Hopp til innhold

Adel

Adel

Adelen var ei samfunnsklasse som hadde arvelege privilegium, eller særrettar. Omgrepet er knytt til standssamfunnet, der adelen og presteskapet var dei to leiande stendene.

Les meir om Adel

Alfiva

Alfiva, ca. 990‒etter 1036, hadde sonen Svein med Knut den mektige og var hans formyndar då han vart norsk regent.

Les meir om Alfiva

Bergamtet

Bergamtet, også kalla overbergamtet, var frå 1654 det sentrale innanlandske styringsorgan for den norske bergverksnæringa.

Les meir om Bergamtet

Birkebeinar

Birkebeinar (norr. birkibeinar) var opphavleg ei nedsetjande nemning på medlemer av opprørsflokken Øystein Møyla reiste mot Magnus Erlingsson i 1174. 

Les meir om Birkebeinar

Bjarne Erlingsson

Bjarne Erlingsson, 1250–1313, sameina dei to store godskompleksa Bjarkøy og Giske og vart rekna for å vere den rikaste og viktigaste mannen i Noreg
Les meir om Bjarne Erlingsson

Gulatingslova

Gulatingslova

Gulatingslova er det gamle lovverket for store delar av Vestlandet, nedskrive frå slutten av 1000-talet til 1250, med munnleg overlevering før det. Namnet Gulating er etter tingstaden i Gulen, som ligg i ytre Sogn. Lova vart avløyst av Magnus Lagabøtes landslov i 1274.

Les meir om Gulatingslova

Harald Grenske

Harald Grenske, konge i Vestfold på 900-talet. I følgje sagatradisjonen var han sonesons son av Harald Hårfagre og far til Heilag-Olav.

Les meir om Harald Grenske

Harald Hårfagre

Harald Hårfagre

Harald Hårfagre er ein norsk sogekonge som skal ha samla Noreg til eitt rike etter slaget ved Hafrsfjord. Omstenda kring Hårfagre sitt liv og slektskapen til seinare kongar er likevel usikre. Mest truleg var Harald Hårfagre ein vestlandskonge, som i Hafrsfjord nedkjempa andre småkongar.

Les meir om Harald Hårfagre

Jarl

Jarl

Jarl er ein gammal nordisk adelstittel. Tittelen er truleg i slekt med nemninga erilaz, som er kjend frå innskrifter i den eldre futharken på runesteinar og amulettar frå romersk jernalder og folkevandringstida.

Les meir om Jarl

Kvenar

Kvenar

Kvenar, eller norskfinnar, er etterkomarar av folk med finsk bakgrunn som innvandra til Noreg gjennom fleire hundreår, og som snakka den finskætta dialekten kvensk.

Les meir om Kvenar

Lagmann

Lagmann, det fremste ombodet på lagtinga i Norden. Opphavleg var lagmannen tillitsvald, seinare vart det ei kongeleg dommarstilling, men i seinmellomalderen svakare knytt til staten. Lagmannen var rettsleg andreinstans i Noreg i tidleg nytid, men vart avskaffa i 1797.

Les meir om Lagmann

Lagting

Lagting

Lagtinga var regionale rettsorgan som voks fram med den norske rikssamlinga. Lagtinga avsa domar, gav lover og verka som politiske forsamlingar. Frå 1590 til 1797 var dei første ankeinstans i rettsordninga.

Les meir om Lagting

Olav den heilage

Olav den heilage

Olav Haraldsson var norsk konge frå 1015 til 1028 og spela ei avgjerande rolle i rikssamlinga og grunnlegginga av kyrkja i Noreg. Han fall i slaget ved Stiklestad i 1030, etter å ha prøvd å vinna att riket. Seinare vart han ein viktig nordisk helgen.

Les meir om Olav den heilage

Peter Wessel Tordenskjold

Peter Wessel Tordenskjold

Peter Wessel, vidgjeten norsk sjøoffiser under Den store nordiske krigen, etter ei rekkje djerve bragder i sjøkampen mot Sverige. 25 år gamal vart han adla som Tordenskjold, i 1718 utnemnd til admiral. Djervskapen kosta han til slutt livet, då han fall i ein duell med ein svensk offiser, like etter krigen.

Les meir om Peter Wessel Tordenskjold

Romaniar

Romaniar, som òg vert kalla taterar eller reisande, har vore i Noreg i fem hundre år. Dei har vore utsette for hardhendte overgrep frå styresmaktene.

Les meir om Romaniar

Slaget ved Hjørungavåg

Sjøslag på kysten av Sunnmøre, truleg kring år 986. Håkon jarl kjempa her ned ein styrke av danskar og jomsvikingar. Etter slaget heldt danskekongen seg unna norske område i lengre tid.

Les meir om Slaget ved Hjørungavåg

Sysle

Sysle (dansk syssel, av norrønt sýsla, ’gjeremål’), styringsområde i Danmark, Island og Noreg i mellomalderen. 

Les meir om Sysle

Vinland

Vinland var det norrøne namnet på den delen av Nord-Amerikas kyst der Leiv Eiriksson landa med skip sine kring år 1000.
Les meir om Vinland

Væringar

Væringar

​Væringar (av norrønt væringjar, avleidd av vár, ’løfte’), namn på skandinaviske krigarar, særleg svenske, i Kiev-Rus og Bysants i Austromarriket i vikingtida og høgmellomalderen.
Les meir om Væringar