Hopp til innhold

Judisiell observasjon

Judisiell observasjon, nemning i straffeprosessen på den undersøkinga som oppnemnde sakkyndige i enkelte straffesaker gjer av den sikta for å få klarlagt den mentale tilstanden til personen.

Les meir om Judisiell observasjon

Personundersøking

Personundersøking, i straffesaker skal ein som regel gjere ei personundersøking av den sikta når dette kan ha noko å seie for avgjerda om straff eller andre forholdsreglar.

Les meir om Personundersøking

Påtaleinstruksen

Påtaleinstruksen, instruks som inneheld detaljerte reglar for politi og påtalemakt om etterforsking, utskriving av tiltalevedtak, bruk av rettsmidlar, gjennomføring av straff og meir.
Les meir om Påtaleinstruksen

Ytringsfridom

Ytringsfridom

Ytringsfridom er fridomen for alle til å uttrykkje seg fritt og uhindra. Utan ytringsfridom er ikkje demokrati mogleg. Dei siste åra har det for somme vorte farlegare å ytre seg i mange europeiske land. Satiriske ytringar om islam har ført til fleire terroråtak. Samstundes har ytringsfridomen vorte viktigare som symbol på det frie samfunnet.

Les meir om Ytringsfridom