Hopp til innhold

Asle Toje

Asle Toje

Asle Toje er statsvitar og samfunnsdebattant. Han er kritisk til det fleirkulturelle samfunnet og er ein av få norske akademikarar som ope sympatiserer med Framstegspartiet (Frp).

Les meir om Asle Toje

Émile Durkheim

Émile Durkheim, fransk professor i samfunnsfag og pedagogikk, seinare også sosiologi. Han studerte korleis den framstormande moderniteten oppløyste tradisjonelle livsformer, og forklarte kvifor samfunnet heng i hop.

Les meir om Émile Durkheim

Jan-Petter Blom

Jan-Petter Blom, folkemusikkforskar, felespelar og professor i sosialantropologi, pedagog og pådrivar innanfor norsk folkemusikk gjennom mange tiår.

Les meir om Jan-Petter Blom

Jon Naustdalslid

Jon Naustdalslid, samfunnsforskar med særleg kjennskap til kommunane sine livsvilkår i krysset mellom lokalt folkestyre og sentralt pålagde oppgåver.

Les meir om Jon Naustdalslid

Marianne Aasen

Marianne Aasen

Marianne Aasen, statsvitar og direktør for Simula School of Research and Innovation (Simulaskolen). Aasen var stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet frå Akershus 2005–17 og leiar av kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen i perioden 2009–13.

Les meir om Marianne Aasen

Max Weber

Max Weber, tysk samfunnsvitar som var med på å grunnleggje faget sosiologi. Han såg at grunnen til den økonomiske veksten i Nord-Europa på 1800-talet var eit samanfall mellom kapitalisme og protestantisme, ein samanheng ingen hadde peika på før han.

Les meir om Max Weber

Nils Hidle

Nils Hidle, journalist og sosialantropolog som har gjort ein monaleg innsats for det frivillige barne- og ungdomsarbeidet i Noreg.

Les meir om Nils Hidle

Oddrun Remvik

Oddrun Remvik, sosionom som har markert seg i fleire sentrale leiarstillingar. Gjennom ti år var ho leiar av Fellesorganisasjonen for barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar. Remvik er særleg engasjert i sosiale emne og kvinnesak.

Les meir om Oddrun Remvik

Reidar Almås

Reidar Almås, professor og grunnleggjar av Norsk senter for bygdeforskning. Grøn omsorg, samdrift og endringsprosessar på bygda er nokre av dei prosjekta han har forska på.

Les meir om Reidar Almås

Rolv Mikkel Blakar

Rolv Mikkel Blakar, professor i sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo. Han set forholdet mellom språk og makt i sentrum og kjempar for å styrkje posisjonen til nynorsken og for å bevare norsk språk generelt.

Les meir om Rolv Mikkel Blakar

Thomas Chr. Wyller

Thomas Chr. Wyller

Thomas Christian Frederik Wyller, professor, statsvitar og samfunnsdebattant. Han var med og bygde opp statsvitskap som akademisk fag i Noreg, tok den første norske doktorgraden i faget og var professor ved Universitetet i Oslo i nærare 25 år.

Les meir om Thomas Chr. Wyller

Thorvald Sirnes

Thorvald Sirnes, kultur- og samfunnsforskar med interesse for makt, normalitet, verdipolitikk, identitetsdanning og dei utfordringane det representative demokratiet står overfor i dag.

Les meir om Thorvald Sirnes

Tora Aasland

Tora Aasland

Tora Aasland, sosiolog, administrator og politikar for Sosialistisk Venstreparti, har hatt ein sentral plass i norsk politikk og statsstyring. Hanna Kvanmo engasjerte seg kraftig for at Aasland ikkje skulle verte partileiar i SV i 1987.

Les meir om Tora Aasland