Hopp til innhold
Ottar Grepstad

Nynorsk kulturhistorie

6.12.1966 annonserer Det Norske Samlaget at band I av Norsk Ordbok ligg føre komplett. Eit dobbelthefte på 320 sider fullfører bandet, som dekkjer A–doktrinær. Hovudredaktør er Alf Hellevik, og bandet er redigert av Olav T. Beito, Nils Halland, Alf Hellevik og Gunnar Pedersen. Dette blir «den største og mest utførlege ordboka vi nokon gong har fått på norsk», skriv forlaget i ei pressemelding. Verket er planlagt til åtte–ni band og vil utgjere om lag 7000 sider. Den første større meldinga er ein dobbelkronikk av Oddvar Nes i Bergens Tidende 27.12. og 28.12.1966.

6.12.1976 kjem første nummeret av Samningen ut i Samnanger med Svein Oldervoll Aadland som redaktør.

6.12.1997 skipar Landssamanslutninga av nynorskkommunar og Norsk Plan Stiftinga Magasinett, som gir ut netttidsskriftet Magasinett (sjå 16.10.1996).

6.12.2007 får Jon Eikemo æresprisen på 500 000 kr frå Norsk kulturråd for å ha gjort teater til ei sak for folk flest, nå ut med kvalitetskunst til eit breitt publikum over heile landet og for å ha vist at det er mogleg å bruke sitt eige språk på scena.

6.12.2013 held journalistpraktikant Thea Idsøe avslutningstalen for Språkåret 2013 under avslutningsfesten «Året som aldri sluttar» i Ivar Aasen-tunet i Ørsta (sjå 2.1.2013 og 23.4.2014).

6.12.2018 viser ein samla familie- og kulturkomité i Stortinget i si innstilling om statsbudsjett for 2019 «til satsingen på bygging av nytt Vinje-senter for dikting og journalistikk i Vinje. Dette er en svært positiv satsing som skal dokumentere saksfelt ingen andre museer i dag dekker – romaner og noveller på bokmål og nynorsk, fortellinger om journalistikk som ingen andre har formidlet før, og forholdet mellom dikting og journalistikk. Midlene satt av til å etablere en avdeling av Nynorsk kultursentrum i Vinje i 2017, basisutstilling i 2018 og bygg i 2019 er avgjørende for å kunne realisere prosjektet. Komiteen vil likevel påpeke at Vinje-senteret bare har én fast ansatt, og at midler til drift ikke har økt i takt med midlene til utstilling og bygg. Videre utvikling av innholdet vil være avhengig av at det også fremover settes av friske midler til drift» (sjå 12.12.2018). 

All verdas språk

6. desember 1917 blir Finland ein sjølvstendig stat etter å ha vore i personalunion med Russland sidan 1809.

Åland har til no vore ein del av Finland, men i 1918 skriv 96 prosent av innbyggjarane på Åland under på eit opprop om at dei vil bli ein del av Sverige. Finland svarar med å tilby Åland status som sjølvstenderegion, og Folkeforbundet vedtek dette i 1921. Samstundes må det tospråklege Finland, der finsk og svensk i prinsippet er jamstilte og likeverdige, garantere rett for innbyggjarane på Åland til å bruke svensk. Tanken er at dette også kan styrkje bruken av svensk i Finland.

Åland har eige flagg. Foto: Andriy Baranskkyy CC BY 2.0

Åland har eige flagg. Foto: Andriy Baranskkyy CC BY 2.0

Særleg i første halvdel av 1900-talet vil mange ålendingar framleis gjere Åland til ein del av Sverige. Etter kvart blir finsk meir dominerande i forvaltning og næringsliv i det vesle øyriket.

Sist oppdatert: 06.10.2020