Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1917

6.5. skriv Bernt Støylen bryllaupssalmen ”Allmakts Gud og kjærleiks Fader”.

23.5. melder Den 17de Mai at vitnemål for examen artium no ligg føre også på landsmål (sjå 1923).

29.5. melder Den 17de Mai at vitnemål for mellomskuleeksamen no ligg føre også på landsmål.

11.7.1917 kjem første nummeret av Møre Tidend ut i Ålesund med Klaus Sletten som redaktør. Siste nummeret kjem 28.12.1927. 

3.11. fastset regjeringa i lov ”om rikets inddelingsnavne” skrivemåten av namna på 188 kommunar.

14.11. vedtek Odelstinget med 44 mot 42 røyster i lov om landsfolkeskulen at foreldre som ønskjer eit anna opplæringsspråk for borna sine enn det som er hovudmålet ved skulen, kan få det viss det er mange nok barn til å fylle ei klasse og det ikkje inneber ”nævneværdig større utgifter for kommunen” (sjå 1915). 23.11. vedtek Lagtinget samrøystes det same.

15.11. vedtek Odelstinget mot 18 røyster i lov om folkeskulen i kjøpstadene at elevane har rett til å bruke sitt eige talemål i undervisninga, og at lærarane skal tilpasse talemålet sitt til dette. Odelstinget vedtek med 46 mot 38 røyster at ”inden skolestyret fatter sin beslutning” om opplæringsspråk i skulen, skal det haldast folkerøysting blant ”de skolesøkendes barns forældre” på eit foreldremøte (sjå 1915). 24.11. vedtek Lagtinget samrøystes det same.

12.12. får kyrkjeminister Jørgen Løvland framlegg til ny rettskriving for landsmål og riksmål frå ei nemnd som har arbeidd i eitt år med å skape tilnærming mellom dei to målformene.

12.11. debuterer Henrik Straumsheim med skodespelet Stølshelg på Olaf Norlis forlag.

13.12. debuterer Ingvar Dillan med forteljinga Sesélia på I.O.G.T.s norske forlag i Trondheim. 

21.12. fastset regjeringa Knudsen prinsippa for nye rettskrivingsreglar for både riksmål og landsmål (sjå 1938, 1959, 2011). 

Første nummer av Norsk pedagogisk tidsskrift kjem ut på Voss med Otto Minde og Sjur Bøyum som redaktørar. Utgivar er Norskmållaget for lærarane ved den høgre skulen og lærarskulen.


Sist oppdatert: 11.03.2020