Hopp til innhold
X
Innhald

Nynorsk bokliste

Nynorsk bokliste, bibliografi over skrifter på nynorsk og dialekt 1646–1935, grunnlagd av Anton Aure i 1916. Arbeidet vart vidareført av Olav Dalgard og Arne Gallis.

Første bandet kom i 1916 og hadde tittelen Nynorsk boklista. Skrifter i bokform paa norsk – bygdemaal og landsmaal – 1646–1915 samla og utarbeidd av Anton Aure. Oversynet omfattar bøker, hefte og småprent med eit omfang på fire sider eller meir. Andre bandet gav Aure ut i 1921. Desse to banda omfattar til saman om lag 4600 titlar. Etter at Aure døydde i 1924, fullførte Olav Dalgard tredje bandet i 1926. I 1942 kom fjerde og siste bandet, redigert av Arne Gallis.

Bibliografien er eit alfabetisk oversyn etter forfattar og har eit tittelregister der skriftene er sorterte etter sjangrar og emne. I det store og heile følgjer Aure prinsippa i Norsk bokfortegnelse. Dei første banda har som mål å omfatte i praksis alt som var prenta på nynorsk og dialekt. I fjerde bandet går Arne Gallis i nokon grad bort frå dette prinsippet, fordi nynorsken etter kvart hadde breidd seg til så mange område at det ville føre for langt å ta med alt.

Første bandet gav Aure ut på eige forlag. Frå Det akademiske kollegium ved universitetet i Kristiania fekk han 200 kroner i støtte til arbeidet. I 1918 søkte Det Norske Samlaget om statsstipend til Aure, slik at han skulle kunne arbeide med registreringsarbeidet på heiltid. Stortinget løyvde 5000 kroner i året frå 1. juli 1919. Aure kunne då slutte som lærar i Solum, vart tilsett av Det Norske Samlaget og fekk arbeidsplass ved Universitetsbiblioteket. Dei tre siste banda vart difor gitt ut på Det Norske Samlaget.

Dei første banda byggjer langt på veg på Anton Aures private samling av bøker og skrifter på nynorsk og dialekt. Han tok til å samle før han var 20 år gamal og bygde etter kvart opp ei samling på om lag 6000 bøker og skrifter. Då Aure døydde, kjøpte Det Norske Samlaget samlinga i 1925. Ho vart deponert i Universitetsbiblioteket og fekk namnet «Norsk Boksamling, grunnlagd av Anton Aure». Deler av samlinga finst no i Ivar Aasen-tunet. Universitetsbiblioteket forvaltar den eldre delen av samlinga og Ivar Aasen-tunet den nyare delen av samlinga. 

Kjelder

Anton Aure: Nynorsk boklista I. Oslo 1916

Anton Aure: Nynorsk boklista II. Oslo 1921

Anton Aure og Olav Dalgard: Nynorsk bokliste III. Oslo 1926

Arne Gallis: Nynorsk bokliste IV. Oslo 1942Bjarte Birkeland ofl. (red.): Det Norske Samlaget 1868–1968. Oslo 1968

Oluf Kolsrud: «Nynorsk boklista. Skrifter i bokform paa norsk – bygdemaal og landsmaal – 1646–1915», Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen. Stockholm1917Eirik Moen: «Anton Aure», Romsdal Sogelag. Årsskrift 1960

W. Munthe: «Anton Aure», Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen. Stockholm 1925

Sigmund Skard: «Norsk boksamling grunnlagd av Anton Aure», Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen. Stockholm 1928

Idar Stegane: «Anton Aure – den nynorske bibliografen», Romsdal Sogelag. Årsskrift 1984

Peikarar

Anton Aure: Nynorsk boklista I. Oslo 1916. Tilgjengeleg i Bokhylla, nb.no

Anton Aure: Nynorsk boklista II. Oslo 1921. Tilgjengeleg i Bokhylla, nb.no

Anton Aure-samlinga i Ivar Aasen-tunet

Først publisert: 29.03.2010
Sist oppdatert: 14.03.2019