Hopp til innhold

Anders Reitan

Anders Jørgensen Reitan var lærar, folkeopplysar, diktar og stortingsmann. Han var mykje inspirert av Grundtvig, og sjølv inspirerte han mange norske skulefolk.

Les meir om Anders Reitan

Andreas Pedersen Seierstad

Andreas Pedersen Seierstad, teolog, bondestudent med haugiansk bakgrunn, målmann frå Vestfold, kyrkjehistorikar og folkeminnegranskar. Professor i kyrkjesoge ved Menighetsfakultetet.

Les meir om Andreas Pedersen Seierstad

Anetta Garathun

Anetta Garathun, lærar, forleggjar og annonsesjef. Ho var den første kvinnelege forleggjaren med nynorskbakgrunn og var forleggjar for mellom anna Per Sivle.

Les meir om Anetta Garathun

Arne Grimstad

Arne Grimstad, forfattar, kringkastingsmann, rektor, kåsør og samfunnsdebatt, tilhengjar av både arbeidarrørsla og dei såkalla motkulturane: kristendom, målsak og fråhaldssak.

Les meir om Arne Grimstad

Arnulv Sudmann

Arnulv Sigurd Sudmann, journalist og leksikonredaktør. Han var hovudredaktøren for det største og mest originale oppslagsverket som er blitt laga på nynorsk.

Les meir om Arnulv Sudmann

Asbjørn Eidnes

Asbjørn Eidnes, nordnorsk skulemann og lokalhistorikar. I 47 år redigerte han Håløygminne, eit lokalhistorisk tidsskrift for heile Nord-Noreg.

Les meir om Asbjørn Eidnes

Aslaug Nyrnes

Aslaug Nyrnes, retorikk-, didaktikk- og sakprosaforskar som har gitt ny innsikt i både den nynorske og den dansk-norske skriftkulturen.

Les meir om Aslaug Nyrnes

Atle Kittang

Atle Kittang

Atle Kittang var professor, kritikar og forfattar. Som den første professoren i allmenn litteraturvitskap i Noreg hadde han sterk innverknad på litteraturforskinga i Noreg og har vore leverandør av internasjonale impulsar innanfor litteraturvitskapleg teori og metode.

Les meir om Atle Kittang

Bjarne Undheim

Bjarne Undheim, lektor, rektor, idrettsmann og senterpartipolitikar. Han var ein bulldosar av eit menneske, som la grunnlaget for Bryne stadion og sette spor etter seg både som skulemenneske, organisasjonsmann og politikar.

Les meir om Bjarne Undheim

Brage Høyem

Brage Høyem var lærar og prest fleire stader i Noreg. Han var oppteken av utdanning og norskdomsarbeid, og han gjorde ein stor innsats for opprettinga av landsgymnaset i Orkdal.

Les meir om Brage Høyem

Carl Johan Nielsen

Carl Johan Nielsen, lærar, fjellvandrar og organisasjonsmenneske. Han gjekk under oppnamnet ”Norges Løve” på grunn av sitt sterke og høgrøysta engasjement i diskusjonar om nasjonale og språklege spørsmål.

Les meir om Carl Johan Nielsen

Conrad Clausen

Conrad Gudrow Clausen, kulturkraft og lærar. I fleire tiår redigerte han både lokalavis og lokalhistorisk tidsskrift, arbeidde i Vestmannalaget og leidde Norges Fredslag.

Les meir om Conrad Clausen

Dag Helleve

Dag Helleve, lærar, naturvernentusiast og forfattar som skriv om musikk, natur og politikk, og som har gitt ut både sakprosa og skjønnlitteratur.

Les meir om Dag Helleve

Dagmar Blix

Dagmar Blix, lærar og forfattar frå Lofoten, har skrive over 20 bøker, mest for barn og ungdom, og er rekna som ein av dei sentrale barnebokforfattarane i Nord-Noreg. Forankra i ein eldre forteljartradisjon ville ho formidle dei fortidige livsvilkår på kysten i nord til ein ny generasjon.

Les meir om Dagmar Blix

Edvard Befring

Edvard Befring er den første professoren i spesialpedagogikk i Noreg, og han har markert seg som forskar internasjonalt. Førebygging av problemåtferd og kravet om eit verdig liv for barn og unge er viktige mål i arbeidet hans.

Les meir om Edvard Befring

Edvard Liljedahl

Edvard Apolloniussen Liljedahl, lærar og postmeister, stortingspresident og statsråd, som sat på Stortinget i nitten år, mellom 1880 og 1909.

Les meir om Edvard Liljedahl

Eirik Bruhjell

Eirik Bruhjell gjorde ei dannings- og klassereise frå husmannsson til prost. Før han gjekk inn i prestetenesta, var han folkehøgskulelærar og aktiv målmann.

Les meir om Eirik Bruhjell

Elias Blix

Elias Blix

Elias Blix var professor og politikar, men framfor alt kjend som salmediktar og bibelomsetjar. Gjennom salmane og omsetjinga av Det nye testamentet står Blix som den fremste pioneren for nynorsk kyrkjespråk.

Les meir om Elias Blix

Erling Kristvik

Erling Martinson Kristvik, pedagog. Han skreiv det faglege hovudverket sitt i 1920 og prega etterpå den pedagogiske tenkinga i Noreg i fleire tiår.

Les meir om Erling Kristvik

Frederik Moltke Bugge

Frederik Moltke Bugge var ein toppfigur i norsk skule- og kulturliv i 1830- og 40‑åra. Han var ein kraftig talsmann for dei klassiske språka i den store skulekommisjonen (1839-42), som var sett til å revidere skule- og undervisningsopplegget, og han hadde på offentleg oppdrag vore i Tyskland og Frankrike for å studere skulestellet der.

Les meir om Frederik Moltke Bugge

Gunnar Skirbekk

Gunnar Skirbekk

Gunnar Bjørn Skirbekk, filosof, essayist og vitskapsteoretikar som i meir enn 50 år har prega ordskiftet om språk, politikk, vitskap og rasjonalitet, og som har spela ei viktig rolle i utforminga av det akademiske Noreg.

Les meir om Gunnar Skirbekk

Gustav Indrebø

Gustav Ludvig Indrebø, norrønfilolog og språkhistorikar. Livsverket hans er eit omfattande vitskapleg arbeid som skulle danne historisk og språkvitskapleg grunnlag for vidare utvikling av nynorsken.

Les meir om Gustav Indrebø

Halldor O. Opedal

Halldor O. Opedal, lærar og folkeminnesamlar. Merkt av vidsveimt emneval, sikker språkkjensle og eit fargerikt ordtilfang står arbeidet hans mellom det fremste i norsk tradisjonssamling.

Les meir om Halldor O. Opedal

Hallvard Blekastad

Hallvard Blekastad var kunstmålar, lærar og hagebrukar – og svært oppteken av norsk språk og åndelege spørsmål. Ivar Aasens grammatikk pla liggje på nattbordet hans, saman med bøkene til venen Olav Aukrust.
Les meir om Hallvard Blekastad

Halvard Bjørkvik

Halvard Bjørkvik, historikar, forskar og museumsmann. Han har lagt ned ein stor innsats for norsk lokalhistorisk forsking, formidling og kulturvern.
Les meir om Halvard Bjørkvik

Hans Hylen

Hans Andreas Jonsson Hylen, skulemann, folkeopplysar, organisasjonsmann og forfattar. Han var særleg oppteken av det norske, noko som prega heile hans virke.

Les meir om Hans Hylen

Hans Ross

Hans Matthias Elisæus Ross var teolog, språklærar, folkeminnesamlar og ordboksredaktør. Han førte vidare og utvida Ivar Aasens samling av norske ord.

Les meir om Hans Ross

Helga Hjetland

Helga Kjellaug Hjetland, adjunkt og i mange år markant leiar av Utdanningsforbundet, som er Noregs tredje største arbeidstakarorganisasjon, med omlag 170 000 medlemer.

Les meir om Helga Hjetland

Helge Rykkja

Helge Rykkja, lærar, lyrikar og lokalpolitikar for Raudt. Litterært og politisk var han ein sentral medlem av Profil-opprøret, tidleg surrealistimportør og utøvar, og eit av dikta hans blei lese opp som åtvaring mot modernistisk dikting i Stortinget i 1968.

Les meir om Helge Rykkja

Helge Sivertsen

Helge Sivertsen, skulemann og politikar. Han prega norsk skulepolitikk i etterkrigstida og tok initiativ til Vogt-komiteen, som vart ein milestein i norsk språkpolitikk.

Les meir om Helge Sivertsen

Henrik Rytter

Henrik Rytter, diktar, omsetjar og skulemann som førte norsk ættekjensle og naturlyrikk saman med europeisk utsyn og klassiske referansar. Slik vart han på mange vis den viktigaste arvtakaren etter Arne Garborg.

Les meir om Henrik Rytter

Håvard Skirbekk

Håvard Skirbekk, lærar, lokalhistorikar og museumsmann. I over 40 år var han knytt til Glomdalsmuseet, frå 1929 som styremedlem, frå 1952 som styrar.

Les meir om Håvard Skirbekk

Inga Tusvik

Inga Lovise Tusvik, lektor, rektor og Venstre-politikar. Skuletimane kunne vere meir prega av aktuelle samfunns- og livsspørsmål enn av pensum.

Les meir om Inga Tusvik

Inge Ryan

Inge Ryan

Inge Ryan, adjunkt, rektor, ordførar, tidlegare nestleiar i Sosialistisk Venstreparti og stortingspolitikar frå Nord-Trøndelag for Sosialistisk Venstreparti. Han blei utnemnd til fylkesmann i Nord-Trøndelag i 2009.

Les meir om Inge Ryan

Ingmar Ljones

Ingmar Ljones, KrF-politikar og stortingsmann frå Hordaland som har vore særleg oppteken av fag- og yrkesopplæring og sosialpolitikk.
Les meir om Ingmar Ljones

Ingvar Moe

Ingvar Moe, forfattar, kåsør og moromann. Han var ein opprørsk og satirisk diktar med ei særeiga stemme. Moe skreiv med kjærleikshat til heimbygda Etne, kritiserte hykleri og fordommar, men elska staden, dialekten og krafta i folket.
Les meir om Ingvar Moe

Ivar Kleiva

Ivar Krohn Gunvald Kleiva, lærar og politisk engasjert kulturaktivist. Han gav ut fleire barnebøker, men skreiv òg dikt og prosa for vaksne.

Les meir om Ivar Kleiva

Ivar Refsdal

Ivar Refsdal, lærar og kartograf. Som kartteiknar var han nyskapande i måten å framstille karta sine på, der fag og kunstnarleg uttrykk vart vovne i hop på ein pedagogisk velutvikla måte.

Les meir om Ivar Refsdal

Jakob Haraldseid

Jakob Johan Haraldseid var lærar, skribent og organisator i målrørsla og ungdomslaga på Austlandet. Gjennom godt informasjonsarbeid knytte han rørsla saman og etterlét seg viktig faktakunnskap for ettertida.

Les meir om Jakob Haraldseid

Jakob Kobberstad

Jakob Nilsson Kobberstad, lærar, skulebokforfattar og tonesetjar.  Han laga notetillegget til Ivar Aasens Symra i 1875 og tonesette sjølv seks av songane.

Les meir om Jakob Kobberstad

Jakob Lothe (1950–)

Jakob Lothe, litteraturvitar med særleg interesse for den rolla forteljinga har spela i ulike epokar og kulturar, særleg i nyare britisk og amerikansk litteratur.

Les meir om Jakob Lothe (1950–)

Jakob Sande

Jakob Sande, forfattar og populær visediktar som sameinte bøn og banning i eit samansett litterært univers. Forfattarskapen spenner i tid frå 1929 til 1961 og femner om ni samlingar med dikt og tre med noveller.

Les meir om Jakob Sande

Jakob Aaland

Jakob Aaland, historikar, lærar og forfattar. Gjennom heile livet dreiv han lokalhistorisk gransking, særleg i Nordfjorddistriktet.

Les meir om Jakob Aaland

Jan Terje Faarlund

Jan Terje Faarlund, språkforskar og professor. Han var med og skreiv Norsk referansegrammatikk, den største grammatikken som er utgitt for norsk språk.

Les meir om Jan Terje Faarlund

Jens Brekke

Jens Brekke, lærar, kulturarbeidar og songar frå Vik i Sogn. Han er ein framståande formidlar av Per Sivle si dikting, men har også skrive og framført ei rekkje eigne viser og småforteljingar.

Les meir om Jens Brekke

Jens Hundseid

Jens Hundseid

Jens Hundseid, landsbrukslærar og politikar. Han tok over som statsminister då sitjande statsminister Peder Kolstad døydde. Han var medlem i Nasjonal Samling og vart under rettsoppgjeret etter krigen dømd til 10 års fengsel.

Les meir om Jens Hundseid

Johannes Eidnes

Johannes Heggelund Eidnes, skulemann og folkehøgskulelærar, var i ei årrekkje med i det frilyndte ungdomsarbeidet i Troms. Den første nordlandsbunaden for menn var ei brudgomsdrakt som Eidnes fekk sydd til seg sjølv i 1924.

Les meir om Johannes Eidnes

Johannes Helleland

Johannes Helleland, ordførar og stortingsmann for Venstre. Han starta den første folkehøgskulen på Vestlandet og var ei drivkraft i opplysningsarbeidet i 1870- og 80-åra, trass i mykje motgang.

Les meir om Johannes Helleland

Johannes Lavik (1856-1929)

Johannes Lavik, lærar, journalist, avisredaktør og målmann. Han grunnla og var første redaktøren i Gula Tidend. Lavik spela ei sentral rolle i målrørsla i oppbyggingsfasen, både regionalt og nasjonalt.

Les meir om Johannes Lavik (1856-1929)

Johannes Steen

Johannes Steen

Johannes Steen, skulemann og politikar. Han var statsminister under unionsaktivismen på 1890-talet, der regjeringa Steen gjekk av to gongar i eit forsøk på å presse gjennom eit eige norsk konsulatvesen.

Les meir om Johannes Steen

Jonathan Aars

Jacob Jonathan Aars, filolog og rektor. Han grunnla ein høgre skule, gav ut rettskrivingsreglar til skulebruk og var med og førebudde rettskrivinga av 1907.

Les meir om Jonathan Aars

Jorunn Ringstad

Jorunn Ringstad, politikar frå Sunnfjord som har representert Senterpartiet både på lokal- og riksnivå. Samferdselspolitikk har vore ei viktig sak for Ringstad.
Les meir om Jorunn Ringstad

Jostein Nerbøvik

Jostein Kjell Nerbøvik, historikar. Han lærte ein heil generasjon studentar historia om demokratiseringa av Noreg på 1800-talet og viste kva historisk innsikt kan brukast til i praktisk arbeid.

Les meir om Jostein Nerbøvik

Jørgen Amdam

Jørgen Einar Amdam, professor i kommunal planlegging og administrasjon ved Høgskulen i Volda, der han òg var rektor i perioden 2007 til 2011.

Les meir om Jørgen Amdam

Jørgen Løvland

Jørgen Løvland

Jørgen Løvland, skulemann og politikar. Han var første norske utanriksminister, og opptatt av språkpolitikk. Løvland var statsminister først i Sverige, og seinare etter unionsoppløysinga statsminister i Noreg.  

Les meir om Jørgen Løvland

Karen Grude Koht

Karen Grude Koht

Karen Grude Koht, bondedotter som vart ei av dei mest boklærde kvinnene i si tid. Ho var ein ihuga føregangsfigur i den framveksande kvinnerørsla og var med og meisla ut ei ny kvinnerolle for det tjuande hundreåret.

Les meir om Karen Grude Koht

Karin Moe

Karin Moe

Karin Moe, feministisk forfattar og litteraturkritikar. Karin Moe er ein eksperimenterande skribent og debattant med mangesidig virke og frisk og fargerik profil i det litterære Noreg.

Les meir om Karin Moe

Karl Akre

Karl Edvard Pedersen Akre var lærar. Saman med Ananias Brune stod han i 1875 for det nordlegaste bladforsøket på landsmål.

Les meir om Karl Akre

Kjell Venås

Kjell Venås, professor emeritus i nordisk språkvitskap og ein av dei fremste og mest vidtfemnande forskarane i nordisk språkvitskap i etterkrigstida.

Les meir om Kjell Venås

Knut Gjengedal

Knut Gjengedal, lærar og forfattar med bygdebakgrunn og stor evne til å avdekkje trongsida i mange slike samfunn, men som også skreiv harmoniske barnebøker frå same miljøet.
Les meir om Knut Gjengedal

Knut Liestøl

Knut Olavsson Liestøl, folkeminneprofessor som hadde folkeviser som spesialfelt, organisasjonsmann og politikar med sterk påverknad i kultur- og målpolitikken i mellomkrigstida og opphavsmann til fornorskingsordet «rikskringkasting».

Les meir om Knut Liestøl

Knut Markhus

Knut Olson Markhus, lærar, målmann, fråhaldsmann, venstremann. Han hadde ansvaret for å lose Noregs Mållag gjennom den tyske okkupasjonen 1940–45.
Les meir om Knut Markhus

Knut Åm

Knut Åm, norsk sivilingeniør, geofysikar, industrileiar og professor, som mellom anna har vore direktør i Phillips Petroleum.

Les meir om Knut Åm

Kolbjørn Hauge

Kolbjørn Hauge, lærar og forfattar. Etter den skjønnlitterære debuten i 1991 har krimforteljingar frå vestlandske småbygder vorte varemerket hans. Heit juice (1993) vart kåra til beste krimroman i Norden, og for Død mann i boks (1995) fekk Hauge Rivertonprisen.

Les meir om Kolbjørn Hauge

Kristofer Janson

Kristofer Janson

Kristofer Nagel Janson (fram til ca. 1867 vart førenamnet helst stava Christopher), norsk teolog, folkehøgskulelærar, diktar og unitarprest. Han var den første landsmålsforfattaren som fekk kunstnarløn av Stortinget, og ein av dei aller første som gav ut religiøs litteratur på nynorsk.

Les meir om Kristofer Janson

Kristoffer Sælid

Kristoffer Oveson Sælid, lektor og norskdomsmann. Han var ein av dei som sytte for at norskdomsarbeidet ikkje blei nazifisert under den tyske okkupasjonen.
Les meir om Kristoffer Sælid

Kåre Elstad

Kåre Ivar Elstad, skulemann og dialektforskar med nordnorske dialektar som spesialitet. Frå 1974 var han tilsett ved Universitetet i Tromsø, frå 1984 som professor.

Les meir om Kåre Elstad

Kåre Flokenes

Kåre Flokenes, høgskulelektor og språkforskar frå Askvoll, busett i Stavanger. Han har gått i djupna når det gjeld stadnamna på fødestaden og har omsett norrøn mellomalderlitteratur til moderne norsk.
Les meir om Kåre Flokenes

Kåre Lunden

Kåre Lunden, historikar og forskar. Som uredd debattant med kvasse synspunkt og klar til å stille spørsmål ved etablerte sanningar var han blant dei mest markante norske historikarane i etterkrigstida.

Les meir om Kåre Lunden

Kåre Skadberg

Kåre Skadberg, ordboksredaktør, tidlegare kontorsjef for nynorsk i Norsk språkråd. Saman med Aud Søyland førte han arbeidet med Nynorsk ordliste av Alf Hellevik vidare.

Les meir om Kåre Skadberg

Lars Berg

Lars Kornelius Edvard Berg var lærar og forfattar. Han var motstandsmann og krigsfange under andre verdskrigen. Berg tok initiativ til skipinga av Hålogaland Teater.

Les meir om Lars Berg

Lars Eskeland

Lars Øysteinsson Eskeland, folkehøgskulestyrar og diktar, ein av dei fremste folkehøgskulemennene i si tid. Han arbeidde svært aktivt for målsaka og likeins for bondereisinga.
Les meir om Lars Eskeland

Lars Korvald

Lars Korvald

Lars Korvald, politikar og rektor ved Tomb jordbruksskole. Etter folkeavstemminga om EF i 1972 skipa nei-sida med partia Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet og Venstre regjering med Korvald som statsminister.

Les meir om Lars Korvald

Lars Reinton

Lars Reinton, historikar og lektor. Gjennom fleire tiår var han ein av dei fremste innanfor norsk lokalhistorisk forsking og organisasjonsarbeid.
Les meir om Lars Reinton

Lars S. Vikør

Lars Sigurdsson Vikør, nynorsk leksikograf, samnorskmann, språkhistorikar og indonesiakjennar. Han har uvanleg omfattande kunnskap om norsk rettskriving og grammatikk.

Les meir om Lars S. Vikør

Lars Søraas d.e.

Lars Søraas d.e., organist og korleiar som vart landskjend for arbeidet med songkulturen i Noreg, og som i 1907 sette tone til «Den fyrste songen» av Per Sivle.
Les meir om Lars Søraas d.e.

Leif Mæhle

Leif Magnar Mæhle, litteraturforskar og grunnleggjar av Norsk Litterær Årbok. Han var styreformann i Det Norske Samlaget, generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi og i 16 år skiftevis leiar og nestleiar i Norsk språkråd.

Les meir om Leif Mæhle

Leiv Heggstad

Leiv Heggstad, rektor, nynorskgrammatikar og ordboksmann. Han var med og skipa det første studentmållaget, la planar for ei mållov og gav ut fleire debattskrifter om nynorsk.
Les meir om Leiv Heggstad

Lidvin Osland

Lidvin Magnus Osland, geolog og fylkeskultursjef. Han har utmerkt seg som ein særleg kreativ og engasjert byråkrat som har gått i brodden for ei rekkje nye tiltak innanfor kulturlivet, og som har utfordra grensene for folkevald styring.
Les meir om Lidvin Osland

Magne Oftedal

Magne Oftedal, professor i keltisk språkvitskap. Han publiserte arbeid om språkspor i stadnamn etter dei norrøne busetjingane i Skottland og Irland.

Les meir om Magne Oftedal

Magnus Brostrup Landstad

Magnus Brostrup Landstad, diktarprest og folkevisesamlar som er særleg kjend for å ha gitt ut Norske folkeviser og Kyrkjesalmebok. Han ville fremje utviklinga av eit nytt, norsk språk på 1800-talet, og i dette spørsmålet rådførte han seg med Ivar Aasen.

Les meir om Magnus Brostrup Landstad

Magnus Dagestad

Magnus Dagestad, treskjerar og skulestyrar. Han arbeidde for ein norsk riksstil, som han kalla det, ein brukskunst og ein prydkunst som bygde på det beste i den norske folkekunsten frå mellomalderen.

Les meir om Magnus Dagestad

Marit Kaldhol

Marit Kaldhol

Marit Kaldhol, lyrikar og barnebokforfattar med internasjonalt gjennomslag. Kaldhols særmerke er biletbøker for barn og poetiske forteljingar for unge. Ho har i tillegg gitt ut lyrikk, noveller og romanar for vaksne.

Les meir om Marit Kaldhol

Marius Nygaard

Marius Nygaard, skulemann og språkforskar. Han var den første etter Ivar Aasen som skreiv ei framstilling av grammatikken i landsmålet. Boka kom i 1867 og var den første læreboka i nynorsk grammatikk.

Les meir om Marius Nygaard

Martin Birkeland

Martin Birkeland, lærar, norskdomsforkjempar og målmann, var den viktigaste drivkrafta i etableringa av Fana folkehøgskule, og han var styrar der gjennom meir enn tretti år.

Les meir om Martin Birkeland

Mary Bente Bringslid

Mary Bente Bringslid, sosialantropolog og barnebokforfattar som har studert den moderne norske bygdekulturen og vore ein representant for den nye forskinga på eige samfunn innanfor sosialantropologien.
Les meir om Mary Bente Bringslid

Milada Blekastad

Milada Blekastad var ein særmerkt personlegdom i norsk kulturliv. Ho kom frå Praha til Noreg som ungjente. Her levde ho resten av livet og vart ein framståande formidlar av tsjekkisk litteratur og kultur.
Les meir om Milada Blekastad

Moltke Moe

Ingebret Moltke Moe, folklorist og språktenkjar. Han grunnla universitetsstudiet folkloristikk i Noreg og vert rekna som far til tanken om samnorsk.
Les meir om Moltke Moe

Narve Bjørgo

Narve Bjørgo, historikar og forskar. Han har gitt viktige bidrag til norsk mellomalderhistorie og var ein sentral person i oppbygginga av Universitetet i Tromsø i 1970-åra.

Les meir om Narve Bjørgo

Nikka Vonen

Nikka Vonen

Nikka Vonen, døypt Nicoline Marie Vonen, skulestyrar og folkeminnesamlar. Ho dreiv pensjonatskule i Fjaler i 38 år, skreiv ned folkeminne og folkeskildringar og var den første kvinna i Vestmannalaget.

Les meir om Nikka Vonen

Nils Lid

Nils Lid, folkeminnegranskar, språkvitskapsmann og skihistorikar, ein føregangsmann i teknikken med å bruke spørjelister til innsamling av materiale.

Les meir om Nils Lid

Odd Furøy

Odd Furøy, skodespelar, fiskarson som vart lærar, som forlét skulelivet til fordel for teaterkunsten, og som meinte at anonymitet er ein livskvalitet.

Les meir om Odd Furøy

Odd Nordstoga

Odd Nordstoga

Odd Nordstoga, artist, komponist og tekstforfattar som syng på nynorsk og dialekt. Med Kveldssong (for deg og meg) vart han populær hos dei lyttande massane, og han har sidan vore ein folkekjær artist.

Les meir om Odd Nordstoga

Oddgeir Bruaset

Oddgeir Bruaset

Oddgeir Bruaset, journalist, programskapar og forfattar. Gjennom ei rekkje fjernsynsprogram og bøker har han formidla historiene til folk som bur og har budd på avsidesliggjande stader, mellom anna gjennom fjernsynsserien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu».

Les meir om Oddgeir Bruaset

Oddleif Fagerheim

Oddleif Fagerheim, lærar og politikar frå Fjaler. Politisk stod han langt ute på venstresida i Arbeidarpartiet. Han brann for folkeopplysning og kultur, og ei av hjartesakene hans var nordisk samarbeid.
Les meir om Oddleif Fagerheim

Ola Breivega

Ola Ireneus Breivega, norskfilolog og målmann som har engasjert seg sterkt i språkpolitikk og normeringsordskifte. I vaksen alder skifta han etternamn frå Bredeveien til Breivega.

Les meir om Ola Breivega

Ola Eiriksson Bø

Ola Eiriksson Bø, lærar, målmann, pioner innanfor den kristelege folkehøgskulen, avis- og museumsgrunnleggjar. I 1899 skipa han Valdres folkehøgskule.

Les meir om Ola Eiriksson Bø

Ola Five

Ole («Ola») Olsen Five, skulemann, venstrepolitikar og skyttarlagsorganisator. Han var hovudmannen bak folkevæpningsrørsla i 1880-åra.

Les meir om Ola Five

Ola Jonsmoen

Ola Jonsmoen, forfattar, skulemann og lokalpolitikar. Han har skrive over 40 bøker og har vist eit breitt  engasjement i samfunns- og kulturliv.

Les meir om Ola Jonsmoen

Ola Vik

Ola Johannessen Vik, lærar og målmann som var så oppteken av folkeopplysning at han kjøpte eige prenteverk for å gi folk lesestoff på «målet».

Les meir om Ola Vik

Olaf Huseby

Olaf Huseby, sogning og stridsmann, kremmar og idealist, radikal bokhandlar og forleggjar, først i Kristiania, så i Amerika. Han var impulsiv og initiativrik, men ikkje heilt enkel å samarbeide med.

Les meir om Olaf Huseby

Olav Aukrust

Olav Aukrust var ein viktig lyrikar i mellomkrigstida. Med dei tre samlingane Himmelvarden, Hamar i Hellom og Solrenning skapte han ein høgromantisk syntese av folkelege, nasjonale, og mystisk-religiøse element.

Les meir om Olav Aukrust

Olav Beito

Olav Toreson Beito, professor og nynorsk språkgranskar. Han studerte dialektar og stadnamn og gav i 1970 ut den største nynorske grammatikken etter Ivar Aasen.

Les meir om Olav Beito

Olav Høyem

Olav Jakobsson Høyem, lærar frå Byneset som gav ut skulebøker i si eiga landsmålsform. Han kjempa for eit skriftspråk som låg nær talemålet i Trøndelag.

Les meir om Olav Høyem

Olav Lofthus

Olav Lofthus var lærar, journalist og redaktør i Bergens Tidende. Seinare har han særleg vore hugsa for innsatsen sin i venstrerørsla.

Les meir om Olav Lofthus

Olav Randen

Olav Randen, geitebonde og forleggjar. Han er ein moderne mangesyslar som maktar å gjere det han held på med, viktig også for andre.
Les meir om Olav Randen

Olav Solberg

Olav Solberg er professor i nordisk litteratur ved Høgskolen i Telemark. Han har gitt ut mange bøker om folkedikting og har særleg arbeidd innanfor fagfeltet ballade- og viseforsking.

Les meir om Olav Solberg

Olav Åm

Olav Åm, skuledirektør og kulturarbeidar. Han var med på dei første forsøka med 9-årig skule og var medredaktør for det første leksikonet som kom både på bokmål og nynorsk.

Les meir om Olav Åm

Olav Åsmundstad

Olav Tordsson Åsmundstad var mellom dei tidlege målmennene i Gudbrandsdalen, og han var den første som omsette ei islandsk ættesoge til landsmål.
Les meir om Olav Åsmundstad

Ole Kopreitan

Ole Kopreitan

Ole Andreas Kopreitan, politisk aktivist. Han marsjerte ut av Sosialistisk Folkeparti i 1969, vart i 1971 organisator i folkerørsla mot EF og var i 30 år dagleg leiar for Nei til atomvåpen.

Les meir om Ole Kopreitan

Ole Mjøs

Ole Mjøs

Ole Danbolt Mjøs, professor i medisin, universitetsrektor og politikar. Som leiar i Nobelkomiteen sytte han for at eit stort internasjonalt publikum fekk høyre klingande nynorsk.

Les meir om Ole Mjøs

Ole Sandvik

Ole Mørk Sandvik var utdanna teolog og den første som tok doktorgrad på norsk folkemusikk. Han var folkemusikksamlar, pedagog og forfattar.

Les meir om Ole Sandvik

Ole Tobias Olsen

Ole Tobias Olsen, altmoglegprest, folkeminnesamlar og fotograf. Han var ein av dei første amatørfotografane i Noreg og «far til Nordlandsbanen».

Les meir om Ole Tobias Olsen

Otto Valstad

Otto Valstad, lærar som gjorde forfattar og målar av seg, og som foreviga Arne og Hulda Garborg på lerretet. Sjølv er han på det nærmaste gløymd, sidan produksjonen hans var ujamn.

Les meir om Otto Valstad

Ove Eide

Ove Lidvar Eide, lektor, kulturarbeidar og forfattar frå Gloppen. Han har vore sterkt engasjert i formidlinga av Jakob Sande si dikting, og har òg skrive ein biografi om Sande.

Les meir om Ove Eide

Peder Hovdan

Peder Elenus Hovdan, lærar og kulturhistorikar. Han dokumenterte utbreiinga av nynorsk skriftkultur på mest alle område i eit halvt hundreår.

Les meir om Peder Hovdan

Peder Morset

Peder Olsen Morset, lærar, klokkar og bonde. Morset var aktiv i motstandsarbeidet under den tyske okkupasjonen av Noreg, vart hardt torturert av Gestapo og til slutt avretta.

Les meir om Peder Morset

Per Riste

Per Riste, lærar, gardbrukar, målmann og norskdomsmann, oppretta «målskule» i Volda, der han saman med kona Synnøve Riste og Rasmus Steinsvik stod i spissen for eit radikalt miljø.

Les meir om Per Riste

Peter Benum

Peter Albert Benum, skulemann og botanikar, overlærar ved Tromsø lærarskule og styrar av den botaniske avdelinga ved Tromsø Museum gjennom mange år.

Les meir om Peter Benum

Regine Normann

Serine Regine Normann, lærar, forfattar og eventyrforteljar, første kvinne med nordnorsk bakgrunn som vann anerkjenning i den nasjonale litteraturen.

Les meir om Regine Normann

Reidar Sandal

Reidar Sandal

Reidar Jørgen Sandal, lektor, profilert styreleiar og mangeårig stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet frå Sogn og Fjordane. Han var kyrkje-, utdannings- og forskingsminister i 1995–97, først i Brundtland III-regjeringa og så i Jagland-regjeringa.

Les meir om Reidar Sandal

Sigurd Nesse

Sigurd Nesse, lærar, kulturarbeidar og målreisar. Han arbeidde for norsk mål i skulen i ei språkpolitisk brytingstid. Nesse skreiv også fleire bøker på landsmål.

Les meir om Sigurd Nesse

Sivert Aarflot

Sivert Aarflot, bonde, omgangsskulelærar og lensmann, var ein folkeopplysningsmann og kulturentreprenør som kring 1800 gjorde Ekset i Volda til eit allment senter for utvikling av skriftkultur.

Les meir om Sivert Aarflot

Stein Fossgard

Stein Fossgard, folkehøgskulestyrar, seinare tilsynsmann for folkehøgskulane, i mange år mellom dei fremste tillitsmenn i fråhaldsrørsla.

Les meir om Stein Fossgard

Torgeir Bjørnaraa

Torgeir Drengsson Bjørnaraa, naturforteljar, journalist og lærar. Han var ein tidleg popularisator av naturvitskap og blei den fremste naturskildraren på landsmål.

Les meir om Torgeir Bjørnaraa

Vetle Vislie

Vetle Gjermundson Vislie, forfattar og skulemann som formidla litteratur i læraryrket og som faglitterat. Vislie lyfte fram breidda i norsk litteratur gjennom Boksoga (1901), som kom i fleire utgåver og fekk utbreiing langt utover lærarutdanninga.

Les meir om Vetle Vislie

Øystein Orten

Øystein Orten

Øystein Orten er lyrikar og romanforfattar, med eit førebels hovudverk i den laust samanbundne romantrilogien Livingstones Retrett, Vegen til Neverland og Rabarbrakrigen. I seinare utgivingar har Orten skrive seg inn i nye sjangrar, og i både noveller og dokumentarbok understrekar forfattaren sitt litterære rotfeste på Nordvestlandet.

Les meir om Øystein Orten