Hopp til innhold
Ottar Grepstad

Nynorsk kulturhistorie


10.11.2005 legg regjeringa Stoltenberg fram det første statsbudsjettet sitt, med forslag om å løyve 1,5 mill. kr til Nynorsk digitalt leksikon i 2006 (sjå 23.2.1999, 20.8.2001, 8.11.2001, 1.7.2002, 31.3.2005, 13.12.2005, 19.12.2006, 20.4.2007, 20.8.2008, 19.2.2009, 2.6.2010). 
 
10.11.2006 deler Noregs Mållag ut Nynorsk næringslivspris for første gong. Prisen går til Lerum AS i Sogndal, som i 2003 gjekk over til nynorsk på saftflasker, syltetyglas og i all marknadsføring.
 

All verdas språk

10. november 1993 ratifiserer Noreg som første land Den europeiske pakta om regions- eller minoritetsspråk. Pakta gjeld som ein konvensjon frå 1. mars 1998. Dette er det første internasjonale regelverket for språkpolitisk forvaltning.
Ein ekspertkomité oppnemnd av Europarådet har fram til 2012 levert frå seg 65 evalueringsrapportar om språk i ulike land på grunnlag av over 2000 møte med regjeringsorgan, lokale styresmakter, språkorganisasjonar, brukargrupper og enkeltpersonar. Pakta slår fast at «retten til å bruke et regions- eller minoritetsspråk i det private og offentlige liv er en ukrenkelig rettighet».
Uttrykket «regions- eller minoritetsspråk» tyder i pakta «språk som tradisjonelt brukes innenfor et gitt område av en stat av borgere av denne stat som utgjør en gruppe som er tallmessig mindre enn resten av statens befolkning, og er forskjellige fra de(t) offisielle språk i staten», men femner ikkje om «dialekter av de(t) offisielle språk i staten eller innvandreres språk».
Sist oppdatert: 21.03.2014