Hopp til innhold

Asylmottak

Asylmottak

Asylmottak er nemninga på det statlege butilbodet til personar som ventar på å få asylsøknaden sin behandla av Utlendingsdirektoratet. Etter ein topp i 2015 gjekk talet på asylmottak sterkt ned, som ei følgje av nedgang i talet på asylsøkjarar til Noreg.

Les meir om Asylmottak

Asylsøkjar

Asylsøkjar

Ein asylsøkjar er ein person som har søkt om vern (asyl) i eit land, og som ventar på å få søknaden behandla. Det er Utlendingsdirektoratet som har til oppgåve å behandle asylsøknader.

Les meir om Asylsøkjar

Innvandrar

Innvandrar

Ein innvandrar er ein person som flyttar til eit anna land enn fødelandet for å busetje seg der. «Innvandrar» er eit sekkeomgrep som dekkjer ulike grupper, uavhengig av kva grunn dei har til å flytte.

Les meir om Innvandrar

Familieinnvandring

Nære familiemedlemer av ein norsk eller utanlandsk statsborgar som allereie har opphaldsløyve i Noreg, kan, om visse vilkår er oppfylte, få opphaldsløyve for å leve saman med denne personen. Denne typen opphald blir kalla familieinnvandring.

Les meir om Familieinnvandring