Hopp til innhold
X
Innhald

Skuledemokrati

Skuledemokratiet skal sikre at elevar, foreldre og tilsette i skulen skal ha høve til å påverke skulekvardagen. Alle skular skal ha eit samarbeidsutval.
Skuledemokrati, prinsipp som inneber at alle som har tilknyting til ein skule, dvs. elevar, lærarar, anna skulepersonale og foreldre, skal ha høve til å påverke i tillegg til den daglege leiaren ved skulen og dei overordna skulestyresmaktene. Foto: Audhild Gregoriusdotter Rotevatn/Allkunne
Foto: Audhild Gregoriusdotter Rotevatn/Allkunne

I den vidaregåande skulen har elevar, lærarar og andre tilsette kvart sitt råd som handsamar og uttaler seg i saker som gjeld kvar gruppe. Det øvste organet ved skulen, skuleutvalet, er samansett gjennom representasjon frå desse tre gruppene samt representantar som er valde av fylkesskulestyret.
I grunnskulen skal det vere lærarråd og foreldreråd, og ein kan opprette råd for andre tilsette. Skular på ungdomstrinnet (8.–10. klasse) skal ha elevråd, og barneskular skal ha elevråd for klassetrinna 5–7. Det skal dessutan finnast eit samarbeidsutval for kvar skule.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 16.04.2012
Sist oppdatert: 25.09.2013