Hopp til innhold

Fylkesmann

Fylkesmann

Fylkesmannen er regjeringa sin representant i fylket. Fylkesmannen har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. Noreg har 18 fylkesmenn.

Les meir om Fylkesmann

ROBEK

ROBEK er ei nemning på ei ordning der staten tek økonomisk kontroll over kommunar eller fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse.

Les meir om ROBEK

Asylmottak

Asylmottak

Asylmottak er nemninga på det statlege butilbodet til personar som ventar på å få asylsøknaden sin behandla av Utlendingsdirektoratet. Etter ein topp i 2015 gjekk talet på asylmottak sterkt ned, som ei følgje av nedgang i talet på asylsøkjarar til Noreg.

Les meir om Asylmottak

Helseføretak

I 2001 vedtok Stortinget at staten skulle overta eigaransvaret for sjukehusa frå fylkeskommunane. Med denne sjukehusreforma vart sjukehusa organiserte i helseføretak.

Les meir om Helseføretak