Hopp til innhold

Klimaflyktning

Klimaflyktning er eit omgrep i daglegtalen som blir brukt om personar som må forlate heimen sin på grunn av konsekvensar av klimaendringar. Talet på klimaflyktningar er aukande, men internasjonale lover gir ikkje vern for klimaflyktningar.

Klimaendringar har ulike konsekvensar, til dømes kraftigare ekstremvêrhendingar, lengre tørkeperiodar, høgare havnivå og sviktande avlingar, som direkte eller indirekte kan vere årsak til at menneske må forlate heimane sine. I 2018 fekk verda 28 millionar nye internt fordrivne, av desse flykta 16,1 millionar som følgje av klimarelaterte hendingar. I tillegg kjem menneske som ikkje flyktar på grunn av ein akutt katastrofe, men forlèt regionen sin fordi livet gradvis blir vanskelegare, der klimaendringar kan vere ei av fleire årsaker.

FNs flyktningkonvensjon omfattar i dag berre menneske som flyktar til andre land enn heimlandet på grunn av frykt for forfølging. Klimaflyktningar har difor ikkje formell rett til å søke opphald som flyktningar i andre land.

I 2011 tok Noreg initiativ til eit mellomstatleg samarbeid for betre vern for klimaflyktningar. Samarbeidet resulterte i ein handlingsplan som 109 regjeringar har slutta seg til. Planen nyttar ikkje omgrepet «klimaflyktning», men bruker i staden «katastrofefordrivne», der både plutselege og gradvise katastrofar er inkluderte.

Sidan har FN utarbeidd eit heilskapleg rammeverk for internasjonal handtering av flyktningar og migrantar, som statar kan slutte seg til dersom dei ønskjer det. Rammeverket blei vedteke i 2018 og er det første FN-dokumentet som eksplisitt set søkjelys på naturkatastrofar og klimaendringar som årsak til flukt og migrasjon.

 

Kjelder

Astrid Arnslett: «De usynlige flyktningene», www.cicero.oslo.no, publisert 19.1.2017: https://www.cicero.oslo.no/no/posts/klima/de-usynlige-flyktningene [lesedato 16.12.2019]

FNs flyktningkonvensjon, unhcr.org, publisert 1.2.2011: http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html [lesedato 16.12.2019]

FNs migrasjonsplattform: «Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration», refugeesmigrants.un.org, sist oppdatert 13.7.2018: https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf [lesedato 16.12.2019]

Internal Displacement Monitoring Centre: «Global Report on Internal Displacement 2019», www.internal-displacement.org: http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2019/ [lesedato 16.12.2019]

Jorunn Kanestrøm: «Klimaflyktninger rammes hardt av uklare lover», forskning.no, publisert 17.4.2014: https://forskning.no/juridiske-fag-klima-universitetet-i-oslo/klimaflyktninger-rammes-hardt-av-uklare-lover/570471 [lesedato 16.12.2019]

Platform on Disaster Displacement, disasterdisplacement.org: https://disasterdisplacement.org/ [lesedato 16.12.2019]

 

Peikarar

Morten S. Smedsrud: «Flest flykter fra klima», forskingsmagasinet Apollon, apollon.uio.no, publisert 26.8.2019

Først publisert: 20.05.2020
Sist oppdatert: 22.05.2020