Hopp til innhold

Akkadisk

Akkadisk blei talt av folk i Mesopotamia fram til 600-talet f.Kr., og det blei brukt som skriftspråk frå 2350 f.Kr. og fram til det første hundreåret e.Kr. Det blei skrive med ei kileskrift som var overteken frå sumerisk.

Les meir om Akkadisk

Arabisk

Arabisk

Europeiske språk lånte fleire hundre ord frå arabisk i mellomalderen. Koranen blei nedskriven på klassisk arabisk, som ligg til grunn for (moderne) skriftarabisk.

Les meir om Arabisk

Arameisk

Arameisk er førstespråket til om lag ein halv million menneske – og det liturgiske språket til mange millionar. I antikken var arameisk lenge det viktigaste språket i Midtausten. Det var morsmålet til Jesus, og namnet Jesus er arameisk.

Les meir om Arameisk

Bretonsk

Bretonsk

Bretonsk blir snakka i Bretagne og har i 1500 år vore det einaste keltiske språket på det europeiske fastlandet. Dei siste hundre åra har talet på dei som bruker bretonsk, gått kraftig tilbake, frå over ein million til kring 100 000.

Les meir om Bretonsk

Cherokesisk

Cherokesisk

Cherokesisk blir snakka av det amerikanske urfolket cherokesarane. Cherokesarane har si eiga stavingsskrift, som blei laga av den cherokesiske sølvsmeden Sequoyah (ᏍᏏᏉᏯ) (ca. 1770–1843) for snart 200 år sidan.

Les meir om Cherokesisk

Enaresamisk

Enaresamisk var i ferd med å døy ut på 1900-talet, men i 1997 blei det sett i gang ei vellukka revitalisering. Sidan 1997 har det vore barnehagar i Finland med enaresamisk som hovudspråk.

Les meir om Enaresamisk

Guaraní

Orda ananas og jaguar kjem frå guaraní. Guaraní høyrer til greina tupí-guaraní av den tupianske språkfamilien, som vert snakka over heile Brasil.
 

Les meir om Guaraní

Hausa

På hausa er det så innfløkte reglar for å bøye substantiv i fleirtal at ein stort sett må lære seg både eintals- og fleirtalsforma utanåt.
Les meir om Hausa

Hebraisk

Nyhebraisk er det offisielle språket i Israel og er minoritetsspråk i Palestina. Det meste av Det gamle testamentet er skrive på hebraisk. Norsk har lånt mange personnamn frå hebraisk, mellom anna Mikael og Sara.

Les meir om Hebraisk

Kambodsjansk

Kambodsjansk

Kambodsjansk er førstespråket til 15,8 millionar menneske i Kambodsja og eit par millionar i grannelanda Vietnam og Thailand. I det kambodsjanske språket spelar sosial status ei viktig rolle.

Les meir om Kambodsjansk

Kanuri

Kanuri er kjent i skriftlege kjelder sidan 1600-talet – lenger tilbake i tid enn dei fleste andre afrikanske språk.

Les meir om Kanuri

Koptisk

Koptisk

Koptisk, som ingen har hatt som førstespråk på fleire hundre år, er det liturgiske språket i den koptiske ortodokse kyrkja og den koptiske katolske kyrkja. Adobe er opphavleg eit koptisk ord.

Les meir om Koptisk

Koreansk

Koreansk

'Det regnar' kan seiast på seks måtar på koreansk, etter om ein vil uttrykkje seg nøytralt, fortruleg, familiært, endeframt, høfleg eller respektfullt.

Les meir om Koreansk

Kurmandsji

Kurmandsji

Kurmandsji er offisielt språk i sjølvstyrte område i Irak og Syria. Det er eit indoeuropeisk språk, og kurmandsji ez 'eg' og nav 'namn' er etymologisk i slekt med norsk eg og namn.

Les meir om Kurmandsji

Mandarin

Mandarin

Dei største ordbøkene har over 40 000 kinesiske teikn, men under 10 000 er i vanleg bruk. Ein må kjenne om lag 3000 teikn for å lese ei kinesisk avis.

Les meir om Mandarin

Maya (yucatekisk maya)

Ordet sigar har me lånt frå spansk (kastiljansk) cigarro ‘sigar, sigarett’, men spansk har lånt ordet frå eit maya-språk, der me finn sik’ar ‘røyking’.
Les meir om Maya (yucatekisk maya)

Mehrisk

Mehrisk blir snakka av kring 130 000 menneske i Jemen, Oman og Saudi-Arabia. Språket har eit svært konservativt lydsystem, som har vore viktig i rekonstruksjonen av ursemittisk.

Les meir om Mehrisk

Norsk

Norsk

Er nynorsk og bokmål to språk eller to former av det same språket? Både språkvitskapleg og språkpolitisk er både «to språk» og «to målformer» moglege svar – men «to målformer» er det offisielle svaret.

Les meir om Norsk

Nynorsk

Nynorsk

Det nynorske skriftspråket byggjer på norsk folkemål. Dei fleste norsktalande nyttar eit språksystem og eit ordtilfang som ligg nærmare nynorsk enn bokmål.

Les meir om Nynorsk

Oversorbisk

Oversorbisk skil mellom eintal, total og fleirtal, som i ruka ‘hand’, ruce ‘to hender’ og ruki ‘fleire enn to hender’.
Les meir om Oversorbisk

Romanes

Romanes

Romanes skil mellom dei uaspirerte konsonantane p, t, k og dei aspirerte ph, th, kh. Romanispråka er dei einaste europeiske språka som har dette skiljet, som har indiske røter.

Les meir om Romanes

Sorani

Sorani

Sorani, som er det dominerande kurdiske skriftspråket, blir snakka av om lag ti millionar menneske i Irak og Iran. Språket har vore det andre offisielle språket i Irak sidan landet blei sjølvstendig i 1932.

Les meir om Sorani

Sumerisk

Sumerisk

For 5200 år sidan blei den første skrifta oppfunnen, og det første skriftspråket var sumerisk. Det blei snakka i det sørlege Mesopotamia, til det døydde ut som talemål for 4000 år sidan.

Les meir om Sumerisk

Thai

Thai

Thai blir snakka av mellom 50 og 60 millionar menneske. Dei fleste bur i Thailand, men også i Kambodsja, Burma/Myanmar og Malaysia finst det thai-talande folk. Thai er eit tonespråk som skil mellom høg, midtre, låg, stigande og fallande tone.

Les meir om Thai

Ugaritisk

Ugaritisk er kjent frå over 3200 år gamle tekstar på leirtavler som er funne i ruinane etter oldtidsbyen Ugarit, som låg ved den syriske middelhavskysten. Tekstane er skrivne i eit eige kileskriftsalfabet.

Les meir om Ugaritisk