. 1977.

Strømme, Ottar (psevdonym for Lars Borgersrud): Unngå å irritere fienden. 1981.

Sørensen, Øystein: Hitler eller Quisling. 1989.

Valen, Terje: De tjente på krigen. 1974.

Wicken, Olav: Industrial Change in Norway During the Second World War. Electrification and Electrical Engineering. Scandinavian Journal of History. 1983/8.

Først publisert: 15.06.2016
Sist oppdatert: 15.06.2016