Hopp til innhold
Ottar Grepstad

Nynorsk kulturhistorie

11.9.1997 avslår for første gong Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet v/statsråd Reidar Sandal søknader om dispensasjon frå lovkravet om at lærebøkene skal kome ut i begge målformene.

11.9.2013 godkjenner Ulvik heradsstyre ein avtale som inneber at Nynorsk kultursentrum frå 1.1.2014 tek over ansvaret for Ulvik poesifestival. Denne festivalen har vore arrangert av Ulvik herad annakvart år sidan 2000 og blir no knytt til Olav H. Hauge-senteret.

All verdas språk

11. september 2003 legg ei arbeidsgruppe under leiing av Jørn Lund i Danmark fram rapporten Sprog på spil – et udspil til en dansk sprogpolitik. Same dagen skriv han i ein kronikk i Politiken:

”Sprogets udvikling lader sig ikke styre direkte gennem lovgivningsinitiativer; sprog tales og skrives af mennesker, der i almindelighed befinder sig uden for de officielle regelsystemers rækkevidde.”
Lund peikar også på at «dansk er officielt sprog i EU, og alle væsentlige bestemmelser skal foreligge på dansk. Eller en slags dansk. For sætningsbygningen kan ofte være klart forskellig fra nyere dansk administrativ praksis. Der eksisterer nemlig den regel, at hvad der i et EU-sprog står mellem to punktummer, skal stå mellem to punktummer i alle EU-sprog. Så hvis et dokument affattes på fransk og gengives på dansk, skal den danske sætningsbygning indrette sig efter den franske. Det fører os undertiden stilistisk mere end 100 år tilbage».

Året før er eit liknande språkpolitisk initiativ blitt formulert i Sverige. Den 2. april 2002 legg ein komité under leiing av riksdagsrepresentanten Åke Gustavsson fram den offentlege utgreiinga Mål i mun.
Sist oppdatert: 18.02.2019