Hopp til innhold

Adolf M. St. Arctander

Adolf Maurits Stenbock Arctander var teolog, folkehøgskulestyrar og omsetjar av klassiske skrifter. I studietida vart han vekt av menn som Bjørnstjerne Bjørnson og Christopher Bruun, og for resten av livet var han overtydd målmann.

Les meir om Adolf M. St. Arctander

Alv Askeland

Alv Martin Askeland, sokneprest og sentral aktør i Vestmannalaget gjennom mange tiår. Han forma den ideen som blei til Akademiet i Rauland.

Les meir om Alv Askeland

Anders Aschim

Anders Aschim er prest, professor, bibelomsetjar og faglitterær forfattar. Hovudverket hans til no er ein detaljert og velskriven biografi om professoren, politikaren og salmediktaren Elias Blix.

Les meir om Anders Aschim

Andreas Pedersen Seierstad

Andreas Pedersen Seierstad, teolog, bondestudent med haugiansk bakgrunn, målmann frå Vestfold, kyrkjehistorikar og folkeminnegranskar. Professor i kyrkjesoge ved Menighetsfakultetet.

Les meir om Andreas Pedersen Seierstad

Bjørn Eidsvåg

Bjørn Eidsvåg er musikar, teolog, forfattar og komponist. Eidsvåg har vorte ein folkekjær artist ved å stille ærlege, folkelege og til dels vanskelege spørsmål, om tru, håp og tvil.

Les meir om Bjørn Eidsvåg

Brage Høyem

Brage Høyem var lærar og prest fleire stader i Noreg. Han var oppteken av utdanning og norskdomsarbeid, og han gjorde ein stor innsats for opprettinga av landsgymnaset i Orkdal.

Les meir om Brage Høyem

Christen Jensøn

Christen Jensøn, prest og ordbokforfattar. Han fekk i 1646 trykt og utgitt Den Norske Dictionarium eller Glosebog i København. Dette var den første norske ordboka, og i over hundre år den einaste.

Les meir om Christen Jensøn

Claus Frimann

Claus Frimann

Claus Frimann, prest og diktar, skreiv populære folkelege dikt og viser med eit klart folkeopplysningspreg. Den folkekjære diktarpresten var òg ein dugande forretningsmann, med sterk økonomisk sans.

Les meir om Claus Frimann

Eigil Lehmann

Eigil Lehmann, prest, språkmann, høgnorskdyrkar og ordbokforfattar. Han gav ut ordbøker både for Det nye testamentet, for islandsk og for færøysk.

Les meir om Eigil Lehmann

Eirik Bruhjell

Eirik Bruhjell gjorde ei dannings- og klassereise frå husmannsson til prost. Før han gjekk inn i prestetenesta, var han folkehøgskulelærar og aktiv målmann.

Les meir om Eirik Bruhjell

Elias Berge

Elias Jakob Berge, teolog og generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Berge var notbasen frå Sunnmøre som vart prest og ein viktig pioner i norsk nødhjelpsarbeid.

Les meir om Elias Berge

Elias Blix

Elias Blix

Elias Blix var professor og politikar, men framfor alt kjend som salmediktar og bibelomsetjar.  Gjennom virket sitt står Blix som den fremste pioneren for nynorsk kyrkjespråk.

Les meir om Elias Blix

Hallvard Heggtveit

Hallvard Gunleikson Heggtveit, lærar, klokkar og kyrkjehistorisk forfattar, var særleg oppteken av haugianismen si rolle i norsk kyrkjehistorie. Han var òg folkeminnesamlar.

Les meir om Hallvard Heggtveit

Hans Nielsen Hauge

Hans Nielsen Hauge

Hans Nielsen Hauge, vekkingsleiar og lekforkynnar, skapte den første norske religiøse vekkingsrørsla og blei med det ein av grunnleggjarane av den lekmannskristendomen som har prega kristne miljø i Noreg like til i dag.

Les meir om Hans Nielsen Hauge

Hans Ross

Hans Matthias Elisæus Ross var teolog, språklærar, folkeminnesamlar og ordboksredaktør. Han førte vidare og utvida Ivar Aasens samling av norske ord.

Les meir om Hans Ross

Håkon Wergeland

Håkon Hansson Wergeland, prest, skulemann og forfattar, var ei årrekkje rektor ved lærarskulane i Notodden og Kristiansand og forfattar av oppbyggjelege bøker og lærebøker. Han gav òg ut fleire diktsamlingar.

Les meir om Håkon Wergeland

Ivar Hjellvik

Ivar Hjellvik var sokneprest og skulemann. Han tok initiativ til å opprette lærarutdanning på Nesna i 1918 og var den første rektoren ved Nesna lærarskule.

Les meir om Ivar Hjellvik

Ivar Mortensson-Egnund

Ivar Mortensson-Egnund

Ivar Julius Mortensson(-Egnund frå 1918), bondeson frå Alvdal som vart avismann, forfattar, anarkist, bibelomsetjar, prest og gardbrukar. Han var svært interessert i religionshistorie og mytologi, og tidleg på 1900-talet sette han dei norrøne Edda-kveda om til nynorsk.

Les meir om Ivar Mortensson-Egnund

Jan Kjærstad

Jan Kjærstad

Jan Kjærstad, forfattar og teolog, har skrive kløktig konstruerte romanar og perspektivopnande essay gjennom fleire tiår. Trilogien om Jonas Wergeland er eit hovudverk i nyare norsk litteratur.

Les meir om Jan Kjærstad

Jean Calvin

Jean Calvin

Jean Calvin, fransk teolog og reformator. Han var saman med den sveitsiske teologen Ulrich Zwingli grunnleggjaren av den reformerte kyrkja, ei av dei tre store kyrkjene som voks fram som eit resultat av reformasjonen på 1500-talet. Calvin blir rekna som ein av dei tre store reformatorane, ved sida av Martin Luther og Zwingli. Calvin levde og verka mange år i Genève i Sveits og var påverka av Luther og den tyske reformasjonen.

Les meir om Jean Calvin

Johannes Belsheim

Johannes Belsheim

Johannes Engebretson Belsheim, husmannsgut og skomakarson frå Valdres som vart heidersmedlem av vitskapsselskapet i Praha. Midt i livet tok han avskil frå eit presteembete for å konsentrere seg om bibelgransking og anna forfattarverksemd.

Les meir om Johannes Belsheim

Leonhard Næss

Leonhard Næss

Sigholt Didrik Leonhard Næss, nordlending og målmann, teolog og prest, forfattar og bibelomsetjar. Han omsette fleire profetbøker i den første fullstendige bibelutgåva på nynorsk, som kom i 1921.

Les meir om Leonhard Næss

Mor Teresa

Mor Teresa

Mor Teresa, albansk nonne. Ho oppheldt seg hovudsakleg i India og arbeidde med fattige i slummen i Calcutta. I 1950 grunnla ho ein hjelpeorganisasjon registrert av Vatikanet som ein eigen orden som arbeider i store deler av verda.

Les meir om Mor Teresa

Oddbjørn Leirvik

Oddbjørn Birger Leirvik er teolog og professor i interreligiøse studium. I skrift og tale har han framheva verdien av dialog mellom representantar for ulike religionar og livssyn.

Les meir om Oddbjørn Leirvik

Ola Nesse

Ola Gunnarson Nesse var emissær (lekmannsforkynnar) på Vestlandet gjennom det meste av livet. Han var av dei aller første som brukte norsk landsmål ved offentleg andakt og bøn.

Les meir om Ola Nesse

Ole Tobias Olsen

Ole Tobias Olsen, altmoglegprest, folkeminnesamlar og fotograf. Han var ein av dei første amatørfotografane i Noreg og «far til Nordlandsbanen».

Les meir om Ole Tobias Olsen

Reidar Bolling

Reidar Olav Bolling, prest og kyrkjehistorikar. Han skreiv fleire verk om lokalhistorie og lokal kyrkjehistorie og gav ut fleire biografiar.

Les meir om Reidar Bolling

Sivert Aklestad

Sivert Simonsson Aklestad frå Hjørundfjord var gardbrukar, emissær, klokkar og lokalhistorikar. Han skreiv mange dikt og songar med kristeleg innhald.

Les meir om Sivert Aklestad

Thomas av Aquino

Thomas av Aquino, Thomas Aquinas, 1225–74, var ein italiensk dominikanarmunk, kyrkjelærar og filosof som var den fremste teologen i mellomalderen.

Les meir om Thomas av Aquino

Torbjørn Bratt

Som opphavleg katolsk skulert teolog vart Torbjørn Bratt i 1546 den første lutherske biskopen i Trondheim. Han fekk gode skotsmål av Luther, men aldri tillit av danskekongen.

Les meir om Torbjørn Bratt

Ulrich Zwingli

Ulrich Zwingli

Ulrich (eller Huldrych) Zwingli, sveitsisk reformator og teolog. Han innførte reformasjonen i Zürich og blir saman med Jean Calvin rekna som grunnleggjar av den reformerte kyrkja, ei av dei tre store kyrkjene som voks fram som eit resultat av reformasjonen på 1500-talet. Zwingli blir rekna som ein av dei tre store reformatorane ved sida av Martin Luther og Calvin.

Les meir om Ulrich Zwingli

Wilhelm Andreas Wexelsen

Vilhelm Andreas Wexelsen var ein markert prest og venstrepolitikar, som dei siste leveåra var biskop. Som statsråd fekk han i 1892 autorisert Blix-salmane til kyrkjebruk.

Les meir om Wilhelm Andreas Wexelsen

Øystein Bjørdal

Øystein Bjørdal er prest og prestelærar og har arbeidd mykje med kyrkjemusikk og liturgiske spørsmål. Frå 2002 til 2013 var han domprost i Molde.

Les meir om Øystein Bjørdal

Åsmund Farestveit

Åsmund Farestveit, teolog, sokneprest og romanforfattar frå Voss med lidenskap for nynorsken. Kombinasjonen av kristentru og livet på Vestlandet utgjorde grunnlaget for forfattarskapen.

Les meir om Åsmund Farestveit