Hopp til innhold

Den samiske språkstoda

Samisk er verna mellom anna av ILO-konvensjon 169, European Charter for Regional and Minority Languages og Nordisk språkdeklarasjon. I Noreg har det samiske språket vern i Grunnlova, stadnamnlova, opplæringslova og samelova.

Les meir om Den samiske språkstoda

Duodji

Duodji

Duodji er det samiske namnet på handlaga samiske bruksgjenstandar som klede, smykke og utsmykking, reiskapar, fangstreiskapar og husgeråd som vesker og pungar, trekoppar, mjølkekoppar, pulkar og ski med meir.

Les meir om Duodji

Gand

Gand kjem frå det norrøne ordet gandr, som eigentleg tyder spiss pinne eller stokk, men vert òg brukt om tryllestav.

Les meir om Gand

IWGIA

IWGIA står for International Work Group for Indigenous Affairs og er ein uavhengig, internasjonal organisasjon som vart stifta i 1968 for å arbeide for urfolkrettar og menneskerettar. 

Les meir om IWGIA

Joik

Joik

Joik (samisk juoigá), samisk folkemusikk. Joiken vart tidlegare også framført saman med runebomme. I dag blir gjerne moderne musikkinstrument brukte også.
Les meir om Joik

Lávvu

Lávvu er det samiske namnet på ein telttype med rette stenger eller sperrer som er føydde saman i ei kjegleform øvst.

Les meir om Lávvu

Reindrift

Reindrift

Reindrift er ein særs viktig del av samisk kultur fordi næringa gir denne kulturen eit materielt grunnlag og ei rot langt bakover i tid. Reindrifta har òg stor symbolverdi for samane sjølve som eit eige folk.

Les meir om Reindrift

Sápmi

Sápmi er det nordsamiske namnet for Sameland. Av andre folk har området opp gjennom tida vorte kalla Lapponia, Lappia, Lappland, Finnmork og Finnmark – som alle tyder «samane sitt land».

Les meir om Sápmi

Seide

Seide (nordsamisk sieidi) er ein heilag stein, ei klippeblokk eller ein annan særeigen naturformasjon som har vore gjenstand for dyrking i den før-kristne samiske religionen.

Les meir om Seide

Sida

Sida (nordsamisk siida) har fleire tydingar, som står i innbyrdes samanheng: Sida er termen for den samfunnsstrukturen eller måten ein organiserte samfunnet på tidlegare, då det hovudsakleg var snakk om primærnæringar (jakt og andre utmarksnæringar, reindrift, jordbruk, handverk, fangst og fiske).

Les meir om Sida

Sørsamar

Sørsamar har så langt tilbake som vi kjenner til, budd i dei sørlege, indre delane av Noreg og Sverige, i dag frå det sørlege Nordland og sørover til dei nord-austre delane av Hedmark, på svensk side Västerbotten, Jämtland, Härjedalen og Dalarna.

Les meir om Sørsamar

Verdsrådet for urfolk (WCIP)

Verdsrådet for urfolk, World Council of Indigenous People (WCIP), vart stifta i 1975, med sekretariat i Canada. Aslak Nils Sara frå Karasjok representerte samane ved stiftinga og var i fleire periodar visepresident i rådet.

Les meir om Verdsrådet for urfolk (WCIP)