Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1892

4.3. autoriserer statsråd Wilhelm Andreas Wexelsen Elias Blix’ Nokre Salmar til bruk i kyrkja ”hvor Beslutning om saadan Benyttelse bliver fattet af Menighedens Husfædre”.
 
22.5. og 19.6. innfører Skage og Ranum kyrkjelydar i Overhalla i Namdalen Blix-salmane. Dette er dei to første kyrkjelydane som gjer det. Statsråd Wexelsen har då permisjon frå embetet som sokneprest i Overhalla.
 
27.5. vedtek Odelstinget med 64 mot 21 røyster i lov om landsfolkeskulen at ”Skolestyret bestemmer, om Skolens Læse- og Lærebøger skal være affattede paa Landsmaal eller i det almindelige Bogmaal, og i hvilket av disse Maal Elevernes skriftlige Arbeider i Almindelighed skal affattes. Dog skal Eleverne lære at læse begge Maal. Inden Skolestyret fatter sin Beslutning, skal Overtilsynets og derefter Kredsens Erklæring være indhentet. Er denne sidste afgivet med to Trediedele af de mødende Stemmer, skal den af Skolestyret tages tilfølge.” Lova blir sanksjonert 6.7. Med dette er folkerøysting om skulemål innført som regel.
 
6.7. endrar Odelstinget § 73 i lov om landsfolkeskulen etter framlegg frå Det Norske Samlaget (som ville ha bindande folkerøystingar). Kvinner hadde røysterett viss dei var over 25 år og skattepliktige.
 
16.9. blir redaktør Herbert Allheimen fødd i Beiarn.


Sist oppdatert: 28.08.2014