Hopp til innhold

Drivhuseffekten

Drivhuseffekten

Drivhuseffekten er den oppvarminga av jorda som skjer når varme blir fanga i atmosfæren. Drivhuseffekten er ein føresetnad for livet på jorda, men er samtidig årsak til menneskeskapte klimaendringar, ei av dei største utfordringane i vår tid.

Les meir om Drivhuseffekten

FNs klimapanel

FNs klimapanel

FNs klimapanel er ein internasjonal institusjon som har til oppgåve å vurdere og samanfatte vitskapleg informasjon om klimaet på jorda. Rapportane frå klimapanelet utgjer det faglege grunnlaget som dei internasjonale klimaforhandlingane byggjer på.

Les meir om FNs klimapanel

Keeling-kurva

Keeling-kurva er ei visuell framstilling av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren frå 1958 og fram til i dag. Kurva er basert på målingar gjorde på Hawaii, og har fått namn etter forskaren som starta målingane, Charles David Keeling.

Les meir om Keeling-kurva

Klimakvote

Klimakvote

Ein klimakvote er retten til å sleppe ut klimagassar tilsvarande eitt tonn karbondioksid i atmosfæren. Klimakvotar kan kjøpast og seljast og gir såleis eit økonomisk insentiv til å kutte i klimagassutsleppa.

Les meir om Klimakvote

Klimamodell

Ein klimamodell er eit dataprogram som reknar ut korleis dei ulike prosessane som til saman utgjer klimaet på jorda, utviklar seg frå eit gitt startpunkt.

Les meir om Klimamodell

Ozonlaget

Ozonlaget

Ozonlaget, luftlag om lag 18–30 kilometer over jordoverflata. Ozonet i dette luftlaget er viktig fordi det blokkerer ein stor del av den ultrafiolette strålinga frå sola, som i store mengder er skadeleg for menneske. Ein kan tenkje seg at ozonlaget verkar på same måten som solkrem og solbriller for menneska på jorda.

Les meir om Ozonlaget

Rio-konferansen

FNs konferanse om miljø og utvikling, også kalla Rio-konferansen, var ein internasjonal konferanse arrangert av Dei sameinte nasjonane i 1992. Konferansen resulterte mellom anna i dokumenta Agenda 21 og FNs klimakonvensjon.

Les meir om Rio-konferansen