Hopp til innhold

Agder Tidend

Agder Tidend var ei nynorskavis som talte bøndene si sak. Avisa kom ut i Kristiansand mellom 1919 og 1963 som dagsavis, og som vekeavis fram til 1985.

Les meir om Agder Tidend

Andvake

Andvake, blad på landsmål som kom ut i Kristiania frå januar til juni i 1871. Det var tredje årgangen av bladet Svein Urædd.

Les meir om Andvake

Aura Avis

Aura Avis på Sunndalsøra har levd i tøff lokal aviskonkurranse og har ikkje vore redd for å gå sine eigne vegar. I 1972 var ho den einaste Ap-avisa som gjekk imot norsk EF-medlemskap, i strid med partilinja.

Les meir om Aura Avis

Bokmålsordboka

Bokmålsordboka, definisjons- og rettskrivingsordbok for bokmål, utarbeidd ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet. Ordboka blir no halden ved like og oppdatert ved Universitetet i Bergen.

Les meir om Bokmålsordboka

Bondebladet

Bondebladet, avis publisert mellom 1914 og 1935. Talerøyr for bonderørsla på Voss og bygdene omkring, før ho i 1922 vart flytta til Bergen som partiavis for det nyskipa Bondepartiet.

Les meir om Bondebladet

Bø blad

Bø blad

Bø blad er ei lokalavis for Midt-Telemark kommune i Vestfold og Telemark fylke. Avisa blei grunnlagd i 1986. I tillegg til nettutgåve kjem Bø blad ut som papiravis éin gong i veka.

Les meir om Bø blad

Dag og Tid

Dag og Tid

Dag og Tid, nynorsk vekeavis utgitt i Oslo frå 1963, er ei partipolitisk ubunden og sterk meiningsavis som har vore lengre i drift enn noka anna riksavis på nynorsk.

Les meir om Dag og Tid

Dagbladet Rogaland

Dagbladet Rogaland i Stavanger skulle vere bladet for landbruket og bygdene. Avisa nådde likevel aldri opp i konkurransen med Stavanger Aftenblad, heller ikkje i Distrikts-Rogaland. Ein vidare profil kombinert med redaksjonelt samarbeid med Nationen, var ikkje nok til å berge avisa.
Les meir om Dagbladet Rogaland

Dagen

Avisa Dagen blei grunnlagd av stillferdige menn frå det vestlandske kristenlivet i 1918. Men redaktørane i hovudorganet for det kristenkonservative Noreg har vore menn som gjerne har søkt striden.

Les meir om Dagen

Dalane Tidende

Dalane Tidende er den eldste av dei noverande avisene i Rogaland. Avisa var eit barn av dei harde politiske kampane i 1880-åra, men er i dag eit samlande forum og talerøyr for regionen i søre del av fylket.

Les meir om Dalane Tidende

Driva

Driva blei skapt av ein stridbar og sjølvstendig redaktør som ikkje ville bøye seg for partipisken. Avisa greidde seg bra i konkurransen med Aura Avis, og framleis er Sunndalsøra ein av dei få stadene i Noreg som har to aviser.

Les meir om Driva

Ferdamannen

Ferdamannen, eit vekeblad skipa av Henrik Krohn i 1865. Bladet kom ut i vel to år og var det første bladet på landsmål etter Dølen.

Les meir om Ferdamannen

Finnmarkingen

Finnmarkingen var eit landsmålsblad i Vadsø som kom ut med to nummer i 1875. Nokre av artiklane var på eit landsmål tilpassa finnmarksmålet.

Les meir om Finnmarkingen

Firda

Firda, dagsavis som kjem ut i Førde på papir og nett, og som dekkjer Sunnfjordregionen og tilgrensande område. Firda er den største nynorskavisa i landet.

Les meir om Firda

Firda Tidend

Firda Tidend, lokalavis for Gloppen og indre Jølster, som kjem ut tre dagar i veka på Sandane i Sogn og Fjordane. Avisa vert redigert på nynorsk og har ei historie tett knytt opp til Senterpartiet.

Les meir om Firda Tidend

Firdaposten

Firdaposten, lokalavis for Flora og Bremanger, som kjem ut i Florø tre dagar i veka. Avisa vert redigert på nynorsk og var tidlegare partiorgan for Arbeidarpartiet. Firdaposten er ått av A-pressa.

Les meir om Firdaposten

Fiskeribladet Fiskaren

Fiskaren var bladet for fiskerinæringa på Vestlandet, medan Fiskeribladet var dei nordnorske fiskarane sitt organ. I 2008 blei dei slått saman til Fiskeribladet Fiskaren, og Fiskeri-Noreg var samla til eitt avisrike. Fiskeribladet Fiskaren har brote nytt land når det gjeld å tene pengar på nettjournalistikk.

Les meir om Fiskeribladet Fiskaren

Fjordabladet

Fjordabladet, lokalavis for midtre Nordfjord, som vert redigert på nynorsk og kjem ut på Nordfjordeid tre dagar i veka. Avisa har ei fortid som organ for Venstre og er den eldste avisa i Sogn og Fjordane.

Les meir om Fjordabladet

Fjordaposten

Fjordaposten, nynorskavis som kom ut i Bergen frå 1923 til 1940. Avisa var grunnlagd og driven av den fargerike pressemannen og historikaren Albert Joleik frå Florø.

Les meir om Fjordaposten

Fjordenes Tidende

Høgre-avisa Fjordenes Tidende i Måløy har skilt seg ut som den einaste avisa i Sogn og Fjordane med bokmål som hovudspråk. Etter kvart er både dei målpolitiske og andre politiske kantar blitt meir avslipte, og Fjordenes Tidende er i dag ei samlande lokalavis for Ytre Nordfjord.
Les meir om Fjordenes Tidende

Folket

Fråhaldsrørsla var ei mektig kraft i norsk samfunnsliv gjennom store delar av 1900-talet. Avisa Folket blei grunnlagd under kampen om brennevinsforbodet i 1919, og var lenge fråhaldsfolket sitt hovudorgan.

Les meir om Folket

Folkets Framtid

Kristeleg Folkeparti blei etablert for seint til å få bygd opp ei stor partipresse. Folkets Framtid var partiet sitt hovudorgan frå 1950-åra og utover, men opplaget fall, og i 2005 avgjorde partiet at avisdrifta kosta for mykje.

Les meir om Folkets Framtid

Fram

Fram, blad på talemålsprega landsmål som kom ut i Kristiania frå juli 1871 til februar 1874 og var redigert av Olaus Fjørtoft.

Les meir om Fram

Frostingen

Frostingen er ei av dei minste lokalavisene i landet, men avisa nærmar seg hundreårsjubileet, med lokalt eigarskap og veksande opplag.
Les meir om Frostingen

Gjallarhorn

Gjallarhorn, bygdeblad som kom ut i Førde mellom 1936 og 1940, med folkeopplysing som fanesak. Etter to år vart avisa organ for Det norske Arbeidarparti.

Les meir om Gjallarhorn

Grømstadposten

Grømstadposten, Venstre-avis frå Grimstad utgitt mellom 1884 og 1951, som talerøyr for nasjonal oppvakning og med ei kritisk røyst mot nazismen sin framvekst på kontinentet.

Les meir om Grømstadposten

Gudbrandsdølen

Gudbrandsdølen var «Bjørnstjerne Bjørnsons husorgan» på Lillehammer, og han var ikkje den einaste forfattaren som skreiv i avisa. Redaksjonen i villaen til redaktør Johan Filseth var eit livleg samlingspunkt for både bønder og byfolk. Men då redaktøren døydde, gjekk det nedover.
Les meir om Gudbrandsdølen

Gudbrandsdølen Dagningen

Avishistoria på Lillehammer etter krigen handlar om tre aviser – Gudbrandsdølen, Lillehammer Tilskuer og Dagningen – som blei til gjennom ein til tider innfløkt prosess. Gudbrandsdølen Dagningen (forkorta GD) står no åleine att i byen.
Les meir om Gudbrandsdølen Dagningen

Gula Tidend

Gula Tidend, nynorskavis utgitt i Bergen 1904–96, fornorska nyhendespråket og gav ut Agatha Christie på nynorsk, men var regionavisa som tapte mot dei mange nye lokalavisene.

Les meir om Gula Tidend

Hardanger

Hardanger var den leiande avisa i Odda fram til 1950-åra, med den ruvande og velskrivande redaktøren Olav Kolltveit som mangeårig sjef. Men seinare kom avisa bakpå, og i 1990 var det slutt.
Les meir om Hardanger

Haugesunds Avis

Haugesunds Avis er den dominerande avisa på Haugalandet, det vil seie Nord-Rogaland og delar av Sunnhordland. Avisa har vore god butikk og freistande for oppkjøparar med høge resultatforventningar.
Les meir om Haugesunds Avis

Horda Tidend

Horda Tidend kom ut på Voss frå 1929 til 1989 og var ein oppfølgjar av Vossingen, som vart utgitt mellom 1925 og 1929. Avisa var eit bondeorgan for Voss og Hardanger og partiavis for Senterpartiet.

Les meir om Horda Tidend

Hordaland

Den tradisjonsrike avisa Hordaland på Voss er ei av dei fremste og mest solide lokalavisene på Vestlandet. Avisa har fått mange prisar, står sterkt i nedslagsfeltet og insisterer på å vere uavhengig av dei store konserna.
Les meir om Hordaland

Hordaland Folkeblad

«Skaaralappen» blir Hordaland Folkeblad kalla på folkemunne. Gjennom fem generasjonar har Skaar-familien gitt ut avis i Norheimsund, og avisa er dermed den eldste i Hordaland utanfor Bergen.
Les meir om Hordaland Folkeblad

Karmøy-Bladet

Karmøy-Bladet var eit av dei mest vellukka av fleire forsøk på å drive lokalavis på Karmøy. Avisa hadde skiftande profil og var dei siste åra ein del av A-pressa.
Les meir om Karmøy-Bladet

Klassekampen

Klassekampen blei etablert som organ for marxist-leninistane i SUF og seinare AKP. Med imponerande frivillig innsats blei Klassekampen dagsavis, men den store framgangen kom først då avisa frigjorde seg frå partibanda og blei «hele venstresidens avis».
Les meir om Klassekampen

Kongsberg Blad

Kongsberg Blad tok til som Venstre-avis i 1887, men fekk ei omskifteleg historie, med fleire namneskifte og samanslåingar. Redaktør Martinius Vanberg styrte avisa i 34 år, og familien Vanberg skapte eit heilt avisdynasti på Kongsberg. Men avisdrifta tok slutt i 1960.
Les meir om Kongsberg Blad

Laagen

Laagen skulle vere bonderørsla sitt blad i Gudbrandsdalen, men blei skjemt ut av dei NS venlege synspunkta til styreformannen, Erling Bjørnson. Diskré hjelp til motstandsarbeidet under krigen var ikkje nok til å berge avisa sitt gode namn og rykte.
Les meir om Laagen

Melhusbladet

Melhusbladet, politisk ubunden lokalavis skipa av Åsmund Snøfugl i 1979 og med nynorsk som mykje brukt målform. Avisa skifta namn til Trønderbladet i 1986.

Les meir om Melhusbladet

Morgenbladet

Morgenbladet har gjennom si nesten 200 år lange historie hatt markante redaktørar, svak økonomi og skiftande politisk og redaksjonell profil. I dag er vekeavisa Morgenbladet ei av dei fremste kultur- og debattavisene i Noreg, med ein særleg sterk posisjon ved universitet og høgskular.
Les meir om Morgenbladet

Møre-Nytt

Møre-Nytt, lokalavis i Ørsta i Møre og Romsdal. Avisa har vunne fleire prisar og var første avis i Noreg med digital betalingsløysing.

Les meir om Møre-Nytt

Nationen

Nationen har gjennom snart hundre år vore riksavisa for bøndene og Distrikts-Noreg. Frå ein høgreradikal periode i mellomkrigstida har avisa i seinare tiår dyrka rolla som motstemme mot sentralisering, fråflytting frå bygdene og EU‑medlemskap.

Les meir om Nationen

Nidaros

Nidaros i Trondheim var i sine glansdagar ei levande og populær avis, med nokre av dei fremste forfattarane i Noreg som bidragsytarar. Men namnestrid og krig svekte avisa så mykje at ho ikkje kunne bergast, sjølv etter gjenopplivingsforsøk.
Les meir om Nidaros

Nordhordland

Avisa Nordhordland har sidan 1970-åra tevla med konkurrenten Strilen om det aukande talet på lesarar i Nordhordland. Frå lokalt eigarskap er avisa i dag ein del av Amedia-konsernet.
Les meir om Nordhordland

Nordre

Etter fleire mislukka forsøk fekk Haram si lokalavis i 1971. Haramsnytt har seinare skifta namn til Nordre og dekkjer i dag også Sandøy kommune.

Les meir om Nordre

Nordre Bergenhus Folkeblad

Avisa heitte Firda Folkeblad både før og i lang tid etter, men ho fann sin identitet som klar Venstre-avis frå 1909, då nye eigarar flytta avisa til Florø under namnet Nordre Bergenhus Folkeblad.

Les meir om Nordre Bergenhus Folkeblad

Nordtrønderen

Nordtrønderen i Namsos blei grunnlagd av ingen ringare enn den første «målprofessoren», Marius Hægstad. Avisa gjekk seinare gjennom fleire samanslåingar og namneendringar før ho i 1994 gjekk inn i Namdalsavisa.
Les meir om Nordtrønderen

Norsk Tidend

Norsk Tidend var avisa som skulle bli den nye nynorske riksavisa etter Fedraheimen og Den 17de Mai. I dag er Norsk Tidend medlemsblad for Noregs Mållag.

Les meir om Norsk Tidend

Norsk Aarbok

Norsk Aarbok, årbok for høgnorsk, skipa av Torleiv Hannaas og ført vidare av Gustav Indrebø. Årboka kom ut i Bergen i tidsrommet 1920–1939.

Les meir om Norsk Aarbok

Ny Tid

Ny Tid, avis knytt til Sosialistisk Venstreparti 1975–1998, deretter partipolitisk uavhengig. Avisa gjekk i 2015 over frå vekesavis til månadsavis, og er i dag Noregs einaste avis som kjem ut i klassisk fullformat.

Les meir om Ny Tid

Nynorsk bokliste

Nynorsk bokliste, bibliografi over skrifter på nynorsk og dialekt 1646–1935, grunnlagd av Anton Aure i 1916. Arbeidet vart vidareført av Olav Dalgard og Arne Gallis.

Les meir om Nynorsk bokliste

Nynorsk salmebok

Nynorsk salmebok

Nynorsk salmebok. For kyrkja og heim og møte kom ut i 1925 på forlaget Lunde & Co i Bergen (på tittelbladet står det Bjørgvin). Redaktørar var biskop Peter Hognestad (1866–1931), sokneprest Anders Hovden (1860–1943) og biskop Bernt Støylen (1858–1937).

Les meir om Nynorsk salmebok

Nynorskordboka

Nynorskordboka, definisjons- og rettskrivingsordbok for nynorsk, utarbeidd ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet. Ordboka blir no halden ved like og oppdatert ved Universitetet i Bergen.

Les meir om Nynorskordboka

Nynorskpressa i Amerika

Ingen lukkast med å gi ut reine nynorskpublikasjonar i USA, men skjønnlitterære tekstar og debattinnlegg på nynorsk og dialekt vart trykte i norskamerikanske aviser og blad.

Les meir om Nynorskpressa i Amerika

Næmingen

Næmingen er eit nynorsk barneblad som kom ut på Svorkmo i Trøndelag frå 1898 til 1906. Det meste av stoffet var skrive av borna sjølve.

Les meir om Næmingen

Oplandenes Avis

Oplandenes Avis var verket til målmannen og Venstre-politikaren Olaus Arvesen, og han fekk sjølvaste Ivar Aasen til å skrive i Hamar-avisa. Då Arvesen slutta, dreidde avisa mot høgre og gjekk inn i Hamar Stiftstidende.
Les meir om Oplandenes Avis

Orientering

Orientering var avisa for tilhengjarane av «den tredje vegen» mellom USA og Sovjetunionen under den kalde krigen. Nato-motstandarane på venstre fløy i Arbeidarpartiet skipa i 1961 Sosialistisk Folkeparti, forløparen for Sosialistisk Venstreparti. Orientering blei i praksis det nye partiet sitt talerøyr.
Les meir om Orientering

Romsdals Budstikke

Romsdals Budstikke var den første eigentlege avisa i Molde. Nær 175 år etterpå er ho den einaste. Romsdals Budstikke var lenge Venstre-avis, men er for lengst blitt uavhengig.

Les meir om Romsdals Budstikke

Ryfylke

Avisa Ryfylke i Sauda skulle stå for norskdom, målsak og fråhaldssak, med brodd mot bykultur og storindustri. Seinare fann avisa og industrisamfunnet seg betre til rette med kvarandre, sjølv om det knaka under streiken i 1970. Og nynorsken held den lokaleigde avisa framleis på.
Les meir om Ryfylke

Senjens Blad

Senjens Blad på Finnsnes skifta namn og politisk farge fleire gonger, men det hjelpte ikkje. Avisa hadde gode år like før og etter krigen, men frå 1960-åra gjekk det nedover.
Les meir om Senjens Blad

Sogn Avis

Sogn Avis, avis som kjem ut på Leikanger i Sogn og Fjordane på nett og fem dagar i veka på papir. Sidan 2002 har avisa vore einerådande som papiravis og lokalavis i indre Sogn.

Les meir om Sogn Avis

Sogn Dagblad

Sogn Dagblad, utgitt i perioden 1965–1997 i industribygdene Høyanger og Årdal som partiavis for Arbeidarpartiet. Dette var gjennom fleire tiår den einaste dagsavisa i fylket.

Les meir om Sogn Dagblad

Sogn Folkeblad

Sogn Folkeblad, arbeidarpartiavis for Sogn som tok til å komme ut i 1938. Frå 1945 kom ho ut i arbeidarbastionen Høyanger, og etter tjue år her vart ho omgjort til dagsavis, den første nynorske dagsavisa etter 1945 og den første dagsavisa i Sogn og Fjordane. 

Les meir om Sogn Folkeblad

Sogn og Fjordane (avis)

Sogn og Fjordane i Leikanger var den største avisa i fylket dei to første tiåra etter krigen. Men så kom utfordrarane på offensiven, og det var ikkje plass til alle. Sogn og Fjordane blei fusjonert inn i Sogningen/Sogns Avis og deretter Sogn Avis.
Les meir om Sogn og Fjordane (avis)

Sogningen og Sogningen/Sogns Avis

Avisa Sogningen hadde sitt opphav i Vik i Sogn i 1897, men flytta fleire gonger før avisa enda opp med Leikanger som utgivarstad 60 år seinare. Her fekk Hans Arnesen redaktøransvaret, og etter samanslåinga med Sogns Avis vart den nye avisa, Sogningen/Sogns Avis ei av dei største pressesuksessane i Sogn og Fjordane nokon gong.

Les meir om Sogningen og Sogningen/Sogns Avis

Sogns Avis

Sogns Avis, bondeavis for Sogn som kom ut i Vik 1926–48, Sogndal 1948–54 og Leikanger 1959–72. I 1972 vart avisa slått saman med avisa Sogningen til den nye S/SA, som i 1993 gjekk inn i Sogn Avis.

Les meir om Sogns Avis

Sogns Tidende

Sogns Tidende var den første avisa i Sogn, starta i 1878 av den seinare statsministeren Otto Blehr, som også starta fylkets første avis, Fjordabladet, på Eid.

Les meir om Sogns Tidende

Stavanger Aftenblad

Stavanger Aftenblad var presten og politikaren Lars Oftedal si avis, som han starta etter ein offentleg skandale. Ho overlevde mot alle odds. Skandalebladet blei solid, forsiktig og truverdig, og fullstendig dominerande i Stavanger og Sør-Rogaland.
Les meir om Stavanger Aftenblad

Stille Stunder

Stille Stunder er det nest eldste nynorske bladet som framleis kjem ut. Det kristelege oppbyggingsbladet vart skipa i 1889 – to år etter Norsk Barneblad.

Les meir om Stille Stunder

Stjørdalingen

Stjørdalingen var bøndene sitt blad i Stjørdal og bygdene rundt. I 1960-åra begynte avisa å slite økonomisk, og heller ikkje eit samarbeid med Trønder-Avisa var til hjelp. Men bladet kunne i det minste skilte med den yngste redaktøren i landet, den 18 år gamle John Arne Moen, då det gjekk inn i 1985.
Les meir om Stjørdalingen

Storfjordnytt

Storfjordnytt på Indre Sunnmøre er ei av dei små lokalavisene som kom til i 1970-åra, og som har overlevd på dugnadsånd og sterkt lokalt engasjement. Avisa var til å begynne med berre for Norddal kommune, og det var nok avgjerande at også Stordal blei ein del av dekningsområdet i 1989.
Les meir om Storfjordnytt

Strandbuen

Strandbuen tok til som gratisavis etter initiativ frå den lokale handelsforeininga. Etter kvart er ho blitt ei sterk og uavhengig lokalavis for kommunane i indre og sørlege Ryfylke.

Les meir om Strandbuen

Sulaposten

Sulaposten blei etablert og halden i live av eldsjela Ansgar Slagnes. Avisa var død i sju år, men kampen for at Sula igjen skulle bli eigen kommune, gav også lokalavisa ein ny vår.

Les meir om Sulaposten

Sunnmørsposten

Sunnmørsposten – og byen Ålesund – var i mange år styrt av familien Flem. Dei var ihuga venstrefolk, medan avisa blei ein samlande og dominerande forkjempar for store og små hjartesaker på Sunnmøre.
Les meir om Sunnmørsposten

Sygna

Sygna var ei lokalavis for Sogndal som kom ut i åra 1901 til 1903. Avisa var mellom dei første bygdeavisene i landet som kom ut på nynorsk.

Les meir om Sygna

Symra

Symra var eit velrenommert litterært tidsskrift gitt ut på norsk i Decorah, Iowa, USA, med mål om å skape kontakt mellom norske og norskamerikanske åndsarbeidarar.

Les meir om Symra

Syn og Segn

Syn og Segn er eit av dei eldste og mest respekterte allmennkulturelle tidsskrifta i Noreg og har i periodar vore eit av dei største tidsskrifta i Europa.

Les meir om Syn og Segn

Synste Møre

Synste Møre i Vanylven tok til som stensilert blad med redaksjon og presse i ein kjellar. Avisa var i store vanskar kring 1990, men har no fått godt fotfeste.

Les meir om Synste Møre

Teledølen

Teledølen var Venstre-avisa på Notodden. Avisa blei stogga under krigen og kom aldri skikkeleg på fote etterpå, sjølv om ho heldt ut til 1973.
Les meir om Teledølen

Telemarksavisa

Telemark Arbeiderblad er blitt til Telemarksavisa. Banda til Arbeidarpartiet, som før var svært tette, er for lengst løyste. Avisa konkurrerer hardt med Varden om å vere størst i Skien.
Les meir om Telemarksavisa

Telen

Ola Storeng grunnla to aviser på Notodden, men berre Telen har overlevd. Den tidlegare Høgre-avisa er no blitt ein del av Amedia-konsernet.
Les meir om Telen

Tysnes

Avisa Tysnes starta forsiktig, men har etter kvart fått ein sterk posisjon i lokalsamfunnet. Hyttefolket i øykommunen gir òg eit fint tilskot til opplaget.
Les meir om Tysnes

Ulefoss Avis

Få norske aviser blei etablerte under krigen. Ulefoss Avis var ei av dei. Ho blei rett nok stogga etter eit par år, men kom ut att etter krigen og levde fram til 1970.
Les meir om Ulefoss Avis

Valdres

Avisa Valdres på Fagernes har slått tilbake den eine utfordraren etter den andre og blitt einerådande i dalen. Profilen er svært lokal, sjølv om eigaren sit i nabodalen.
Les meir om Valdres

Vangsgutane

Vangsgutane

Vangsgutane, teikneserie som starta i 1940, med handling frå kvardagslivet i Bygde-Noreg. Dei to gutane Steinar og Kåre er heltane, medan Larris er rampeguten i forteljingane.

Les meir om Vangsgutane

Varden

Varden blei grunnlagd av radikale venstrefolk, men skifta side til Høgre etter krigen. Avisa knivar med Telemarksavisa om å vere størst i Skien.
Les meir om Varden

Vest-Agder (avis)

Avisa Vest-Agder i Farsund blei grunnlagd av venstrefolk som ville ha meir stoff frå distriktet og ei klarare haldning i målsaka og alkoholspørsmålet. Opplaget tok aldri av, og økonomien var dårleg. Etter vel 30 år var det slutt.
Les meir om Vest-Agder (avis)

Vestlandsposten

Vestlandsposten var i sine velmaktsdagar i 1880-åra den største avisa i landet utanom hovudstaden. Avisa var talerøyr for den moderate delen av Venstre. Etter «fallet» til redaktør Lars Oftedal tapte avisa mykje av den posisjonen ho hadde hatt.
Les meir om Vestlandsposten

VestNytt

VestNytt, lokalavis for øykommunane Fjell, Sund og Øygarden i Hordaland. Avisa kjem ut på Straume, kommunesenteret i Fjell.

Les meir om VestNytt

Vort Land

Vort Land var til å begynne med organ for fråhaldsorganisasjonen IOGT. Etter kvart blei banda mellom avisa og organisasjonen lausare, og Vort Land enda som eit blad med oppbyggjelege forteljingar som hovudinnhald.
Les meir om Vort Land

Vårt Land

Vårt Land

Vårt Land kom til i fredsåret 1945 som eit forsøk på å skape ei kristeleg dagsavis. Lenge var det strid om kva det skulle tyde. Frå 1960-åra utvida avisa perspektivet. Ein ny generasjon kom inn og gjorde Vårt Land til ei av dei mest spennande avisene i landet.
Les meir om Vårt Land

Øy-Blikk

Øy-Blikk dekkjer Giske kommune utanfor Ålesund. Avisa er ei av dei minste i landet og er grunnlagd av Odd Egil Valderhaug. Etter ein konkurs i 2013 kom han tilbake og berga avisa.

Les meir om Øy-Blikk

Årdal og Lærdal Avis

Årdal og Lærdal Avis, papiravis som kom ut i Øvre Årdal i Sogn og Fjordane frå 1997 til 2002. Avisa oppstod då A-pressa prøvde på å komme inn på avismarknaden i Sogn, men ho skulle få eit heller kort liv.

Les meir om Årdal og Lærdal Avis