Hopp til innhold

Breiband

Breiband, populær og upresis nemning på ulike teknologiar med stor dataoverføringskapasitet (vanlegvis minst 2 Mbps) både til og frå ein brukar.

Les meir om Breiband

Byte

Byte (frå engelsk), dataomgrep som viser til ei gruppe med bit som blir behandla under eitt i ei datamaskin.

Les meir om Byte

CD-brennar

CD-brennar, ein drivar som sørgjer for overføring eller skriving av data til CD ar som ein kan skrive inn data på, såkalla CD R-plater. 

Les meir om CD-brennar

CSS

CSS blir brukt til å lage stilar, det vil seie definisjonar av utsjånaden til element som fontar, fargar, avstandar osv. i HTML-dokument, uavhengig av innhaldet. 

Les meir om CSS

DAP

DAP, datamaskin-assistert produksjon (engelsk computer-aided manufacturing, CAM), det vil seie produksjon og planlegging som blir utført ved hjelp av datamaskiner

Les meir om DAP

HTTP

HTTP, HyperText Transfer Protocol, protokoll for internett for formatering og overføring av data på verdsveven.

Les meir om HTTP

Høgnivåspråk

Høgnivåspråk, eit programmeringsspråk for datamaskiner som ikkje er avhengige av strukturen til ei bestemt datamaskin eller eit bestemt operativsystem. 

Les meir om Høgnivåspråk

JPEG

JPEG, Joint Photographis Experts Group, eit standardformat for biletfiler, utvikla for komprimering av fargebilete (behandlar 16 millionar fargar) og gråskalabilete med kontinuerlege overgangar. 

Les meir om JPEG

LAN

LAN, Local Area Network, eit internt høgfarts-kommunikasjonsnett innanfor éin eller eit fåtal bygningar.

Les meir om LAN

Nettlesar

Nettlesar (engelsk web browser), eit program for å hente opp og vise fram informasjon lagra i form av dokument på World Wide Web. 

Les meir om Nettlesar

Paritetsbit

Paritetsbit, ei nemning for bit knytt til ei gruppe bitar som er bestemte slik at summen av bitane anten alltid blir av ulik paritet eller alltid av lik paritet. 

Les meir om Paritetsbit

Passord

Passord, ein teiknstreng som gjer ein brukar i stand til å få full eller delvis tilgang til eit datasystem eller eit sett av data.

Les meir om Passord

PDA

PDA, Personal Digital Assistant, ei handhalden datamaskin som kan brukast til kalender, adressebok, notat osv.

Les meir om PDA

RAM

RAM, Random Access Memory, eit datalager som inneheld direkteadresserbar informasjon, og som kan endrast av brukaren.

Les meir om RAM

RSS

RSS, Really Simple Syndication (også kalla RDF Site Summary eller Rich Site Summary). Systemet kan presentere innhaldsoversikter, ingressar, overskrifter og anna frå nettstader der innhaldet stadig blir endra eller oppdatert, for eksempel bloggar. 

Les meir om RSS

SCART

SCART, ein standardisert kontakt for overføring av audio- og videosignal mellom periferiutstyr og ein fjernsynsskjerm.

Les meir om SCART

Sensor

Sensor (av lat. sensus, 'sans'), følar. I biologien og elektronikken er ein sensor ei innretning som reagerer på bestemte påverknader.

Les meir om Sensor

Serieport

Serieport, ein del av det seriekortet som er installert i ei personleg datamaskin, og som kommuniserer serielt med eksternt utstyr.

Les meir om Serieport

SGML

SGML, Standard Generalized Markup Language, ein ISO-standard (ISO 8879:1986) for strukturering av informasjon. 

Les meir om SGML

Spoling

Spoling (engelsk spooling), bruk av hjelpelager ved overføring av data frå ei datamaskin og til dømes til ein skrivar.

Les meir om Spoling

Stordata

Stordata

Stordata (engelsk: big data) er omfattande, komplisert informasjon som dataprogram kan tolke for å finne nyttige svar om alt frå epidemiar til verdsrommet.

Les meir om Stordata

Tilgangstid

Tilgangstid, også kalla aksesstid, er tida frå styreeininga i ei datamaskin gir ordre om ein operasjon, til ordren er gjennomført.

Les meir om Tilgangstid

Tilkopla

Tilkopla (engelsk on-line), når ei inn- eller ut-eining til eit dataanlegg arbeider direkte tilkopla sentraleininga i anlegget. 

Les meir om Tilkopla

URL

URL, Uniform Resource Locator, ei adresse eller ei lokalisering for dokument på World Wide Web (populært kalla Web‑en, verdsveven eller www). 

Les meir om URL

Windows

Windows, generisk produktnamn på ulike versjonar av Microsofts operativsystem for både personlege datamaskinar og tenarar.

Les meir om Windows

XML

XML, Extensible Markup Language, er ei tilpassing og forenkling av SGML (Standard General Markup Language), utvikla spesielt for å lette arbeidet med å gjere strukturerte data frå databasar tilgjengelege for presentasjon på World Wide Web utan at strukturen går tapt. 

Les meir om XML