Hopp til innhold
X
Innhald

Kjeldeliste til Norsk historie 1860–1914

Kjeldeliste til Jostein Nerbøvik: Norsk historie, bd. 5: Norsk historie 1860–1914. Eit bondesamfunn i oppbrot. Det Norske Samlaget 1999 (oversyns- og standardlitteratur brukt i boka og kjelder til første del av boka).

Kjelder og litteratur er ordna alfabetisk for kvart kapittel. Oversyns- og standardlitteraturen er ført opp for seg aller først. Etter kjeldeoversynet kjem tilvisingane samla. Dei har eit praktisk-pedagogisk føremål, og er ordna etter sidetala i boka.

Forkortingar
h.oppg. hovudoppgåve
HT Historisk tidsskrift
NK Norsk kulturhistorie, bd. 1–5, 1942.
NKH Norges kulturhistorie, bd. 1–6, 1979.
NLI Norsk lokalhistorisk institutt
NNT Nytt Norsk Tidsskrift
NOS Norges offisielle statistikk Pr.ark. Privatarkiv
S&S Syn og Segn
SJH Scandinavian Journal of History SPS Scandinavian Political Studies
s.st. same stad
Tfs Tidsskrift for samfunnsforskning

Oversyns- og standardlitteratur


E. Benum: Sentraladministrasjonens historie 1845-1884, bd. 1. 1979.
T. Bergh, T. Hanisch, E. Lange og H. Pharo: Norge fta u-land til i-land, 1983 A. Bergsgård: Ole Gabriel Ueland, bd. I–II, 1932
N. Bjørgo, Ø. Rian og A. Kaartvedt: Norsk utenrikspolitikks historie, bd. 1-2, 1995
Ø. Bjørnson: På klassekampens grunn (1900–1920), Arbeiderbevegelsens historie 2, 1990
E. Bull: Arbeiderklassen blir til (1850–1900), Arbeiderbevegelsens historie 1, 1985
R. Danielsen: Det Norske Storting gjennom 150 år, bd. 2, 1870–1908, 1964
P. Fuglum: Norge i støpeskjeen 1884–1919. Cappelens Norgeshistorie, bd. 12, 1978
B. Furre: Soga om Lars Oftedal, 1990
B. Furre: Norsk historie 1905–1991, 1992
O. Grepstad og J. Nerbøvik (red.): Venstres hundre år, 1984
G. Hagemann: Det moderne gjennombrudd 1870–1905, Aschehougs Norgeshistorie, bd. 9, 1997
J. B. Halvorsen: Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1880, 1885-1908 F. Hodne: Norges økonomiske historie 1815–1970, 1981
W. Keilhau: Det norske folks liv og historie 1875–1920, bd. X, 1935
K. Kjeldstadli: Et splittet samfunn 1905-35. Aschehougs Norgeshistorie, bd. 10, 1994
H. Koht: Johan Sverdrup, bd. I–III, 1918–1925
A. Kaartvedt: Kampen om parlamentarisme 1880–1884, 1956 (ny utg. 1967) A. Kaartvedt: Det norske Storting gjennom 150 år, bd. 1, 1814-1869, 1964
A. Kaartvedt: Drømmen om borgerlig samling. Høyres historie, bd. 1, 1884–1918, 1984
T. Lindstøl: Stortinget og Statsrådet 1814–1914, bd. 1–4, 1914
L. Mjeldheim: Folkerørsla som vart parti. Venstre frå 1880-åra til 1905, 1984 Nordnorsk kulturhistorie, bd. 1–2, 1994
Norges offisielle statistikk. Historisk statistikk, 1968 og 1978
Norges kulturhistorie, bd. 4 og 5, 1980
Norsk Biografisk Leksikon, bd. 1–19, 1923–1983
Norsk kulturhistorie, bd. 5, 1942
Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995, bd. 1 og 2, 1998 Norske Aviser 1763–1969, bd. I–II, 1973–74
S. Rokkan: Stat, nasjon, klasse, 1987
O. Rovde: I kamp for jamstelling 1896-1945. Norges Bondelags historie, bd. 1, 1996
J. E. Sars: Norges historie, fremstillet for det norskefolk. Tidsrummet 1814–1884, bd. 6.1, 1913
A.-L. Seip: Sosialhjelpstaten blir til Norsk sosialpolitikk 1740–1920, 1984
A.-L. Seip: Nasjonen bygges 1830-70. Aschehougs Norgeshistorie, bd. 8, 1997
J. A. Seip: Et regime foran undergangen, 1945, ny utg. 1990
J. A. Seip: Fra embetsmannsstat til ettpartistat, 1963
J. A. Seip: Ole Jacob Broch og hans samtid, 1971
J. A. Seip: Utsikt over Norges historie, bd. 1 og 2, 1974 og 1981, ny utg. i eitt bd. 1997
F. Sejersted: Demokrati og rettsstat, 1984
F. Sejersted: Demokratisk kapitalisme, 1993
R. Slagstad: De nasjonale strateger, 1998
S. Steen: Det frie Norge. Det gamle samfunn, bd. 4, 1957
H. Try: To kulturer. En stat 1851–1884. Cappelens Norgeshistorie, bd. 11, 1979

Innleiing

A. Bergsgård: Ole Gabriel Ueland, I og II, 1932
A. Bergsgård: Aasmund Vinje. Norsk nasjonal konservatisme, 1940
Knut Hamsun: Fra det moderne Amerikas Aandsliv, 1889
Knut Hamsun: Brev 1879–1895, 1994 B.M. Hovland: For Fedreland og Broderband. Allmugelærarane si møteverksemd i det nasjonale gjennombrotet 1850–1870, 1999
L.F. Larsen: Den unge Hamsun 1859–1888, 1998
J.A. Seip 1974 og 1981, særleg innleiingskapitla
R. Slagstad 1998
Aa. O. Vinje: Ferdaminni fraa Sumaren 1860, 1861, ny utgåve i Norges nasjonal­ litteratur, bd. 9, 1996

1 Eit samfunn i omskifte

1 Folk og bygdeliv i rørsle
A.J. Avdem: «Bondekvinna og 'hamskiftet'», Kvinnenes kulturhistorie, bd. 2, s. 116 ff, 1985
I. Blom: Barnebegrensning – synd eller sunn fornuft, 1980
T. Brandal: «Synspunkt på hamskiftet – eit oversyn», i Dugnad 4/ 1982
A. Engen (red.): Utvandringa- det store oppbrotet, 1978
A. Engen: «Fattigdom og utferd», i NKH, bd. 4, 1980
J. Gjerde: From peasants to farmers. The migration from Balestrand, Norway to the Upper Middle West, 1985
H. Chr. Hansen: Administrative grenser og tettstadvekst, 1970
B. Hodne og S. Sogner (red.): Barn av sin tid. Fra norske barns historie, 1984 I. Krokann: Det store hamskiftet i bondesamfunnet, 1942, ny utg. 1976
S. Langholm og F. Sejersted (red.): Vandringer. Festskrift til Ingrid Semmingsen, 1980
O. S. Lovoll: Det løfterike landet, 1984
S. Vogt Moum: Kvinnfolkarbeid. Kvinners kår og status i Norge 1875–1910, 1981 J. E. Myhre: «Urbaniseringen i Norge i industrialiseringens første fase ca. 1850–1914», i G.A. Blom (red.): Urbaniseringsprosessen i Norden, del 3, 1977 H. Myklebost: Norges tettbygde steder 1875-1950, 1960
J. Nerbøvik: «Inge Krokann og 'Det store hamskiftet'», i Heimen, 1993
D. Slettan: Heimen, 1993. nb. nb.
S. Sogner: «De barnerike familier», i NKH, bd. 4, 1980
S. Sogner: «Fra flerbarns- til fåbarnsfamilien», Kvinnenes kulturhistorie, bd. 2, s. 160 ff, 1985
S. Sogner, H.B. Randsborg og E. Fure: Fra stua full til tobarnskull, 1984
A.A. Svalestuen: «Nordisk emigrasjon. En komparativ oversikt», i Emigrationen fra Norden indtil 1. verdenskrig, 1971
H. Try: «Nye holdningar – kjernen i hamskiftet?», i Heimen 1/1977 H. Try 1979
O. Øverland og S. Kjærheim: Fra Amerika til Norge. Norske utvandrerbrev 1838-1874, bd. 1–3, 1992–93

2 Kommunikasjon og integrasjon

B. Birkeland og B. Nic. Kvalsvik: Folkemål og danning, 1986 W. Dahl: Norges litteratur, bd. 1–2, 1981–84
J.A. Dale: Litteratur og lesing omkring 1890, 1974
O. Dalhaug: Mål og meninger. Målreisning og nasjonaldannelse 1877–1887, KULTs skriftserie nr. 43, 1995
P. Fuglum 1978
B. Furre 1990
J. Gripsrud: Folkeopplysningas dialektikk, 1990
G. Hagemann: Skolefolk. Lærernes historie i Norge, 1992
G. Hagemann: 1997
K. Haugland: «Oppdal, bøgda mi –», KULTs skriftserie nr. 64, 1996 S. Heiestad: Av folkelesningens saga, 1946
B.M. Hovland: For Fedreland og Broderband. Allmugelærarane si møteverksemd i det nasjonale gjennombrotet 1850–1870, 1999
R. Høydal: Periferiens nasjonsbyggjarar. Vestlandslæraren og Volda lærarskule 1895–1920, KULTs skriftserie nr. 39, 1995
R. Høydal (red.): Nasjon–region–profesjon. Vestlandslæraren 1840–1940. KULTs skriftserie nr 45, 1995
S. Høyer: «Dagspressen», i M. Berg: Massemedier i Norge, 1975
S. Høyer: Pressen mellom teknologi og samfunn, 1995
F.E. Johannessen: Alltid underveis. Postverkets historie gjennom 350 år, bd. 1: 1647–1920, 1997
J. Nerbøvik: Bondevener og andre uvener. Ein studie ftå Telemark, 1979 Norske Aviser 1763–1969, bd. 1–II, 1973–74
J.A. Seip 1971
F. Sejersted 1978
R. Slagstad 1998
I. Stegane: Mons Litlerés forlag, 1983
I. Stegane: Det nynorske skriftlivet, 1987
T. Steinfeld: På skriftens vilkår, 1986
Ø. Sørensen: Anton Martin Schweigaards politiske tenkning, 1988
D. Thorkildsen: Nasjonalitet, identitet og moral, KULTs skriftserie nr. 33, 1995 H. Try 1979 H.L. Tveterås: «Litteratur og lesing», i NK, bd. 5, 1942

Først publisert: 17.09.2018
Sist oppdatert: 18.09.2018