Hopp til innhold

Tilkopla

Tilkopla (engelsk on-line), når ei inn- eller ut-eining til eit dataanlegg arbeider direkte tilkopla sentraleininga i anlegget. 

Les meir om Tilkopla

JPEG

JPEG, Joint Photographis Experts Group, eit standardformat for biletfiler, utvikla for komprimering av fargebilete (behandlar 16 millionar fargar) og gråskalabilete med kontinuerlege overgangar. 

Les meir om JPEG

Høgnivåspråk

Høgnivåspråk, eit programmeringsspråk for datamaskiner som ikkje er avhengige av strukturen til ei bestemt datamaskin eller eit bestemt operativsystem. 

Les meir om Høgnivåspråk

Nettlesar

Nettlesar (engelsk web browser), eit program for å hente opp og vise fram informasjon lagra i form av dokument på World Wide Web. 

Les meir om Nettlesar

Paritetsbit

Paritetsbit, ei nemning for bit knytt til ei gruppe bitar som er bestemte slik at summen av bitane anten alltid blir av ulik paritet eller alltid av lik paritet. 

Les meir om Paritetsbit

RSS

RSS, Really Simple Syndication (også kalla RDF Site Summary eller Rich Site Summary). Systemet kan presentere innhaldsoversikter, ingressar, overskrifter og anna frå nettstader der innhaldet stadig blir endra eller oppdatert, for eksempel bloggar. 

Les meir om RSS

XML

XML, Extensible Markup Language, er ei tilpassing og forenkling av SGML (Standard General Markup Language), utvikla spesielt for å lette arbeidet med å gjere strukturerte data frå databasar tilgjengelege for presentasjon på World Wide Web utan at strukturen går tapt. 

Les meir om XML

SGML

SGML, Standard Generalized Markup Language, ein ISO-standard (ISO 8879:1986) for strukturering av informasjon. 

Les meir om SGML

HTTP

HTTP, HyperText Transfer Protocol, protokoll for internett for formatering og overføring av data på verdsveven.

Les meir om HTTP

URL

URL, Uniform Resource Locator, ei adresse eller ei lokalisering for dokument på World Wide Web (populært kalla Web‑en, verdsveven eller www). 

Les meir om URL

CD-brennar

CD-brennar, ein drivar som sørgjer for overføring eller skriving av data til CD ar som ein kan skrive inn data på, såkalla CD R-plater. 

Les meir om CD-brennar

CSS

CSS blir brukt til å lage stilar, det vil seie definisjonar av utsjånaden til element som fontar, fargar, avstandar osv. i HTML-dokument, uavhengig av innhaldet. 

Les meir om CSS

DAP

DAP, datamaskin-assistert produksjon (engelsk computer-aided manufacturing, CAM), det vil seie produksjon og planlegging som blir utført ved hjelp av datamaskiner

Les meir om DAP